simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܘܚܝܐ ܐܕܡ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܫܝܬ ܆
ChronMin ܘܚܝܐ ܫܝܬ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܐܢܘܫ ܆
ChronMin ܘܚܝܐ ܐܢܘܫ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܩܝܢܢ ܆
ChronMin ܝ ܩܝܢܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܡܗܠܠܐܝܠ ܆
ChronMin ܘܚܝܐ ܡܗܠܠܐܝܠ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܝܪܕ ܬܡܢܡܐܐ̈
ChronMin ܘܚܝܐ ܝܪܕ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܚܢܘܟ ܆
ChronMin ܠܐܠܗܐ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܡܬܘܫܠܚ ܬܠܬܡܐܐ̈
ChronMin Xܘܚܝܐ ܡܬܘܫܠܚ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܝ ܠܠܡܟ̣
ChronMin ܢܘܚ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܥܠ ܢܘܚ
ChronMin ܘܚܝ̣ܐ ܠܡܟ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܢܘܚ ܆
ChronMin ܂ ܘܡܝ̣ܬ ܡܢ ܒܬܪ ܐܪܒܥẌ ܫܢܝܢ̈ ܡܢ
ChronMin ܬܡܢܐܝܢ̈ ܘܫܬ̈ ܫܢܝܢ̈ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܐܕܡ ܂
ChronMin ܘܚܝܐ ܢܘܚ ܡܢ ܒܬܪ ܛܘܦܢܐ̣ ܂ ܬܠܬܡܐܐ̈
ChronMin ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܛܘܦܢܐ ܂ ܘܚܝ̣ܐ
ChronMin ܘܚܝ̣ܐ ܫܝܡ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܐܪܦܟܫܪ̣ ܂
ChronMin ܘܚܝܐ ܐܪܦܟܫܪ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܫ̇ܠܚ̣ ܂
ChronMin ܘܚܝܐ ܫܠܚ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܥܒܪ̣ ܂
ChronMin ܘܚܝܐ ܥܒܪ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܦܠܓ ܆
ChronMin ܠܚܝܝ̈ ܝܥܩܘܒ̣ ܂ ܒܬܪ ܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܡܝ̣ܬ
ChronMin ܦܠܓ 1 ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܐܪܥܘ ܆