simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܘܟܢ ܬܟܝܠܐܝܬ ܐܙܠ̣ܬ ܠܡܚܙܝܗ ܒܨܦܪܐ ܆ ܐܫܟܚܬܗ ܕܡ̣ܝܝܬ ܆ ܒܬܪ ܘܝܬ . ܒܬ ܒܫܠ̣ܝܐ ܥܕܡܐ ܠܫܘ̇ܠܡܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܝܪܚܝܢ̈ . ܘܟܕ
JnEph:ActsEastSaints ܫܢܝܐ̈ ܥܣܪ̈ . ܪܘܠܐ ܣܓܝܐܐ ܡܝܬܝܝܢ̈ ܗܘܝ̈ ܆ ܘܐܝܟ ܘ̇ܘ ܒܬܪ ܕܡܝܢ̈ ܗܘܝ̈ . ܟܕ ܥܝ̣ܒܝܢ̣̈ ܘܐܘܟܡܢ̈ . ܥܕܡܐ ܕܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܫܘܪܥܬܐ ܕܡܦܘܠܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ : ܙܪ̣ ܩ ܠܡܣܥܪ ܇ ܟܕ ܠܐ ܢܗܘܘܢ ܒܬܪ ܦܓܪܢܝܬܐX . ܘܟܢܐ ܕܝܢ ܘܠܐܝܠܝܝܢ ܕܡܫܬܪܥܝܢX ܡܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܡܢ ܠܘܬܗ ܥܒ̣ܪܢ ܆ ܐܐ ܚܕ ܡܢ ܚܕ ܡܢ X XX X ܒܬܪ . ܟܕ ܕܝܢ ܚܢ ܠܬܡܢ ܡ̇ܢܥܢ ܘܥܠ̣ܢ ܠܘܬܗ ܘܐܬ . ܒܪܟܢ ܡܢܗ ܆ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܡ̇ܣܦܪ ¹ܐܢܬ ܆ X ܐܝܟܐ ܡܛܝܒ ܐܢܬ ܕܬܗܘܐ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ̣ ܐܡ̣ܪ ܒܬܪ ܠܗܘܢ ܕܠܘܬܗܘܢX ¹¹ X · ܡܛܝܒ ܕܢܗܘܐ . ܐܡ̣ܪܘܢ ܠܗ . ܕܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܙܒܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܬܡܢܐ ܆ ܩܕܝܝܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܡܪܐ ܆ ܡܢ ܦܓܪܐ ܒܬܪ ܕܣ̣ܡ ܥܠ ܢܦܫܗ ܆ ܒܥܨܝܢܐ ܣܓܝܐܐ ܐܣܩܘܗܝ ܡܢܗ . ܘܡܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܥܘܢܕܢܗ ܕܛܘܒܢܐ ܆ ܒܗ̇ ܒܣܝܓܬܐ ܟܘܪܚܐ ܘܩܘܡܐ ܥ̣ܒܕ ܒܬܪ ܘܒܠܐ ܕܐܟܣܢܝܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܛܒܗ ܒܟܘܠ ܕܘܟ ܡ̇ܝܒܠܢ ܘܘܘ . ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܥܘܢܕܢܗ ܕܛܘܒܢܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܡܪܐ ܆ ܐܬܛܝܒܢ̈ ¹ܐܚܘܬܗ̈ ܥܡ ܒܬܪ ܕܕܘܒܪܝܗܝܢX ܆ ܬܡܢ ܘܘܝ̈ ܒܗ̇ ܒܐܠܟܣܢܪ̣ܪܝܐ . ܘܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܚܡܫ ܇ ܕܒܗܢܐ ܕܘܒܪܐ ܘ̣ܘܐ ܟܕ ܝܨ̣ ܝܦ ܕܦܘܪܢܣܐ ܒܬܪ ܢ̣ܚܬ ܗܘܐ ܆ ܘܥ : ܒܕ ܘܘܐ ܠܗ ܟܘܪܝܐ ܆ ܘܬܡܢ ܡܣܬܐ ܘܘܐ . ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܬܠܬ ܕܥܘܢܕܢܗ ܕܗܢܐ ܆ ܐܫܬ̣ܘܝ ܠܪܝܫܘܬ ܒܬܪ ܕܒܪ ܠܘܬ ܡܪܢ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܕܬܢܢ̣ ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬ X X ܡܠܟܘܬܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܫܢܝܐ̈ ܕܨܒ̣ܘ ܕܢ̣ܦܩܘܢ ܆ ܥ̣ܒܕܘ ܠܘܘܢ ܥܣܪܝܢ̈ ܕܝܢܪܐ̈ ܒܬܪ ܗܘܐ ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܆ ܥ̣ܒܕܘ ܠܗܘܢ̣ ܥܣܪܐ ܥܣܪܐ . ܘܬܘܒ
