simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܟܢ ܝܘܝܩܝܡ ܕܗܘ ܝܘܟܢܝܐ ܪܚܐ̈ 5ܬܠܬܐ ܂ ܘܠܗܢܐ ܂ · ܡ̇ܘܒܠ ܒܬܪ ܕܢܚܫܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠ̣ܟܐ ܕܒܒܝܠ ܂ ܘܐܘܒܠܗ ܠܒܒܝܠ ܀ ܂
ChronMin ܕܝܢ ܚܓܝ ܘܙܟܪܝܐ̣ ܂ ܢܚܡܝܐ ܒܪ ܚܠܩܝܐ ܡܢ ܙܪܥܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܒܬܪ ܗܘܘ ܐܟܚܕܐ ܕܢܝܐܝܠ ܘܚܙܩܝܐܝܠ ܂ ܡܠܐܟܝ ܂ ܚܓܝ ܂ ܘܙܟܪ ܐ ܀
ChronMin ܕܪܝܘܫ ܐܚܫܝܪܫ ܒܪܗ ܕܕܪܝܘܫ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܟܕ ܂ ܀ ܐ[ܪ]ܛܒܢ ܒܬܪ ܕܒܢ̣ܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܐܘܪܫܠܡ ܟܕ ܝ ܂ ܐܝܬܘ ܫܩܝܐ ܕܐܪܛܚܫܫܬ ܀
ChronMin ܒܘܠܒܠܐ ܕܠܫܢܐ̈ ܕܒܒ ܇ ܒ ܇ ܠX ܂ X XX ܂ X ܫ ܇ ܝܡ 3ܘܚ ܇ ܡ ܒܬܪ ܂ X · ܂ 7ܝ ܝX ܝXܝ̣ ܝܝXܘẌ ܂ ܟXܒX XXܝX ܘXXܢܝXܝẌ· ܃ · X
ChronMin ܦܘܠܓܐ ܕܠܫܢܐ̈ ܕܒܝܘܡܝ̈ ܦܠܓ̣ ܂ ܓܒܪܐ ܂ X X ·X ܚܕ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܒܬܪ ܠܥܒܪ ܀ ] XܟXܒXܢܘXX XXܝXܠܝܘܘX ܢܢܟܝX X ܙ ܘܗܘ̣ܐ ܡܢ
ChronMin ܦܘܠܓܐ ܕܠܫܢܐ̈ ܒܝܘܡܝ̈ ܦܠܓ ܂ ܓܒܪܐ ܚܕ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܝܦܬ ܂ ܒܬܪ ܂ ܘܝXܝX ܒX XܘXܥܢܘXܝ̇X ܝܫܪܝܪX ܝX ܥܠ XܪX· ܃ · ܗܘ̣ܐ ܡܢ
ChronMin ܡ̇ܠܟܗܘܢ ܝ ܠܐܬܝܢܣ̈ ܂ ܘܟܕ ܡ̇ܢܥܘ ܘܐܬ̣ܘ ܘܡ̣ܛܘ ܠܪܘܡܝ̣ ܒܬܪ ܐܒ̇ܕܐ ܂ ܘܡܚܕܐ ܐܬܟܢ̇ܫܘ ܒܢܝ̈ ܪܘܡܐ ܟܠܗܘܢ ܘܣܠ̣ܩܘ
ChronMin ܡܘܬ̣ܗ ܕܝܠܗ ܕܐܪܡܠܐܘܣ ܥܕܡܐ ܠܝܘܠܝܢܘܣ ܡܢ ܐܘܦܛܐ̈ ܒܬܪ ܂ ܐܡܠܟ ܕܝܢ ܒܗ̇ ܂ Xܝܝ ܂ XܝX ܒܪܗܘܡܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܥܛ ܂ ܂ ܘܡܢ
ChronMin ܚܕܐ ܇ ܘܟܠܚܕܐ ܡܢܗܝ̣ܢ ܂ ܬܗܘܐ ܩ̇ܪܝܐ ܒܝܘܡܗ̇ ܂ ܘܩ̣ܪܘ ܒܬܪ ܕܟܠܚܕܐ ܡܢ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܐܠܦܐ ܒܝܛܐ ܢܗܘܝܢ̈ ܥܐܠܢ̈ ܚܕܐ
ChronMin ܕܝܢ ܫܬܐ ܪܚܝܢ̈ ܕܒܛܢܗ ܕܝܘܚܢܢ ܂ ܒܗ ܂ XX ܂ 1ܝ ܐܝܟ ܡܢܝܢܐ ܒܬܪ ܓܒܪܝܠ ܡܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܨܝܕ ܙܟܪܝܐ ܘܣܒܪܗ ܒܝܪܚ ܐܝܠܘܠ̤
