simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܚܪܝܬܐ ܂ ܠܡܢܐ ܡܬܐܡܪܐ ܗܫܐ ܒܥܡܕܐ ܡܕܡ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܬܐܡܪ ܒܬܪ ܡܕܝܢ ܠܟܘܡܪܐ ܂ ܝܢ ܒܙܒܢ ܟܪܘܙܘܬܐ ܂ ܐܘ ܒܝܬ ܚܕܐ ܠܚܕܐ ܐܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܟܐܢܘܬܐ ܐܕܪܟܘ ܟܐܢܘܬܐ · ܝܣܪ ܠ ܕܝܢ ܕܪܗ̇ܛ ܗܘ̣ܐ ܠܐ ܐܕܪܟ ܒܬܪ ܠܡܐܡܪ ܃ ܡܠܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܂ ܕܥܡܡܐ̈ ܕܠܐ ܪܗܛܝܢ ܗܘ̣ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܪܢ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܐܢܗ̤ܘ ܕܒܪܢܫܐ ܒܟܠܙܒܢ ܡܬܗܘܢܝܢܢ ܒܬܪ ܃ ܒܪܢܫܐ ܒܦܓܪܐ ܘܒܢܦܫܐ ܃ ܩܕܝܡ ܡ̣ܢ ܡܪܢ ܐܘ ܥܡ ܡܪܢ ܂ ܐܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܠܐ ܡܨܠܝܬܘܢ ܃ ܘܟܢ ܡܫܪܝܬܘܢ ܂ ܡܪܡܝܬܐ ܂ ܒܬܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܘܒܝܬ ܦܣܘܩܐ ܠܦܣܘܩܐ ܡܨܠܐ ܟܗܢܐ ܂ ܠܡܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܕܐ ܂ ܐܟܡܐ ܕܡܢܗ ܕܫܘܪܝܐ ܂ ܥܠ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܝܨ̇ܦܝܢ ܒܬܪ ܠܚܕܬܐ ܂ ܟܕ ܒܫܘܪܝܐ ܡ̣ܢ ܚܕܬܐ ܫ̇ܪܝܢܢ ܂ ܐܠܐ ܢ̣̇ܥܠ ܚܕܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܕ ܀ ܡܛܠ ܕܪܓܐ̈ ܕܒܥܕܬܐ ܣܓܝ̇ܐܬܐ ܡܠܠܘ ܐܢܫܝܢ̈ ܡ̣ܢ- -· ܒܬܪ ܘܥܕܡܐ ܠܩܪܘܝܐ ܂ ܘܐܦ ܠܥܡܝܕܐ̈ ܂ ܘܠܡܢܐ ܗܟܢ ܐܬܛܟܣܘ ܚܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܘܪܝ ܙܒܢܐ ܟܬܒܐ ܂ ܟܕ ܡܛܦܣ ܟܗܢܐ ܝܝ ܂ ܒܨܠܡܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܒܬܪ ܢܟܬܪ ܂ ܡܢܗ ܡ̣ܢ ܫܘܪܝܐ ܕܙܒܢܐ ܫܪܝ ܒܬܫܥܝ̣ܬܗ ܂ ܘܐܥܠ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܬܦܣܩ ܝ ܥܠܝܗܘܢ ܕܝܢܐ ܂ ܘܐܡ̇ܪ ܂ ܡܟܝܠ ܗܫܐ Xܚܙܝܬܘܢ ܒܬܪ ܬܫܢܝܩܐ ܂ ܠܐ ܒܨܪܢ̈ ܡܕܡ ܂ ܘܡܗܦܟ ܡܠܘܗܝ̈ ܠܘܬ ܡܠܐܟܐ̈ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܢܛܝܟܘܣ ܂ ܨܒܝܬ ܡܪܝܐ ܂ ܘܨܠܝ ܡܪܝܐ ܂ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܝܬܒܘ ܒܬܪ ܐܢܛܝܟܘܣ ܂ ܡܐ ܚܒܝܒܝܢ̈ ܂ ܟܕ ܐܬܚܕX ܒܝܬܐ ܡ̣ܢ ܬܢܝܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܠܗܐ ܂ ܒܩܠܝ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܂ ܒܥܘܬܐ ܕܒܥ̣ܐ ܡܠܟܐ ܂ ܕܢܫܟܚ ܒܬܪ ܕܒܪܝܡܝܢ ܂ 3ܝܕܝܥ ܒܝܗܘܕܐ ܂ ܟܕ ܐܡܠܟ ܝܘܫܝܐ ܘܫܠܡ ܠܒܗ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܫXXܘܗܝ ܪܫܢܐ̈ ܂ ܘܐܕܘܢܝܐ ܐܬܪܘܪܒ ܥܠܘܗܝ ܂ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܫ ܗܘܠܠܐ ܂ ܫܠܝܡܘܢ ܟܕ ܐܡܠܟܗ ܐܒܘܗܝ ܡ̣ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܟܘܟܒܐ̈ ܂ ܘXܙܝܟ ܕܠܐ ܐܬܓܠܝ ܝ ܠܗܘܢ ܟܠ̇ܗ ܫܪܪܐ ܕܐܠܗ ܂ ܐ ܒܬܪ ܘ ܂ ܟܠ̣ܐ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ - ܡ ܇ ܢ ܕܢܣܓܕܘܢ Xܡܕܢܚܐ ܂ ܕܠܐ ܢܛܥܘܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܟܘܟܒܐ̈ ܂ ܐܗܦܟ ܐܢܘܢ ܠܡܥܪXܐ ܂ ܐܫܬܘܕܝ ܠܗܘ̣ܢ ܕܝܬܩܐ ܒܬܪ ܬܘܒ ܝXܦ̇ܩܝܢ ܗܘ̣ܘ ܥܠ ܣܓܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܡܛܠ ܕܛܥܝܢ ܗܘ̣ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit XܘXܢ ܂ ܝܘܡܢܐ ܥܡܝ̣ Xܗܘܐ ܒܦܪܕܝܣܐ ܂ ܐܡ̣ܪ ܡܪܢ ܠܓܝܝXܐ ܂ ܒܬܪ ܐܢܗܪ ܠܢ ܘܐܘܕܥ ܠܢ ܐ̇ܘܪܚܐ ܕܚܝܐ̈ ܂ ܐܠܦܢ ܕܠܬܡܢ ܡܫܢܝܢܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܝܡܬܐ ܂ ܝ ܐܢܗܘ̣ ܕܡܬܚܙܐ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ ܂ ܠܟܗܢܐ̈ ܘܦܪܝܫܐ̈ ܒܬܪ ܂ ܐܒܐ ܫܒܘܩ ܠܗܘܢ ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܝܕܥ̇ܝܢ ܡܢܐ ܥܒ̇ܕܝܢ ܂ ܘܐܦ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܝܡܬܗ ܝ ܂ · ܘXܒܗܬ ܐܢܘܢ ܂ ܐܠܐ ܚܘܝ ܢܦܫܗ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܃ · ܡܢܐ ܗܝ̣ ܥܠܬܐ ܕܠܐ ܚܘܝ ܡܪܢ ܢܦܫܗ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܙܩܘܦܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܦܩܢܗ̇ ܂ ܚܕܝܐ ܐܘ ܡܬܬܥܝܩܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܒܪܢܫܐ ܕܚܒܝܫ ܒܬܪ ܦܓܪܐ ܂ ܘܐܢܗܘ̣ ܕܠܐ ܡܩܒܠܐ ܝܕܥܬܐ ܕܠܐ ܦܓܪܐ ܂ ܐܝܟܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܠܝܢ ܂ ܝ ܐܪܥܐ ܡܬܪܘܚܐ ܂ ܐܘ ܫܘܚܠܦܐ ܒܒܢܝܢܫܐ̈ ܗܘ̇ܐ ܂ ܒܬܪ ܐܪܥܐ ܠܐ ܣܦܩܐ ܠܡܚܒܫ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܫܡܝܐ ܂ ܡܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܘܠܡܐ ܡܢܐ ܂ ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܚܢܢ ܡܝܘܬܐ̈ ܡܝܬܝܢܢ ܘܐܙܠܝܢܢ ܂ ܒܬܪ ܂ ܘܬܘܒ ܂ ܐܢܗܘ̣ ܕܗܢܐ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܫܘܪܝܐ ܢܩ̇ܦ ܠܗ ܫܘܠܡܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܂ ܡܟܬܪ ܕܝܢ · ܒܪܘܝܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܫܘܪܝܐ ܂ ܡܕܡ ܚܕܬ ܒܬܪ ܠܗ ܫܘܪܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܫܘܠܡܐ ܂ ܒܛ ܂ ܠܝܢ ܡܕܝܢ ܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܂ ܡܢܐ