simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܕܓܘܢ ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܒܬܪ ܥܕܢܐ̈ ܆ ܕܐܝܬܝܗܘܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܒܕܓܘܢ ܐܝܬ ܕܦܣ̇ܩܝܢ ܒܬܪ ܒܪܟܝ ܢܦܫܝ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܘܠܠܐ ܬܪܝܢܐ ܃ ܒܬܪ ܕܡܬܚܪܪܝܢ ܡ̣ܢ ܩܢܘܒܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܦܓܪܗ ܡܘܬܐ ܟܝܢܝܐ ܒܬܪ ܝ ܡܘܠܝ ܝܚܝܕܝܘܬ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit · ܠܡܢܐ ܝ ܒܬܪ ܡܘܬܒܐ ܐܚܪܝܐ ܠܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܠܠܝܐ ܂ ܘܦܣܩܝܢ ܒܬܪ ܚܡܫܐ ܗܘܠܠܐ̈ ܕܣܘܒܥܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܬܓܒܝ ܂ ܘܩܠܝܠܐܝܬ ܒܬܪ ܫܐܘܠ ܐܡܠܟ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܡܐ ܕܦܢ̇ܝܢ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܒܪ ܐܒܕܢܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܬܚܘܡܐ ܕܚܘܕܪܐ ܣܝܡܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܩ̇ܪܒ ܡܫܡܫܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܬܒܣܡܘ ܒܢܒܝܘܬܗܘܢ ܂ ܒܬܪ ܥܘܢܝܬܐ̈ ܐܝܬ ܕܠܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕ-ܐܘܪܝܬ ܐ ܂ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܂ ܡܘܬܒܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܪܡܫܐ ܂ ܠܡܢܐ ܒܬܪ ܩܕܫܐ ܐܠܗܐ 3ܦܩ̇ܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܬܐܕܣܝܣ ܡܠܟܐ ܂ ܒܬܪ ܕܐܬܟܢܫܬ̤ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܠ ܗܠܝܢ ܂ ܒܬܪ ܗܢܐ ܘܐܦ ܓܒܪܝܠ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܝܝܚܝܢܢ ܂ ܠܡܢܐ ܒܬܪ ܫܘܪܝܐ ܣ̇ܠܩ ܡܫܡܫܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܚܕܐ ܒܬܪ ܚܒܪܬܗ̇ ܣܡܗ̇ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܐܦ ܒܬܪ ܚܫܐ ܂ ܘܓܥ̣ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܡܢܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܂ ܝܪܬܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܡܘܕܐ ܕܡܪܓܫܢ̈ ܢܦܫܬܐ̈ ܒܬܪ ܕܢܦܩܢ̈ ܡ̣ܢ ܦܓܪܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ · ܠܡܢܐ ܒܬܪ ܠܟܘܡܪܐ ܫܘܪܝܐ ܂