simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܀ 2̈ ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ
ChronMin ܂ ܀ ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܡܘܬܗ̇ 3ܕܗܕܐ
ChronMin X ܀ ܝܝ ܒܬܪ ܗܢܐ ܐܒܝܡܠܟ ܒܪܗ
ChronMin ܀ ܝܝ ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܐܫܬܠܛ ܐܠܘܢ
ChronMin ܬܡܢܐ ܀ ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܚ̣ܛܐ ܥܡܐ
ChronMin ܫܒܥܝܢ ܐܠܦܝܢ ܀ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܐܘܝܕ ܫܠܡܘܢ
ChronMin ܟܗܢܐ̈ ܨܕܘܩ ܀ ܒܬܪ ܗܢܐ ܡܡܠܟ ܪܚܒܥܡ
ChronMin ܠܗܘ ܀ 7 ܒܬܪ ܗܢܐ Xܡܠܟ ܐܒܝܐ
ChronMin X ܂ ܀ ܒܬܪ ܗܢܐ ܡܡܠܟ ܐܣܐ
ChronMin ܒܝܘܡܬܗ ܚܢܝܐ ܀ ܒܬܪ ܗܢܐ ܡܡ̣ܠܟ ܝܘܫܦܛ
ChronMin ܒܪ ܟܢܥܢܝܐ ܀ ܒܬܪ ܗܢܐ ܡܡܠܟ ܝܘܪܡ
ChronMin ܒܫܡܪܝܢ ܝܘܪܡ ܀ ܒܬܪ ܗܢܐ ܡܡܠܟ ܐܚܙܝܐ
ChronMin ܡܬܢܒܐ ܐܠܝܫܥ ܀ ܒܬܪ ܗܢܐ ܡܡܠܟܐ ܥܬܠܝܐ
ChronMin ܂ ܐܠܝܫܥ ܀ ܒܬܪ ܗܕܐ ܡ̇ܡܠܟ ܝܘܐܫ
ChronMin ܣܐܦܪ ܀ ܝܝ ܒܬܪ ܗܢܐ ܡ̇ܡܠܟ ܘܬܡ
ChronMin ܒܪ ܒܬܘܐܝܠ ܀ ܒܬܪ ܗܢܐ ܡܡ̣ܠܟ ܐܚܙ
ChronMin ܀ ܂ X ܒܬܪ ܗܢܐ ܡܡ̣ܠܟ ܚܙܩܝܐ
ChronMin ܘܡܝܟܐ ܀ ܝ ܒܬܪ ܗܢܐ ܡܡܠܟ ܡܢܫܐ
ChronMin ܝܒ ܂ ܀ ܒܬܪ ܗܢܐ ܡܡ̣ܠܟ ܝܘܫܝܐ
ChronMin ܕܓܠܐ ܚܢܢܝܐ ܀ ܒܬܪ ܗܢܐ ܡܡ̣ܠܟ ܝܗܘܐܚܙ