simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܕܓܘܢ ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܒܬܪ ܥܕܢܐ̈ ܆ ܕܐܝܬܝܗܘܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܥܠ ܫܠܝܚܐ̈ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܣ̣ܠܩ ܡܪܢ ܠܫܡܝܐ