simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܚܕܕܐ̈ ܆ ܢ̇ܬ ܘܘܐ ܒܪܪ̣ܐ ܘܚ̇ܒܛ ܘܘܐ ܠܗ ܠܟܪܡܐ ܘ̇ܘ̣ ܒܬܪ ܪܒܐ ܆ ܘܢܦܩܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܥܠܘܘܝ ܡ̇ܦܩ ܘܘܐ . ܘܫܢܝܐ̈ ܬܠܬ
JnEph:ActsEastSaints ܩܘܪܒܢܗܘܢ ܆ ܡܢ ܫܠ : ܝ ܥܢܢܐ ܘ̇ܝ ܣܠܩܝ̣ܬ ܕܚܝܠܐܝܬ . ܒܬܪ ܆ ܘܩ . . ܪܒ ܬܡܢ ܩܘܪܒܢܐ ܘܟܕ ܫܩܠ̣ܘ ܘܝܬ̣ܒܘ ܠܡܣܒ ܒܘܪܟܬܐ
JnEph:ActsEastSaints ܫܢܝܐ̈ ܐܬ̣ܟܪܗ ܗ̣ܘ ܣܒܐ . ܘܐܬܐܠܨ ܕܢܡܘܬ . ܘܩ̣ܪܒܘ ܒܬܪ ܠܘܬܗ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܫܐܕܐ ܆ ܘܐܣܪܘ̣ ܘܢܦ̣ܩ ܡܢܗ̇ . ܘܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܕܥܡ̣ܠܬ ܒܗܝܢ ܆ ܘܢ̣ܦܩܝܢ̈ ܟܕ ܝܠܦ̣ܝܢ̈ ܒܬܪ ܡ̇ܠܦܐ ܘܘܬ ܕܝܢ ܬܠܡܝܕܬܐ̈ . ܘܬܪܬܝܢ̈ ܡܢ ܬܠܡܝܕܬܗ̇̈ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܓܝܪ ܕܒܐܘܪܚܐ XܘXܕܐ ܕ ܓܢܒܪܘܬܐ : ܘܕܚܝܠܐ̈ ܒܬܪ ܒܥXܩXܒܬܘ̈ XܕܩܕܝXܫܐ ܠܡܪܪ̣ܐ ܚܝܠܬܢܐܝܬ . XܡܢXX
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܕܚ̣ܝܐ ܛܘܒܢܐ ܆ ܟܕ ܐܬܬܢܝܝ ܘܠܘܬ ܡܪ- ܒܬܪ ܐܘܪܗ̣ ܘܘܟܢܐ ܒܬܘܟܠܢܐ ܕܐܠܗܐ . ܐܦ ܗ̣ܘ ܐ . ܙܠ ܠܕܝܪܘ̈ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܝܢ X ܝܘܡܐ ܆ ܐ . ܬܐ ܘ̇ܝ ܕܫܐ . ܠ ܐܝܟ ܡܠܬܗ X ܕܛܘܒܢܐ̣ ܒܗ ܒܬܪ ܥܙܝܙܬܐ ܆ ܟܕ ܐܦ ܠܘܚܡܐ̈ ܥܠ ܛܘܒܢܐ ܡ̇ . ܬܚܫܠܝܢ ܘܘܘ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܕܘܘ̣ܐ ܛܘܒܢܐ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܆ ܗ̣ܘ ܘ̇ܘ ܒܬܪ ܟܕ ܟܠ ܝܘܡ . ܒܗ ܒܬܟܬܘܫܐ ܕܚܠܦ ܘܝܡܢܘܬܐ ܐܝܬܘܘܝ ܘܘܐ . ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܫܢܝܐ̈ ܒܗ̇ ܒܕܘܟܬܐ ܘ̇ܝ ܛܘܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܪܗ̣ܛܗ ܫ̇ܠܡ ܘܐ . ܒܬܪ ܬܘܒ ܆ ܠܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܡܛܠ ܥܣܩܘܬܘ̇ ܕܘܕܐ ܫ̇ܢܝܘ . ܘܡܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܘܠܝܝܢ ܕܠܐ ܥܒܪܢ̈ . ܘܒܝܕ ܡܬܪܚܩܢܘܬܐ ܕܡܢ ܡܬ̈ ܚܒܠܢܝܬܐ ܒܬܪ ܣ̇ܡܬX ܢܦܫܝ . ܕܠܝܗܠܝܢ ܥܒܘܪܝܬܐ̈ ܐܬܢܟܪܐ ܆ ܪ̣ ܐܪܘܛ
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܚܫ̣ܡܝܢ ܚܢܝܢ ܘܐܙ . ܠ X ܟܠ ܐܢܫ . ܕܢܬܬܢܝܚ ܆ ܢܦ̣ܩ ܘ . ܘ ܒܬܪ ܣܗܕܐ̈ ܢܐܙܠܘܢ ܢܬܓܗ̇ܢܘܢX . ܘܘܟܘܬ ܐܙܠ̣ܘ . ܟܡܢX
JnEph:ActsEastSaints ܫܘܪܥܬܐ ܕܡܦܘܠܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ : ܙܪ̣ ܩ ܠܡܣܥܪ ܇ ܟܕ ܠܐ ܢܗܘܘܢ ܒܬܪ ܦܓܪܢܝܬܐX . ܘܟܢܐ ܕܝܢ ܘܠܐܝܠܝܝܢ ܕܡܫܬܪܥܝܢX ܡܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܒܫܘܪܥܬܐ̈ ܡܕܡ ܢܬܬܚܕܘܢ : ܗ̣ܢܘܢ ܠܘܘܢ ܢܕܚܘܢ ܠܘܬ ܒܬܪ ܕܒܥܠܕܒܒܝܗܘܢ̈ . ܘܠܝܢ ܕܟܕX ܠܘܬ ܐܢܫܐ ܢܣܬܥܪ̈ ܢ : X ܕܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܫܘܪܥܬܐ ܕܡܦܘܠܬܐ : ܒܗ̇ ܒܗܢܝܘܬܐ ܕܚܛܝܬܐ ܢܬܒ̇ܠܥܘܢ : ܒܬܪ ܕܬܫܢܝܩܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܫܘܠܡܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ . ܐܝܠܝܢX ܕܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕXܙܒXܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܥܣܪ ܟܕܢ ܢܦܫܗ ܒܥܡܠܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܒܬܪ ܕܟܐܦܐ ܪܡܐ ܕܡܛܝܢ ܗܘܘ ܠܩܘܡܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܕܝܪܐ ܗ̇ܝ . ܘܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܝܢ ܙܒܢܐ ܐܝܟ ܕܥܝܣܪܝܢ ܫܢܝܝܢ̈ : ܕܩܡ ܥܝܠ ܐܣܛܘܢܐ ܗ̣ܘ ܒܬܪ ܘܘܐ ܆ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܒܣܝܡܘܬ ܡܪܚܡܢܘܬܗ ܕܠܘܬ ܟܘܠ ܐܢܫ ܙܪ̈ ܥ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܥܣܪܝܢ̈ ܆ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܗܘܢܝܐ̈ ܢܦ : ܩܘ̣ ܒܬܪ ܒܬܫܡܫܬܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܟܠܗ ܠܠܝܐ² ܥܕܡܐ ܠܨܦܪܐ . ܡܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܥܘܢܕܢܗ ܕܛܘܒܢܐ ܆ ܒܗ̇ ܒܣܝܓܬܐ ܟܘܪܚܐ ܘܩܘܡܐ ܥ̣ܒܕ ܒܬܪ ܘܒܠܐ ܕܐܟܣܢܝܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܛܒܗ ܒܟܘܠ ܕܘܟ ܡ̇ܝܒܠܢ ܘܘܘ . ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܡܫܝܓ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܆ ܪܗܝܒܐܝܬ ܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܕܝܠܗ ܘܥܠ ܒܬܪ ܟܕ ܠܐ ܕܢܡܠܠܘܢ ܫܒ̇ܩ ܘܘܐ ܠܗܘܢ ܆ ܘܠܐ ܕܢܫ̇ܬ . ܐܠܘܢ . ܘܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܕܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܆ ܫܐ . ܠ ܡܢܗ ܕܩܕܝܝܫܐ ܣܪܓܝܣ ܒܬܪ ܘܠܝܢ ܕܝ . . ܠܦܝܝܢ ܗܘܘ ܆ ܚܫܚܬܗܘܢ̈ . ܡܡܠܝܢ ܘܘܘ . ܡܢ