simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܪ̤ܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬܪܥܝܢ ܬܪܥܝܬܐ ܕܐܪ ܘܣ ܆ ܟܠ ܒܬܪ ܩܒܠ ܒܬܪܗ ܂ ܗܢܐ ܕܐܦ ܒܣܘܢܗܕܘܣ ܕܢܝܩܝܐܐ ܗܘܐ ܀
ChronMin ܫܒܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܢܚ̣ܬ ܠܡܨܪܝܢ ܂ ܒܕܪܐ ܪܒܝܥܝܐ ܡܝ̣ܬ ܂ ܝ ܒܬܪ ܬܪܥܣܪ̈ ܇ ܘܡܝ̣ܬ ܥܩܘܒ ܒܪ ܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܫܒܥ̈ ܫܢܝܢ̈
ChronMin [ܫܓܘ[ܫܝܐ̣ ܂ ܫܪ̣ܬ ܕܢܗܘܐ ܗܘܪܩܢܘܣ ܪܫ ܟܗܢܐ̣̈ ܒܬܪ ܟܗܢܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܗܕܐ ܗܘ̣ܬ̣ ܂ ܐܬܚܪܝܘ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܣ̇ܓܝ ܂ ܘܡ̣ܢ
ChronMin ܢܐܪܘܢ ܆ ܕܘܡܝܛܝܢܘܣ ܠܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܪܕܦ ܂ ܘܒܝܘܡܬܗ̈ ܕܝܢ ܒܬܪ ܚܒ̣ܫ ܠܫܢܬ ܥܣܪܝܢ̈ ܝܝ ܕܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܙܒܢܐ̈ ܀ ܕܬܪܝܢ̈
ChronMin ܕܝܢ ܫܬܐ ܪܚܝܢ̈ ܕܒܛܢܗ ܕܝܘܚܢܢ ܂ ܒܗ ܂ XX ܂ 1ܝ ܐܝܟ ܡܢܝܢܐ ܒܬܪ ܓܒܪܝܠ ܡܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܨܝܕ ܙܟܪܝܐ ܘܣܒܪܗ ܒܝܪܚ ܐܝܠܘܠ̤
ChronMin ܗܢܐ ܐܬܟܢܫܘX ܐܦܝܣ̈ ܘܐܣܪܚX ܥܠܝܗܘܢ ܦܛܪܝܪ [ܠܓܘܪܓܝ ܒܬܪ ܘܐܣܩܘ ܣܡܘܗܝ ܒܕܝܪܗ ܘܣܡܘܗܝ [ܒܓܘܪܢܐ 2]ܒܐܝܩܪܐ ܀
ChronMin ܐܘܣܒܝܘܣ ܂ ܩ̣ܡ ܡܠܦܢܐ ܐܢܛܠܝܣ ܂ ܘܒܓܢܣܗ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܒܬܪ ܂ ܘܝ̇ܕܥ ܂ X ܂ ܝX ܗܘܐ ܐܦ ܠܫܢܐ ܥܒܪܐ ܂ ܘܐܦ ܒܠܕܩܝܐ ܡܢ
ChronMin ܕܝܢ ܡܘܬܗ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܩܡ ܚܠܦܘܗܝ ܒܥܕܬ ܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܒܬܪ ܠܡܚ̣ܙܡ ܐܕܢܝܗܘܢ̈ ܂ ܘ̇ܠܡܟܪܟ̣ܘ̣ ܐܢܘܢ ܒܐܬܪܘܬ̈ ܐ ܀
ChronMin ܚܕ ܃ ܘܠܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܠ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܠܐ ܣܡ̣ ܂ ܝܝ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܫܟܚ ܒܬܪ ܡܢܗܘܢ ܕܦܪܬܘܝܐ̈ ܂ ܠܝܘܒܠܐ̈ ܕܝ[ܢ ]ܕܡܠܟܐ̈ ܗܠܝܢ̈ ܚܕ
ChronMin · X ܐܘܪܠܝܢܘܣ ܡܠܟܘܬ ܐ ܦܪܒܘܣ ܂ 7ܘܟܕ ܗܢܐ ܐܡܠܟ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘ ܒܬܪ ܝ ܩܡ ܒܥܕܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܀ ܘܟܕ ܩܡ ܕܝܢ ܝ ܩܒ̇ܠ ܕܝܢ ܡܢ
