simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܫܝܬ ܆ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܕܫܢܘܗܝ̈ ܬܫܥܡܐܐ̈ ܒܬܪ ܐܕܡ ܒܪ ܝܝ ܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܐܘܠܕ ܠܫܝܬ ܂ ܘܚܝܐ ܐܕܡ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܐܢܘܫ ܆ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܘܫܒܥ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܕܫܢܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܫܝܬ ܡܐܐ ܘܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܐܘܠܕ ܠܐܢܘܫ ܂ ܘܚܝܐ ܫܝܬ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܩܝܢܢ ܆ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܘܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܝ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܒܬܪ ܘܚܝܐ ܐܢܘܫ ܬܫܥܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܘܐܘܠܕ ܠܩܝܢܢ ܂ ܘܚܝܐ ܐܢܘܫ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܡܗܠܠܐܝܠ ܆ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܫܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܒܬܪ ܫܒܥܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܐܘܠܕ ܠܡܗܠܠܐܝܠ ܂ ܘܚܝܐ ܝ ܩܝܢܢ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܝܪܕ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܕܫܢܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܠ ܫܬܝܢ̈ ܘܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܐܘܠܕ ܠܝܪܕ ܂ ܘܚܝܐ ܡܗܠܠܐܝܠ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܚܢܘܟ ܆ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܕܫܢܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܡܐܐ ܘܫܬ̈ ܢ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܢ̈ ܂ ܘܐܘܠܕ ܠܚܢܘܟ ܂ ܘܚܝܐ ܝܪܕ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܡܬܘܫܠܚ ܬܠܬܡܐܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܕܫܢܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܫܢܝܢ̈ ܘ ܂ ܐ ܂ ܘܠܕ ܠܡܬܘܫܠܚ ܂ ܘܫܦ̣ܪ ܚܢܘܟ ܠܐܠܗܐ ܂ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܝ ܠܠܡܟ̣ ܂ X 2ܫܒܥܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܢ̈ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܒܬܪ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܐܘܠܕ ܠܠܡܟ ܂ Xܘܚܝܐ ܡܬܘܫܠܚ ܡܢ
ChronMin ܡܘܬܗ ܥܠ ܢܘܚ ܠܩܒܘܬܐ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܡܡܘܠܐ ܂ ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܕܡܝ̣ܬ ܒܬܪ ܘܚܝܐ ܡܬܘܫܠܚ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ ܠܚܝܝ̈ ܢܘܚ ܂ ܘܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܢܘܚ ܆ ܚܡܫܡܐܐ ܝ ܘܬܫܥܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟ̣ܐ ܒܬܪ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܐܘܠܕ ܠܢܘܚ ܂ ܘܚܝ̣ܐ ܠܡܟ ܡܢ
ChronMin ܐܪܒܥẌ ܫܢܝܢ̈ ܡܢ ܩܕܡ ܡܡܘܠܐ ܂ ܒܕܪܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܀ ܘܐܬܝ̣ܠܕ ܒܬܪ ܂ ܘܚܙ̣ܐ ܝ ܆ ܠܡܟ ܠܐܕܡ̣ ܫܬܝܢ ܘܬܡܢܐ̈ ܫܢܝܢẌ ܂ ܘܡܝ̣ܬ ܡܢ
ChronMin ܡܘܬܗ ܕܐܕܡ ܂ ܒܘܟܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐ̇ܘܠܕ ܠܫܝܬ ܂ ܐܬܝܠܕ ܒܫܢܬ ܒܬܪ ܕܬܪܝܢ̈ ܀ ܘܐܬܝ̣ܠܕ ܢܘܚ ܒܫܢܬ ܬܡܢܐܝܢ̈ ܘܫܬ̈ ܫܢܝܢ̈
ChronMin ܛܘܦܢܐ̣ ܂ ܬܠܬܡܐܐ̈ ܝ ܘܚܡܫܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܡܝ̣ܬ 3ܒܫܢܬ ܒܬܪ ܂ ܗܝܕܝܢ ܢܦܩ̣ ܢܘܚ ܘܒܢܘܗܝ̈ ܡܢ ܩܒܘܬܐ ܂ ܘܚܝܐ ܢܘܚ ܡܢ
ChronMin ܛܘܦܢܐ ܂ ܘܚܝ̣ܐ ܫܝܡ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܐܪܦܟܫܪ̣ ܂ ܚܡܫܡܐܐ̈ ܒܬܪ ܀ ܝ ܫܝܡ ܒܪ ܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ ܐܘܠܕ ܠܐܪܦܟܫܪ ܂ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܐܪܦܟܫܪ̣ ܂ ܚܡܫܡܐܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܕܫܢܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܠܐܪܦܟܫܪ ܂ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܛܘܦܢܐ ܂ ܘܚܝ̣ܐ ܫܝܡ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܫ̇ܠܚ̣ ܂ ܐܪܒܥܡܐܐ̈ ܘܬܠ-ܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܒܬܪ ܬܠܬ ܢ ܘܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܐܘܠܕ ܠܫ̇ܠܚ ܂ ܘܚܝܐ ܐܪܦܟܫܪ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܥܒܪ̣ ܂ ܐܪܒܥܡܐܐ̈ ܘܫܬܝܢ ܘܬܠܬ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟ̣ܐ ܒܬܪ ܀ ܘܫܠܚ ܚܝܐ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܐܘܠܕ ܠܥܒܪ ܂ ܘܚܝܐ ܫܠܚ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܦܠܓ ܆ ܐܪܒܥܡܐܐ̈ ܘܬܠܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥ̈ ܫܢܝܢ̣̈ ܂ ܘܐܘܠܕ ܠܦܠܓ ܂ ܝ ܘܚܝܐ ܥܒܪ ܡܢ
ChronMin ܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܡܝ̣ܬ ܐܝܣܚܩ ܒܕܪܐ ܕܥܣܪܐ ܀ ܝ ܂ ܘܦܠܓ ܚܝܐ ܒܬܪ ܫܢܝܢ̣̈ ܘܡܝ̣ܬ ܂ ܒܫܢܬ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ̈ ܠܚܝܝ̈ ܝܥܩܘܒ̣ ܂
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܐܪܥܘ ܆ 2ܡܐܬܝܢ ܘܬܫܥ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܕܫܢܘܗܝ̣̈ ܒܬܪ ܘܦܠܓ ܚܝܐ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̣̈ ܂ ܘܐܘܠܕ ܠܐܪܥܘ ܂ ܘܚܝܐ ܦܠܓ 1 ܡܢ