simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܬܘܠܡܕܗ ܆ ܠ̇ܣ̣ܝܘX ܐܝܕܐ ܕܩܫܝܫܘܬܐ . ܡܛܠ X XX X ܬܡܝܗܘܬ ܒܬܪ ܒܟܠ ܝܘܡ ܡ̇ܫܡܠܐ ܗܘܐ . ܘܟܕ ܡ̇ܢܥ ܠܙܒܢܐ ܕܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܕܛܒܗܝܢ̣ ܕܛܘܒܢܝܬܐ̈ ܒܟܠܕܘܟ ܐܫܬܡܥ ⁴ ܆ ܘܕܐܝܟܐ ܒܬܪ ܕܠܡܐ ܒܝܘܡܐ . ܘܗܟܢܐ ܥܒܕܢ̈ ܗܘܝ̈ ܠܗ̇ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ . ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܗ̇ܝ ܙܒܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܐܝܟ ܫܬ ܫܢܝẌ ܆ ܡܛܘܠ ܕܢܢ ܡܢ ܒܬܪ ܐܘܕܥ ܠܢ̇ ܛܘܝܒܗ ܆ ܕܬܢܝܢܘܬ ܡܛܝ̣ܒ ܗܘܐ ܕܒܐܣܝܐ ܢܥܒܪ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܡܘܬܗ̇ ܕܡܗܝܡܢܬܐ ܬܐܘܕܘܪܐ ܡ̇ܠܟܬܐ : ܟܕ ܐܦ ܡܢ ܣܓܝܐܘܬܐ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܒܕܘܟܬܗ ܕܟܢܘܫܝܐ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܆ ܗ̣ܘܬ ܗܟܢܐ ܀ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܚܕܕܐ̈ ܩܠܝܠܐܝܬ ܢ̇ܩܫ ܗܘܐ : ܐܝܟ ܙܢܐ ܕܥܠ ܣܕܢܐ ܕܩܝܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܕܝܠܗ ܒܣܬܪ ܗ̇ܝ ¹¹ܩܠܝܬܐ ܕܝܠܝ : ܡܛܠ ܕܬܠܬܐ ܢܩܫܝܝܢ̈
JnEph:ActsEastSaints ܬܫܥܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܝܠܗ ܕܝܘܣܛܝܢܝܢܐ ܡ̇ܠܟܐ . ܒܬܪ ܪܗܛܐ ܕܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܆ ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ .
JnEph:ActsEastSaints › X X X ܢ̇ Xܠܡܕܒܪܐ ܗܢܐ ܢܦܩ̣ܢܢ›X . ܘܗܫܐ ܠܡܢܐ ܒܥܝܐ ܒܬܪ ܗܘܝ̈ ܠܗ̇ ܟܕ ܐܡܪܢ̈ . ܕܝܕܥܐ ܐܢܬܝ›X ܗܘ ܕܥܠ ܣܒܪܟܝ
JnEph:ActsEastSaints ܙܒܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܬܡܢܐ ܆ ܩܕܝܝܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܡܪܐ ܆ ܡܢ ܦܓܪܐ ܒܬܪ ܕܣ̣ܡ ܥܠ ܢܦܫܗ ܆ ܒܥܨܝܢܐ ܣܓܝܐܐ ܐܣܩܘܗܝ ܡܢܗ . ܘܡܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܚܕܕܐ̈ ܆ ܘܠܐ ܐܢܫ ܫܚܩܗ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܘܢ . ܘ̇ܘ ܕܝܝܢ ܕܬܠܬܐ ܒܬܪ ܘܝܡܢܘܬܘܘܢ . ܘܗܟܢܐ ܬܪܝܢ̈ ܐܦܝ̇ܣܩܘܦܝܐ ܥܒ̣ܪܘ ܘܡܝܬܘ
