simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܕܢܝܩܝܐܐ ܗܘܐ ܀ ܒܬܪ ܪ̤ܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ
ChronMin ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܫܒܥ̈ ܫܢܝܢ̈ ܒܬܪ ܫܒܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܢܚ̣ܬ
ChronMin ܣ̇ܓܝ ܂ ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ [ܫܓܘ[ܫܝܐ̣ ܂ ܫܪ̣ܬ
ChronMin ܕܙܒܢܐ̈ ܀ ܕܬܪܝܢ̈ ܒܬܪ ܢܐܪܘܢ ܆ ܕܘܡܝܛܝܢܘܣ
ChronMin ܘܣܒܪܗ ܒܝܪܚ ܐܝܠܘܠ̤ ܒܬܪ ܕܝܢ ܫܬܐ ܪܚܝܢ̈
ChronMin [ܒܓܘܪܢܐ 2]ܒܐܝܩܪܐ ܀ ܒܬܪ ܗܢܐ ܐܬܟܢܫܘX ܐܦܝܣ̈
ChronMin ܘܐܦ ܒܠܕܩܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܐܘܣܒܝܘܣ ܂ ܩ̣ܡ
ChronMin ܒܐܬܪܘܬ̈ ܐ ܀ ܒܬܪ ܕܝܢ ܡܘܬܗ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ
ChronMin ]ܕܡܠܟܐ̈ ܗܠܝܢ̈ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܃ ܘܠܫܡܗܝܗܘܢ̈
ChronMin ܩܒ̇ܠ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ · X ܐܘܪܠܝܢܘܣ
ChronMin ܀ ܐܘܕܟܣܝܘܣ ܕܝܢ ܒܬܪ ܕܐܚ̣ܕ ܥܕܬ ܐ
ChronMin ܦܠܓ 1 ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܐܪܥܘ ܆
ChronMin ܝ ܡܚܕܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܣܘܢܗܕܘܣ ܃ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ
ChronMin ܂ ܫܢܝܢ̣̈ ܂ ܒܬܪ ܫܢܬܐ ܟܒܝܫܬ ܐ̇
ChronMin ܘܬܪܬܝܗܝܢ ܩܝܠܩܝܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܕܢܦ̣ܩ ܝ ܘ
ChronMin ܪܒܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܇ ܐܠܐ
ChronMin ܡܢ ܕܡܘܫܐ ܀ ܒܬܪ ܓܝܪ · ܙ
ChronMin ܀ ܝ ܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܡܡܠܟ ܘܐܠܐܢܛܝܢܝܐܢܘܣ
ChronMin ܂ ܕܩܝܕ ܂ ܒܬܪ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܡܩܕܘܢܝܐ ܡ̇ܡܠܟ
ChronMin ܒܗ̇ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܢ ܒܬܪ ܐܘܢܡܝܘܣ ܀ ܗ̇ܝܕܝܢ