simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܡܠ̣ܟܬ ܗ̣ܘܬ ³ܘܘܬ ܆ ܡܓܣܛܪܝܢܐ̈ Xܒܬܪܗ̣ ܘܟܬܝܒܬܐẌ ܒܬܪ ܕܒܥܢܝܢܗ ܕܛܘܒܢܐ ܐܣܛܦܢܐ ²ܡܫܡܫܢܐ : ܐܦ ܩܕܡ ܕܬܡܠܟ ܘܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܗܠܝܢ ܐܪܟܢ ܚܝܪܘ ܠܬܚܬ . ܘܕܡ̇ܥ . ³ܘܐܡ̣ܪ ܠܘܬܝ . ܒܬܪ ܠܗ ܆ ܕܡܢܐ ܗܘ̣ܐ ܠܟ ܕܘܟܢܐ ܝܩܝܕ ܦܓܪܟ ܐܒܘܢ . ܗ̣ܘ ܕܝܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܠܣܘܪܝܐ ܢ̣ܚܬܢX ܆ ܬܘܒ̣ ܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܣܠ̣ܩܢܢ . ܒܬܪ ܕܬܪܝܗܘܢẌ ܆ ܠܐ ܢܐܬܐ ܠܕܘܟܬܐ ܕܡܥܡܪܗܘܢ . ܚܢܢ ܕܝܢ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܡܘܬܗ ܠܓܡܪ ܠܓܒܪܐ ܕܐܝܟ ܗ̇ܘ X X X ܕܣܒܝܪ ܘܘܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܬܪ ܗ̣ܘ ܒܝܕ ܦܘܩܕܢܐ ܒܗ ܐܬܕܒ̣ܪ . ܟܕ ܠܐ ܐܫܬܟ̣ܚ ܠܗ ܒܩܠܝܬܗ
JnEph:ActsEastSaints ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܇ ܘܠܝܢ ܒܕܘܡܪܐ ܡܬܡܝܠܢ̈ ܗܘܝ̣̈ ܡܢ ܟܠܢܫ ܀ ܒܬܪ ܢܗܘܐ ܠܡܣܟܢܐ̈ . ܘܗܟܢܐ ܬܡ̣ܘܐ ܠܟܠܢܫ ܐܚ̣ܕ ܆ ܥܕܡܐ ܕܐܦX
JnEph:ActsEastSaints ܙܒܢܐ ܕܝܢ ܩܠܝܠ : ܟܕ ܝ̣ܠܦ ܥܠ ܒܢܝܐ̈ ܕܟܠܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ : ܒܬܪ . ܘܘܟܢܐ ܠܟܠܗܘܢ ܡ̇ܟܫ ܘܘܐ . ܐܝܟ ܕܠܚܝܘܬܐ̈ ܕܒܪܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܬܫܡܫܬܐ ܆ ܘܡܢ ܘܠܝܝܢ ܕܝܠ̇ܦܝܢ ܗܘܘ ܡܙܡܘܪܐ̈ . ܒܨܦܪܐ ܒܬܪ ܪܡܫܐ ܆ ܐܠܐ ܟܕ ܙܘܝܪ ܡܢ ܘܠܝܢ ܕܐܫܟܪܝܬܐ̈ ܡܫܡܫܝܢ ܘܘܘ X X
JnEph:ActsEastSaints ܬܪܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܆ ܟܕ ܠܐ ܫܡܗ̣ ܘܠܐ ܥܠ ܕܘܒܪܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܒܬܪ ܩܕܡܘܘܝ ܘܐ . ܦܝܣܬܗ̣ ܕܢܫܒܘܩ ܠܝ . ܘܘܟܢܐ ܫ̇ܢܝ ܘܐܙ̣ܠ
JnEph:ActsEastSaints ܝܘܡܬܐ̈ ܥܣܪܝܢ ܆ ܦܣܬܐ Xܡܛܬܗ ܠܛܘܒܢܐX ¹ܘ̇ܘ ܕܐܬ̇ܩܒܠ ܒܬܪ ܣܛܪ ܡܢ ܐܟܣܢܝܐ̈ ܆ ܬܡܢ Xܡܝܬܘܢ̣ ܘܐܬܬܣܝܡܘX . ¹ܘܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܬܠܬܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ : ܐܢ ܚ̇ܙܝܝܢ ܠܗ ܕܡ̇ܚܒ ܆ ܬܘܒ ܗܢ̣ܝܢ̈ ܒܬܪ ܕܢܫܒܘܩ̇ ܥܝܕܘܘܝ̈ ܕܡܝܢ ܩܕܝܡ̣ ܘܗ̇ܝ ܕܝܢ ܡ̇ܬܩܪܒ . ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܬ̇ܘܠܡܕܗ ܆ ܒܥܢܝܢܗ ܒܣܝܡܐ ܘܪܘܝܢܝܐ ܗܘ̣ܝܢܢ ܀ ܐܒܘܗܝ ܒܬܪ ܕܦܓܪܗ ܕܠܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܐܝܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܬܠܬܝܢ ܡܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܫܢܝܐ̈ ܥܣܪ̈ . ܪܘܠܐ ܣܓܝܐܐ ܡܝܬܝܝܢ̈ ܗܘܝ̈ ܆ ܘܐܝܟ ܘ̇ܘ ܒܬܪ ܕܡܝܢ̈ ܗܘܝ̈ . ܟܕ ܥܝ̣ܒܝܢ̣̈ ܘܐܘܟܡܢ̈ . ܥܕܡܐ ܕܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܬܪܬܥܣܪܐ̈ ܕܘܟܢܐ ܛܘܒܢܐ ܥܡ ܫܪܟܐ X ܝXX ܒܬܪ ܘܘܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܪܥܝܢܗ ܡܟܝܠ ܆ ܐܝܟ ܫܡܫܐ ܢܬ . ܢܗܪ ܘܘܐ . ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܙܒܢܐ ܕܝܢ ܆ ܢܦ̣ܠ ܗ̣ܘ ܛܘܒܢܐ ܒܐܝܕܐ ܕܒܥܠܕܒܒܐ̈ . ܒܬܪ ܩܪܒܐ . ܘܒܟܠܙܒܢ ܡܬܕܟܪ ܗ̇ܘܝܬ ܠܢܒܝܘܬܗ ܕܩܕ . ܫܐ . ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܟܪܛܝܣܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܚܪܡܝܗܘܢ̈ ܇ ܘܕܫܡܗܐ̈ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܇ ܒܬܪ ܟܠܗ̇ ܪܓܬ ܒܝܫܘܬܗܘܢ . ܟܕ ܪܗ̇ܛܝܢ ܗܘܘ ܒܚܪܥܘܬܗܘܢ ܆ ܐܦ
JnEph:ActsEastSaints ܙܒܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܙܦ̣ܠܢ ܕܗܘ̣ܐ ܒܐܓܘܢܐ̈ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕܬܡܢ ܇ ܒܬܪ ܥܠܘܗܝ . ܘܗܟܢܐ ܐܣܗ̣ܕ ܘܡ̣ܝܬ ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܬܡܢ ܆ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܣܗܕܘܬܗ ܆ ܡܠܬܗ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܒܓܠܝܢܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܪܓܝܫ ܗܘܐ ܒܬܪ ܒܗܢܐ ܐܓܘܢܐ ܫܠ̇ܡ ܚܝܘܗܝ̣̈ ܒܣܗܕܘܬܐ ܪܒܬܐ . ܘܡܟܝܠ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܙܒܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܙܦܠܢ ܕܒܪܥܝܘܬܗ ܛܘܒܢܐ ܢ̇ܨܚ ܗܘܐ ܇ ܗ̇ܝ ܒܬܪ ܒܚܕܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܐܓܝܦܛܣ . ܕܡܬܩܪܝܐ . ܐܦܣܛܘ .
JnEph:ActsEastSaints ܗܕܐ ܆ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܚܢܢ ܒܗ̇ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܐܫܟܚܢܝܗܝ ܆ ܣ̣ܥܪ ܒܬܪ ܘܥܕܡܐ ܠܩܝܣܪܝܐ . ܘܗܟܢܐ ܗ̣ܦܟ . ܟܕ ܠܐ ܐܢܫ ܝܕ̣ܥ . ܬܘܒ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܗ̇ܝ ܙܒܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܐܝܟ ܫܬ ܫܢܝẌ ܆ ܡܛܘܠ ܕܢܢ ܡܢ ܒܬܪ ܐܘܕܥ ܠܢ̇ ܛܘܝܒܗ ܆ ܕܬܢܝܢܘܬ ܡܛܝ̣ܒ ܗܘܐ ܕܒܐܣܝܐ ܢܥܒܪ ܡܢ