simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܕܐ ܠܚܕܐ ܐܘ ܒܬܪ ܐܚܪܝܬܐ ܂ ܠܡܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܐ ܪܗܛܝܢ ܗܘ̣ܘ ܒܬܪ ܟܐܢܘܬܐ ܐܕܪܟܘ ܟܐܢܘܬܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܪܢ ܂ ܐܘ ܒܬܪ ܡܪܢ ܐܝܬܘܗܝ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܟܗܢܐ ܂ ܠܡܢܐ ܒܬܪ ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܠܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܠܐ ܢ̣̇ܥܠ ܚܕܐ ܒܬܪ ܚܕܐ ܂ ܐܟܡܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܟܢ ܐܬܛܟܣܘ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܀ ܡܛܠ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܬܫܥܝ̣ܬܗ ܂ ܘܐܥܠ ܒܬܪ ܫܘܪܝ ܙܒܢܐ ܟܬܒܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܘܬ ܡܠܐܟܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܕܐܬܦܣܩ ܝ ܥܠܝܗܘܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܝܬܐ ܡ̣ܢ ܬܢܝܐ ܒܬܪ ܐܢܛܝܟܘܣ ܂ ܨܒܝܬ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝܘܫܝܐ ܘܫܠܡ ܠܒܗ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܂ ܒܩܠܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܡܠܟܗ ܐܒܘܗܝ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܫXXܘܗܝ ܪܫܢܐ̈ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܕܠܐ ܢܛܥܘܢ ܒܬܪ ܟܘܟܒܐ̈ ܂ ܘXܙܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܛܠ ܕܛܥܝܢ ܗܘ̣ܘ ܒܬܪ ܟܘܟܒܐ̈ ܂ ܐܗܦܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܠܦܢ ܕܠܬܡܢ ܡܫܢܝܢܢ ܒܬܪ XܘXܢ ܂ ܝܘܡܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܒ̇ܕܝܢ ܂ ܘܐܦ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܂ ܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܢܦܫܗ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܙܩܘܦܐ̈ ܒܬܪ ܩܝܡܬܗ ܝ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܦܓܪܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܒܬܪ ܡܦܩܢܗ̇ ܂ ܚܕܝܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܡܝܐ ܂ ܡܢܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܂ ܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܗ ܫܘܠܡܐ ܂ ܒܬܪ ܫܘܠܡܐ ܡܢܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܂ ܡܢܐ ܒܬܪ ܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܂ ܡܟܬܪ