JnEph:ActsEastSaints ܡܘܬܗ . ܐܦ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܒܬܪ ܐܦ ܗ̣ܘ ܆ ܒܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܝܘܗܝ̈ ܕܡ̇ܠܟܐ ܝܘܣܛܝܢܝܢܐ ܆ ܐܦ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܡܫܝܓ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܆ ܪܗܝܒܐܝܬ ܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܕܝܠܗ ܘܥܠ ܒܬܪ ܟܕ ܠܐ ܕܢܡܠܠܘܢ ܫܒ̇ܩ ܘܘܐ ܠܗܘܢ ܆ ܘܠܐ ܕܢܫ̇ܬ . ܐܠܘܢ . ܘܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܬܐ ܓܘܪܬܐ ܛܒܬܐ ܘܝܩܝܪܬܐ ܕܒܘܪܟܬܗ ܕܣܒܐ ܆ ܠܐ ܡܗܡܐ ܘܘܝܬ ܒܬܪ ·X X ܡ̇ܢ ܕܪܬ̇ܚ ܗܘܐ ܪܥܝܢܝ ܡܢ ܟܘܠ ܦܪܘܣ ܠܡ̣ܪܗܛ ܘܠܡܥܡܠ
JnEph:ActsEastSaints ܗܠܝܢ ܬܒܥܝܢ̈ ܡܢܗ̇ ܡܠܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܆ ¹⁶ܕܕܠܡܐ ܘܐܦ ܡܢ ܬܡܢ ܒܬܪ ¹ܥܠܝܘ̇ ܕܢܣܩܢܗ̇ ܘܠܐ ܐܬܡܨܝܝܢ̈ . . X XX X X ܘܒ ܕܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܥܘܢܕܢܗ ܕܛܘܒܢܐ ܆ ܒܗ̇ ܒܣܝܓܬܐ ܟܘܪܚܐ ܘܩܘܡܐ ܥ̣ܒܕ ܒܬܪ ܘܒܠܐ ܕܐܟܣܢܝܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܛܒܗ ܒܟܘܠ ܕܘܟ ܡ̇ܝܒܠܢ ܘܘܘ . ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܝܢ X ܝܘܡܐ ܆ ܐ . ܬܐ ܘ̇ܝ ܕܫܐ . ܠ ܐܝܟ ܡܠܬܗ X ܕܛܘܒܢܐ̣ ܒܗ ܒܬܪ ܥܙܝܙܬܐ ܆ ܟܕ ܐܦ ܠܘܚܡܐ̈ ܥܠ ܛܘܒܢܐ ܡ̇ . ܬܚܫܠܝܢ ܘܘܘ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܥܣܪܝܢ̈ ܆ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܗܘܢܝܐ̈ ܢܦ : ܩܘ̣ ܒܬܪ ܒܬܫܡܫܬܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܟܠܗ ܠܠܝܐ² ܥܕܡܐ ܠܨܦܪܐ . ܡܝܢ
JnEph:ActsEastSaints . X X XX ܢܙܝܪܘܬܐ ܘܥܢܘܝܘܬܐ ܇ ܘܩܕܝܫܘܬܐ ܘܫܗܪܐ ܘܨܘܡܐ ܒܬܪ ܘܐܦ ܡܫܘܚܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܥܠܝܡܘܬܐ ܕܢܬ̣ܝܦܐ ܒܪܗܛܐ
JnEph:ActsEastSaints ܙܒܢܐ ܕܝܢ ܩܠܝܠ : ܟܕ ܝ̣ܠܦ ܥܠ ܒܢܝܐ̈ ܕܟܠܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ : ܒܬܪ . ܘܘܟܢܐ ܠܟܠܗܘܢ ܡ̇ܟܫ ܘܘܐ . ܐܝܟ ܕܠܚܝܘܬܐ̈ ܕܒܪܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܫܢܝܐ̈ ܐܬ̣ܟܪܗ ܗ̣ܘ ܣܒܐ . ܘܐܬܐܠܨ ܕܢܡܘܬ . ܘܩ̣ܪܒܘ ܒܬܪ ܠܘܬܗ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܫܐܕܐ ܆ ܘܐܣܪܘ̣ ܘܢܦ̣ܩ ܡܢܗ̇ . ܘܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܚܡܫ ܇ ܕܒܗܢܐ ܕܘܒܪܐ ܘ̣ܘܐ ܟܕ ܝܨ̣ ܝܦ ܕܦܘܪܢܣܐ ܒܬܪ ܢ̣ܚܬ ܗܘܐ ܆ ܘܥ : ܒܕ ܘܘܐ ܠܗ ܟܘܪܝܐ ܆ ܘܬܡܢ ܡܣܬܐ ܘܘܐ . ܡܢ