simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܚܕܕܐ̈ ܆ ܘܠܐ ܐܢܫ ܫܚܩܗ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܘܢ . ܘ̇ܘ ܕܝܝܢ ܕܬܠܬܐ ܒܬܪ ܘܝܡܢܘܬܘܘܢ . ܘܗܟܢܐ ܬܪܝܢ̈ ܐܦܝ̇ܣܩܘܦܝܐ ܥܒ̣ܪܘ ܘܡܝܬܘ
JnEph:ActsEastSaints ܬܫܒܚܬܐ̈ ܕܨܦܪܐ ܝ̇ܬܒܝܢ ܘܘܘ : ܘܐܦ ܘ̇ܘ ܕܫܡܐ ܒܬܪ ܡܢ ܨܦܪܐ . ܘܝܕܝܢ̣ ܠܥܕܬܐ ܬ̣ܪܨ . ܘܟܕ ܟܘܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ
JnEph:ActsEastSaints ܕܒܕܡܘܬ ܚܝܠܬܢܐ ܘܬܟܝܠ ܥܠ ܡܪܘ ܐܝܟ ܩܕܝܫܐ ܕܘܝܕ : ܓܒܝ ܠܗ ܒܬܪ ܘܘܝ̈ ܠܗ ܨܢܥܬܘܢ̈ ܘܕܡܘܬܗܘܢ̈ ܡܫܟܪܬܐ̈ . ܐܠܐ ܘܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܡܘܬܘ ܆ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܒܝܕ ܓܪܡܘܘܝ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܗܘ̣ܝ̈ ܒܬܪ ܐܬܬ̣ܣܝܡ . ܘܡܛܠ ܚܘܒܗ ܕܠܘܬ ܐܠܘܐ ܘܡܟܝܟܘܬܗ ܆ ܐܦ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܡ̇ܣܦܪ ¹ܐܢܬ ܆ X ܐܝܟܐ ܡܛܝܒ ܐܢܬ ܕܬܗܘܐ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ̣ ܐܡ̣ܪ ܒܬܪ ܠܗܘܢ ܕܠܘܬܗܘܢX ¹¹ X · ܡܛܝܒ ܕܢܗܘܐ . ܐܡ̣ܪܘܢ ܠܗ . ܕܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐ ܆ ܐܬܚ̣ܙܝ ܛܘܒܢܐ ܠܐܢܫܐ . ܘܐܫ̣ܬܡܥ ܛܒܝ̣ܗ . ܒܬܪ ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܢܦܝܠܝܢ ܒܐܝܕܝ̈ ܕܐܒܐ̈ ܣܪܘܚܐ̈ ܟ̇ܦܘܪܐ̈ ܘܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܚܡܫ ܇ ܕܒܗܢܐ ܕܘܒܪܐ ܘ̣ܘܐ ܟܕ ܝܨ̣ ܝܦ ܕܦܘܪܢܣܐ ܒܬܪ ܢ̣ܚܬ ܗܘܐ ܆ ܘܥ : ܒܕ ܘܘܐ ܠܗ ܟܘܪܝܐ ܆ ܘܬܡܢ ܡܣܬܐ ܘܘܐ . ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܬܐ ܓܘܪܬܐ ܛܒܬܐ ܘܝܩܝܪܬܐ ܕܒܘܪܟܬܗ ܕܣܒܐ ܆ ܠܐ ܡܗܡܐ ܘܘܝܬ ܒܬܪ ·X X ܡ̇ܢ ܕܪܬ̇ܚ ܗܘܐ ܪܥܝܢܝ ܡܢ ܟܘܠ ܦܪܘܣ ܠܡ̣ܪܗܛ ܘܠܡܥܡܠ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫ ܆ ܒܗܢܐ ܪܗ̣ܛܐ ܫ̇ܠܡ ܡܢ ܒܬܪ ܕܠܐ ܐܬܓܠܙܢܢ ܡܢ ܝܘܬܪܢܐ ܕܚܙܬܗ ܕ ܓܒܪܐ ܗܢܐ ܐܠܗܝܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܝܘܡܬܐ̈ ܥܣܪܐ ܕܡܘܠܕܘܘܢ ܪܘܚܢܝܐ ܆ ܠܝܘܬ ܐܠܗܐ ܒܣܗܕܘܬܐ ܒܬܪ ܒܗ ܬܘܒ ܘܢܣܓܘܕ ܠܒܪܝܬܘ̈ ܚܠܦܘܗܝ̈ ܗܝܕܝܢ ܛܘܒܢܐ̈ ܗܠܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܆ ܘܘ̣ܐ ܩܘܛܪܓܐ ܣܓܝܐܐ ܬܘܒ ܥܠܝܗܘܢ ܇ ܡܝܢ ܒܬܪ ܡܢ ܡ̇ܠܟܐ ܦܪܣܝܐ ܫ̣ܐܠ ܆ ܘܐܦ̣ܩ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܘ̇ܘ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ ܆ ܐܦܝܣܩܦܐX ܕܕܘܟܝܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܒܬܪ ܟܠ ܝܘܡ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ̣ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܘܠܝܢ ܡ̇ܬܚܫܒ ܘܘܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܙܒܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܫܒܥ ܆ ܘܦ̣ܟܢܢ ܠܘܬܗ ܆ ܘܘܟܢܐ ܒܕܘܒܪܐ̈ ܒܬܪ ܥܦܝܦܐ̈ ܡܟܝܠ ²ܚܠܦܝܗܘܢ̣ ܢܦܫܗ X X ܟܕ ܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܥܘܢܕܢܗ ܕܘ̇ܘ ܕܒܝܬ ܩܕܝܫܐ̈ ܡ̇ܠܝܟܐ ܡܘܝܡܢܐ ܐܢܣܛܣ : ܟܕ ܒܬܪ ܝܫܐ ܡܪܐ ܡܝXܪܩܘܠܝXܝܩܘ ܕ ܐܡ̇ܕ ܡܕ ܝܢܬܐ̈ ̈ XX XX XX ܡܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ ܆ ܥܠ̣ܬܐ ܩܪܬ ܠܗܘܢ ܕܢܣܬܢܘܢ ܥܠ ܐܣܩܘܪܝܢ ܒܬܪ ܗ̣ܢܘܢ ܛܘܒܢܐ̈ ܆ ܒܫܠܝܐ ܒܗ̇ ²ܒܡܕܝܢܬܐ ܝܬܒܝܢ ܗܘܘ .
JnEph:ActsEastSaints ܙܒܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܬܡܢܐ ܆ ܩܕܝܝܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܡܪܐ ܆ ܡܢ ܦܓܪܐ ܒܬܪ ܕܣ̣ܡ ܥܠ ܢܦܫܗ ܆ ܒܥܨܝܢܐ ܣܓܝܐܐ ܐܣܩܘܗܝ ܡܢܗ . ܘܡܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܥܘܢܕܢܗ ܕܛܘܒܢܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܡܪܐ ܆ ܐܬܛܝܒܢ̈ ¹ܐܚܘܬܗ̈ ܥܡ ܒܬܪ ܕܕܘܒܪܝܗܝܢX ܆ ܬܡܢ ܘܘܝ̈ ܒܗ̇ ܒܐܠܟܣܢܪ̣ܪܝܐ . ܘܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܚܕ ܥܕܢܐ ܡܢ ܚܝܝܝܢ̈ ܠܐ ܢܪ̣ܪܟܝܘܗܝ . ܐܝ̇ܟܢܐ ܠܡ ܐܒ̇ܐX ܒܬܪ ܘ̇ܥܪܩܝܢ ܡܢܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܟܠܝܗ ܙܒܢܐ ܕܚܝܝܢ̣̈ ܐܢ ܢܪܘܛ
JnEph:ActsEastSaints ܚܕܕܐ̈ ܩܠܝܠܐܝܬ ܢ̇ܩܫ ܗܘܐ : ܐܝܟ ܙܢܐ ܕܥܠ ܣܕܢܐ ܕܩܝܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܕܝܠܗ ܒܣܬܪ ܗ̇ܝ ¹¹ܩܠܝܬܐ ܕܝܠܝ : ܡܛܠ ܕܬܠܬܐ ܢܩܫܝܝܢ̈
JnEph:ActsEastSaints ¹ܚܕܕܐ̈ XXXXXXX ܥܕܡܐ ܠܨܦܪܐ . ܟܕ ܢܩܫܢ̈ ܗܘܝ̈ ܒܬܪ ܢܩ̣ܫܘܢ ܆ ܘܟܢܐ ܐ̇ ܬܐ ܗܘܐ ܩܠܐ ܠܘܬܝ . ܟܕ ܪ̈ ܕܦܝܢ ܩܠܐ̈