ChronMin ܕܐܚ̣ܕ ܥܕܬ ܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܝܒ ܂ ܚܠܦܘܗܝ ܒܬܪ ܡܛܠ ܐܬܢܣܝܘܣ ܆ ܦܩ̣ܕ ܕܢܐܚܘܕ ܥܕܬ ܐ ܀ ܐܘܕܟܣܝܘܣ ܕܝܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܐܪܥܘ ܆ 2ܡܐܬܝܢ ܘܬܫܥ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܕܫܢܘܗܝ̣̈ ܒܬܪ ܘܦܠܓ ܚܝܐ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̣̈ ܂ ܘܐܘܠܕ ܠܐܪܥܘ ܂ ܘܚܝܐ ܦܠܓ 1 ܡܢ
ChronMin ܣܘܢܗܕܘܣ ܃ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܒܬܪ ܘܡܢ ܣܘܠܩܗX ܂ 3ܙ ܝ ܡܬܟܢܫܢ̈ ܫܝܐ̈ ܂ [ܪ]ܨܘ ܂ ܀ ܝ ܡܚܕܐ ܕܝܢ
ChronMin ܫܢܬܐ ܟܒܝܫܬ ܐ̇ ܠܬܟܐ ܒܟܠܙܒܢ ܂ ܘܐܝܬ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܟܒܝܫܬܐ ܒܬܪ ܂ ܘܦܝܫܐ ܝ X ܚܕܐ ܂ ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܘܠܡܦܝܐ ܕܗܘܝܐ ܂ ܕ ܂ ܫܢܝܢ̣̈ ܂
ChronMin ܕܢܦ̣ܩ ܝ ܘ ܝ ܐܘܪܐ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܢܚ ܆ ܀ ܩܢܛܪܘܢܐ ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܥܕܡܐ ܠܩܠܝܠ ܂ ܘܥܡܗ̇ ܣ̇ܠ ܂ ܘܩܝܐ ܘܬܪܬܝܗܝܢ ܩܝܠܩܝܐ̈ ܂
ChronMin ܚܕ ܇ ܐܠܐ ܠܡ̇ܢ ܕܠܐ ܙܕܩܐ ܗܘܬ ܆ ܠܗ ܡܩܝܡ ܗܘ̣ܐ ܪܒ ܟܗܢܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܪܒ ܟܗܢܐ̈ ܗ̣ܘ ܩܛܠܗ ܂ ܘܒܝܘܡܬܗ̈ ܠܐ ܩܡܘ ܪܒܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܚܕ
ChronMin ܓܝܪ · ܙ 0 ܩܩܪܘܦܣ ܃ ܗܘ̣ܐ ܛܘܦܢܐ ܕܒܝܘܡܝ̈ ܕܘܩܠܝܘܢ ܂ ܒܬܪ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܛܠܝܢ̈ ܡܢ ܝ ܙܒܢܗ ܕܗܢܐ̣ ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܢ ܕܡܘܫܐ ܀
ChronMin ܗܢܐ ܡܡܠܟ ܘܐܠܐܢܛܝܢܝܐܢܘܣ ܆ 2ܘܫ̇ܩܠ ܥܡܗ ܫܘܬܦܐ ܒܬܪ ܕܝܢ ܥܠܘܗܝ ܒܟܢܘ̇ܫܝܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܆ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܀ ܝ ܡܢ
ChronMin ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܡܩܕܘܢܝܐ ܡ̇ܡܠܟ X ܐܪܝ]ܕܐ ܇ ܘܣ ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܡܩܕܘܢܝܐ̈ ܕܒܫܢܬ ܝ ܂ ܒ ܂ ܕܐܘܠܘܡܦܝܐܣ ܗ̇ܝ ܂ ܕܩܝܕ ܂
ChronMin ܐܘܢܡܝܘܣ ܀ ܗ̇ܝܕܝܢ ܒܝܫ̣ܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܣܒܠܝܢ ܗܘܘ ܆ ܒܬܪ ܫܕܪܘ ܐܝܬܝܘܗܝ ܡܢ ܫܡܝܫܛ ܃ ܕܥܒܝܕ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܢ