simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܛܥܘ ܚܟܝܡܐ̈ : ܒܬܪ ܕܐܣܓܝܘ ܐܬܕܪܫܘ ܀
IsaacAnt:memHom ܕܙܐܠ ܢܬܟܐܪ ܀ ܒܬܪ ܒܬܪ ܢܣܬܕܪܘܢ :
IsaacAnt:memHom ܢܬܟܐܪ ܀ ܒܬܪ ܒܬܪ ܢܣܬܕܪܘܢ : ܛܟܣܐ̈
IsaacAnt:memHom ܒܫܪܪܐ ܀ ܢܪܕܐ ܒܬܪ ܩܕܡܝܐ̈ : ܗܒܝܠ
IsaacAnt:memHom ܢܘܚ . ܢܐܙܠ ܒܬܪ ܡܨܥܝܐ̈ : ܐܒܪܡ
IsaacAnt:memHom : ܘܗܐ ܪܕܦܐ ܒܬܪ ܚܘܪܒܐ ܀ ܗܐ
IsaacAnt:memHom . ‏ ‏ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܚܕܬܢܢ : ܠܒܫܢܝܗܝ
IsaacAnt:memHom ܀ ܢܦܩ ܠܗ ܒܬܪ ܩܢܝܢܐ : ܥܠܡܐ
IsaacAnt:memHom ‏ ‏ܐܝܟ ܕܐܒܐ ܒܬܪ ܥܢܐ̈ : ܠܬܠܟ
IsaacAnt:memHom ‏ ‏ܐܝܟ ܐܪܝܐ ܒܬܪ ܛܒܝܐ : ܘܐܝܟ
IsaacAnt:memHom : ܘܐܝܟ ܢܨܐ ܒܬܪ ܝܘܢܐ ܀ ܪܕܦ
IsaacAnt:memHom ܀ ܘܐܢ ܬܒܥܝܢܝ ܒܬܪ ܙܒܢܐ : ܡܦܢܐ
IsaacAnt:memHom ܢܣܒ : ܨܒܝܢܝ ܒܬܪ ܠܐ ܥܢܐ .
IsaacAnt:memHom ܒܩܢܝܢܐ̈ : ܘܪܗܛ ܒܬܪ ܢܨܚܢܐ̈ . ܢܣܩ
IsaacAnt:memHom ܛܝܒܘܬܐ : ܒܥܕܢ ܒܬܪ ܢܘܚܡܐ ܀ ܢܨܘܡܘܢ
IsaacAnt:memHom ܀ ܐܢ ܕܝܢ ܒܬܪ ܩܕܡܐ̈ ܐܢܬ :
IsaacAnt:memHom ܕܡܥܬܪ ܣܓܝܐܐ̈ : ܒܬܪ ܕܗܒܐ ܗܐ ܪܗܛ
IsaacAnt:memHom ܟܘܪܗܢܐ . ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܚܬܡ ܫܘܚܢܐ :
IsaacAnt:memHom ܗܘܬ ܫܛܝܬܐ : ܒܬܪ ܫܘܦܪܐ ܕܦܪܨܘܦܗ .
IsaacAnt:memHom ܐܦ ܬܟܒܝܢ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ . ܐܬܘܬܐ̈