simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܘܬܐ ܠܝܬ ܫܘܪܝܐ ܐܚܪܢܐ ܂ ܝ ܘܠܡܢܐ ܗܢܐ ܥܠܡܐ ܡܬܒܛܠ ܒܬܪ ܂ ܫܘܪܝܐ ܕܟܠ ܪܘܟܒܐ ܕܡ̣ܢ ܙܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܫܘܠܡܐ ܡܘܬܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܝܡܬܗ ܠܣܘܠܩܐ ܀ ܝ ܐܝܟ 5ܕܡܚܘܝܢ ܟܬܒܐ̈ ܥܣܪ ܙܒܢܝܢ̈ ܒܬܪ XXܥܘXܪܝX ܀ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܐܬܚܙܝ ܡܪܢ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܡ̣ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܝܡܬܗ ܥܕ ܃ ܠܣܘܠܩܗ ܂ ܂ ܥ ܝXܐ ܘܫܘܫܒܝܢܘܗܝ̈ ܐܪܥܐ ܛܒܬܐ ܒܬܪ ܂ ܟܕ ܣܠ̣ܩ ܠܫܡܝܐ ܂ ܘܗܟܢܐ ܝ ܂ X ܐܫܠܡܘ ܐܒܗܢ̈ ܕܐܬܚܙܝ ܡ̣ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܘܡܠܝ ܡܢܝܢܐ ܡܫܡܠܝܐ ܘ ܢܕܢܚ ܠܗܘܢ ܢܘܗܪܐ ܕܪܘܚܗ ܕܡܚܘܐ ܒܬܪ ܦܐܝܐ ܕܢܟܬܪ ܥܣܪܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܂ ܡܢܝܢܐ ܡܫܡܠܝܐ ܂ ܘܗܝܕܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܂ ܠܐ ܡܣܬܟܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܝX ܐܝܟ ܥܡܐ ܂ ܒܬܪ ܗܘ̣ܐ ܦܨܚܐ ܒܦܨܚܐ ܂ ܘܟܕ ܐܥܒܪ ܠܥܠܡܐ ܝ ܡ̣ܢ ܫܝܘܠ ܡܨܪܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܦܬܟܪܐ̈ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ ܕܩܒܠܘ ܡ̣ܢ ܥܣܪܐ ܒܬܪ ܂ ܗܢ̇ܘܢ ܕܚܠܕܘ ܂ X ܒܥܠܡܐ ܒܝܫܐܝܬ ܂ ܘܐܛܥܝܘ ܠܒܢܝܢܫܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܝܡܬܗ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܂ ܠܦܘܬ ܡܢܝܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܂ ܂ ܝܢܘ ܂ ܒܬܪ ܂ ܟܕ ܥܡ ܦܪܟܣܝܣ ܕܠܘܩܐ ܂ ܘܥܡ ܛܟܣܐ ܪܕܝܢ ܂ ܕܟܬܪ ܡܪܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܬܫܥ ܫܥܝܢ̈ ܕܗܘ̣ܐ ܢܘܗܪܐ ܂ ܐܝܡܡܐ ܐܚܪܢܐ ܐܬܚܫܒ ܂ ܘܠܠܝܐ ܒܬܪ ܕܫܡܫܐ ܕܚܫܟ ܟܕ ܣܠ̣ܩ ܠܙܩܝܦܐ ܂ ܠܠܝܐ ܐܬܚܫܒ ܂ ܘܬܘܒ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܟ̇ܠܝܢܢ ܗܢܐ ܦܨܚܐ ܂ ܡܣܟܝܢܢ ܠܩܝܡܬܐ ܘܠܡܘܗܒܬܐ ܒܬܪ ܂ ܟܕ ܓܝܪ ܡܬܬܥܝܪܝܢܢ ܡ̣ܢ ܝܩܝܪܘܬܐ ܕܫܢܬ ܡܘܬܐ ܂ ܡ̣ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܨܘܡܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܙܩܝܦܘܬܐ ܘܡܘܬ ܐ ܂ ܨܘܡܐ̈ ܕܝܢ ܝX ܐܚܪܢܐ̈ ܒܬܪ ܂ ܘܡ̣ܢ ܗܕܐ ܐܬܝܕܥܬ̤ ܕܢܦܝܩ ܨܘܡܐ ܒܪܡܫܐ ܗܢܐ ܂ ܒܪܡ ܥ̣ܠܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܡܕܐ ܂ ܡܥܕ ܗܘ̣ ܣܛܢܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܟܬܒܐ̈ ܕܗ̇ܪܓ ܒܛܢܢܐ ܒܬܪ ܗܝ̣ ܥܠܬܐ ܝ ܕܡܛܠܬܗ̇ ܐܙܠ ܠܡܕܒܪܐ ܂ ܟܕ ܟܬܪ ܗܢܐ ܙܒܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܡܕܗ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܘ·ܬܝܪ ܂ ܡܚܕܗ ܐܡܪܝܢ ܕܐܫܬܠܡ ܠܒܝܬ ܒܬܪ ܂ ܟܕ ܥܡ̣ܕ ܡܚܕܗ ܢܦ̣ܩ ܠܡܕܒܪܐ ܠܡܨܡ ܂ ܟܕ ܐܦ ܝܘܚܢܢ ܕܟܬܪ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܘܬܗ̇ ܕܣܪܐ ܂ ܐܒܪܗܡ ܡ̣ܢ ܩܢܛܘܪܐ ܒܢܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܘܠܕ ܂ ܒܬܪ ܐܦ ܡ̣ܢ 1ܡܝܬܐ̈ ܠܡܩܡܘ ܂ ܘܠܐ ܥܣܩܐ ܗܕܐ ܠܟܝܢܐ ܂ ܘܐܦ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝܢܐ ܨܠܝXܐ ܃ X ܐܝܟ ܕܡܚܘܐ ܝܘܣܝܦܘܣ ܘܐܦܪܝܩܝܢܘܣ ܐܢܫܐ̈ ܒܬܪ ܠܪܫܢܘܬܐ ܘܬܫܡܫܬܐ ܂ ܪܫ̇X Xܐ ܠXܘܢ ܒܨܘܪܬܐ ܝXܢ ܠܬܢܬ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܡܫܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܡ̣ܢ ܕܙܟ̣ܐ ܢܘܗܪܐ ܠܚܫܘܟܐ ܂ ܟܕ ܡܚܘܐ ܒܬܪ ܕܩܪܝܒ ܗ̣ܘ ܂ ܘܒܗܝ̇ ܕܒܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ ܒܟܢܘܢ ܐܬܝܠܕ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܘܫܐ ܡ̣ܢ ܕܥܠܘ ܝ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܘܫܪܟܐ ܒܬܪ ܂ ܐܟܡܐ ܕܟܬܒܐ̈ ܢܦܝܚܝ̈ ܡ̣ܢ ܪܘܚܐ ܪܫ̣ܡܘ ܂ ܐܡܠܟ ܩܕܡܝܬ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܘܪܥܬܐ̈ ܕܚܛܝܬܐ̇ ܂ ܗܢ̇ܝܢ ܕܡܬܢܣܝܢܢ ܒܗܝܢ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܒܬܪ ܂ ܘܐܢ ܕܒܕܡܘܬ ܨܠܡܐ ܂ ܝ ܥܘܝܬܐ̈ ܕܡܪܙܙܢ̈ ܠܢ ܬܝܒܘܬܐ ܕܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܝܡܬܐ ܫܒܘXܥܐ̈ ܘܙܒܢܐ ܂ ܘܢܗܘܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ ܐܝܟ ܒܬܪ ܡܛܬ̤ ܂ ܘܩܝܡXܐ ܐܬܪܙܙܬ̤ ܒܫܟܚܬܗ ܕܨܠܝܒܐ ܂ ܡܢܐ ܬܘܒ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܐܬܝܬܗ ܕܐܠܝܐ ܫܘܡܠܝܐ ܕܟܠܡܕܡ ܗܘ̇ܐ ܆ ܘܡܬܓܠܝܢܘܬܗ ܒܬܪ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܂ ܕܐܠܝܐ ܐܬ̇ܐ ܝܝ ܠܘܩܕܡ ܕܟܠܡܕܡ ܢܫܠܡ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܝܡܬܢ ܙܒܢܐ̈ ܘܫܒܘܥܐ̈ ܂ ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܬܝܕܥ ܕܠܝܬܘܗܝ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܠܝܐ ܚܪܬܐ - ܡܪܙܙ ܂ ܘܕܢܚܗ ܕܐܠܝܐ ܘܥܡܗ ܩܝܡܬX ܂ ܡܢܐ