JnEph:ActsEastSaints ¹ܚܕܕܐ̈ XXXXXXX ܥܕܡܐ ܠܨܦܪܐ . ܟܕ ܢܩܫܢ̈ ܗܘܝ̈ ܒܬܪ ܢܩ̣ܫܘܢ ܆ ܘܟܢܐ ܐ̇ ܬܐ ܗܘܐ ܩܠܐ ܠܘܬܝ . ܟܕ ܪ̈ ܕܦܝܢ ܩܠܐ̈
JnEph:ActsEastSaints ܘܐܦ ܠܗܘܢ ܠܥܘܗ-ܕܢܐ ܡܝܬ̇ܝܢܢ ܇ ܕܟܘܠ ܚܕ ܕ ܡܢܗܘܢ ܒܬܪ ܕܦܥܠܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܟܫܝܪܐ̈ ܐܚܝܗܘܢ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܗܠܝXܢ ܕܒܬܪ
JnEph:ActsEastSaints ܫܢܝܐ̈ ܐܬ̣ܟܪܗ ܗ̣ܘ ܣܒܐ . ܘܐܬܐܠܨ ܕܢܡܘܬ . ܘܩ̣ܪܒܘ ܒܬܪ ܠܘܬܗ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܫܐܕܐ ܆ ܘܐܣܪܘ̣ ܘܢܦ̣ܩ ܡܢܗ̇ . ܘܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܣܒܥܐ ܕܟܠܘ ܟܢܫܐ ܗ̇ܘ ܪܒܐ ܐܬܡ̣ܠܝ ܘܐܫ̇ܬܦܥ ܆ ܘܠܐ ܐܚ̣ܕ ܒܬܪ ܐܬܬܣܝܡ ܗܘܐ ܥܠ ܦܬܘܪܐ̈ ܆ ܡܢ ܬܘܬܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܝ̣ܬܪܘ ²ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܣܗܕܘܬܗ ܆ ܡܠܬܗ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܒܓܠܝܢܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܪܓܝܫ ܗܘܐ ܒܬܪ ܒܗܢܐ ܐܓܘܢܐ ܫܠ̇ܡ ܚܝܘܗܝ̣̈ ܒܣܗܕܘܬܐ ܪܒܬܐ . ܘܡܟܝܠ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܗ̇ܝ ܙܒܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܐܝܟ ܫܬ ܫܢܝẌ ܆ ܡܛܘܠ ܕܢܢ ܡܢ ܒܬܪ ܐܘܕܥ ܠܢ̇ ܛܘܝܒܗ ܆ ܕܬܢܝܢܘܬ ܡܛܝ̣ܒ ܗܘܐ ܕܒܐܣܝܐ ܢܥܒܪ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܡܫܝܓ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܆ ܪܗܝܒܐܝܬ ܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܕܝܠܗ ܘܥܠ ܒܬܪ ܟܕ ܠܐ ܕܢܡܠܠܘܢ ܫܒ̇ܩ ܘܘܐ ܠܗܘܢ ܆ ܘܠܐ ܕܢܫ̇ܬ . ܐܠܘܢ . ܘܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܙܒܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܫܒܥ ܆ ܘܦ̣ܟܢܢ ܠܘܬܗ ܆ ܘܘܟܢܐ ܒܕܘܒܪܐ̈ ܒܬܪ ܥܦܝܦܐ̈ ܡܟܝܠ ²ܚܠܦܝܗܘܢ̣ ܢܦܫܗ X X ܟܕ ܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܡܠ̣ܟܬ ܗ̣ܘܬ ³ܘܘܬ ܆ ܡܓܣܛܪܝܢܐ̈ Xܒܬܪܗ̣ ܘܟܬܝܒܬܐẌ ܒܬܪ ܕܒܥܢܝܢܗ ܕܛܘܒܢܐ ܐܣܛܦܢܐ ²ܡܫܡܫܢܐ : ܐܦ ܩܕܡ ܕܬܡܠܟ ܘܡܢ