ChronMin ܂ ܠ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܐܬܥܡܕ ܒܝܘܪܕܢܢ ܡܢ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܙܟܪܝܐ ܂ ܒܝܪܚ ܒܬܪ ܂ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ · ܝܝ ܗܘ̣ܐ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܫܢܝ̇ܐ ܂ ܬܩܠܗ ܂ ܂ ܘܡܢ
ChronMin ܕܐܚܪܡܢ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ·X ܝ X ܐܘܣܒܝܣ ܩܒܠܘ ܐܢܘܢ ܃ · ܒܬܪ ܂ ܘܐܚܪܡܘܗܝ ܠܐܪܝܘܣ ܂ ܘܟܬܒܘ ܠܡܕܢܚܐ ܘܐܘܕܥܘ ܪ-ܡܢ
ChronMin ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܐܬܢܣܝܣ ܒܕܘܟܬܗ ܩ̣ܡ ܂ ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܐܬܟܢܫܬ̣ ܒܬܪ ܘܡܘܬ ܐ ܕܚܝܠܐ ܕܣܘܪܕܐ ܕܠܪܘܫܥܗ ܫ̇ܘܐ ܩ̣̇ܒܠ ܀ ܝ · ܘܡܢ
ChronMin ܕܡܝ̣ܬ ܡܠܟܐ ܂ ܡܝ̣ܬ ܐܘܣܒܝܣ ܂ X ܝ ܂ ܩܣܪܝܐ ܂ ܐܩܩܝܣ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ ܬܘܕܝܬܐ ܕܐܪܝܘܣ ܠܐ ܡܨܠܚܐ ܀ ܒܪܡ ܘܡܢ
ChronMin ܕܕܒ̣ܪ ܥܕܬܐ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܫܝܢ̈ ܫ̣ܟܒ ܃ ܘܥܠ ܦܘܠܐ ܒܬܪ ܩ̣ܡ ܂ ܝܝ ܐܦ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣX ܂ ܡܢ
ChronMin ܐܪܙܐ̈ ܂ ܘܗ̣ܘ ܟܠܗ̇ ܂ ܘܐܝܬ ܗܘ̣ܐ ܠܗ̇ ܨܘܪܬ ܐ ܒܓܘ ܡܕܒܚܐ ܒܬܪ ܘܐܝܬ ܗܘ̣ܐ ܠܗ̇ ܥܝܕܐ ܕܬ ܐܟܘܠ ܥܡ ܦܛܪܝܪܟܐ ܝܘܡ ܝ ܚܕܒܫܒܐ
ChronMin ܗܟܢ ܣܗܕܘܬ̈ ܐ ܡܢ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܘܐܓܪܬ̈ ܐ ܕܦܘܠܘܣ ܂ ܩܘܪܠܘܣ ܒܬܪ ܂ ܘܟܕ ܐܡ̣ܪ ܝܝ ܗܟܢ ܟܠ ܕܗܘ̣ܐ ܬܡܢ ܫܦܪܬ̣ ܠܗ ܗܕܐ ܂ ܘܐܝܬܝ
ChronMin ܝܘܚܢܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝ ܕܢܚܘܪ ܥܠ ܂ ܙ ܝ ܂ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܂ ܒܬܪ 1 ܫXܢܘܫܝܐ̈ ܘܩܛܠܐ̈ ܘܟܠ ܚܕ ܐܚܪܡ ܚܒܪܗ ܂ ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