simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܕܩ̇ܒ̣ܠ ܝܡܝܢܐ ܕܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܆ ܫ̇ܠܡ ܒܬܪ ܘܡ̇ܩܝ̣ܡ ܠܟܘܠ ܐܢܫ ܒܫܪܪܐ ܥܕܡܐ ܠܫܢܝܐ̈ ܬܠܬ : ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܬܠܬ ܕܥܘܢܕܢܗ ܕܗܢܐ ܆ ܐܫܬ̣ܘܝ ܠܪܝܫܘܬ ܒܬܪ ܕܒܪ ܠܘܬ ܡܪܢ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܕܬܢܢ̣ ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬ X X ܡܠܟܘܬܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܡܘܬܗ ܕܡܠܟܐ ܝܘܣܛܢܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܦܓܪ ܆ ܥܡ ܪܝܫܐ ܒܬܪ ܐܢܫ ܐܠܟܣܢܪ̣ܪܝܐ ܕܫܡܗ̣ ܦܘܠܘܣ . ܗܢܐ ܕܐܦ ܥܕ ܗܫܐ