simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܡܘܬܗ ܕܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܟܕ ܚ̣Xܠܐ ܥܡܐ ܐܫܬܠܡ ܠܟܘܫܢ ܡ̇ܠܟܐ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝ· ܐܠܦܝܢ̈ ܘܫܒܥܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܐܪܒܥ ܀ 2̈ ܘܡܢ
ChronMin ܕܝܢ ܡܘܬܗ̇ 3ܕܗܕܐ ܚ̣ܛܐ ܥܡܐ ܘܐܫ̣ܬܠܡ ܝ ܠܡܕܝܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܆ ܘܐܫܬܠܛ ܥܠܝܗܘܢ ܂ ܕܢ̣ܬ̇ ܕܝܢ ܕܒܘܪܐ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܡ ܂ ܀ ܂
ChronMin ܗܢܐ ܐܒܝܡܠܟ ܒܪܗ ܫܢܝܢ̈ ܬܠܬ ܀ ܘܒܬܪ ܗܢܐ ܐܫܬܠܛ ܥܠ ܥܡܐ̣ ܂ ܒܬܪ ܀ ܒܫܢܬ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܠ ܕܥܘܢ ܫܠܡ ܐܠܦܐ ܕܐܪܒܥܐ̈ X ܀ ܝܝ
ChronMin ܗܢܐ ܐܫܬܠܛ ܐܠܘܢ ܕܡܢ ܙܒܠܘܢ ܫܢܝܐ̈ ܥܣܪ ܀ ܘܒܬܪ ܗܢܐ ܒܬܪ ܚܫܒܘܢ ܡܢ ܒܝܬ ܠܚܡ ܡܢ ܫܒܛܐ ܕܝܗܘܕܐ ܫܢܝܢ̈ ܫܒܥ ܀ ܝܝ ܘܡܢ
ChronMin ܗܢܐ ܚ̣ܛܐ ܥܡܐ ܂ ܘܐܫܬܠܡ ܠܦܠܫܬܝܐ̈ ܂ ܝX ܝ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܡ ܂ ܂ ܒܬܪ ܥܒܪܘܢ ܕܗܘ ܠܒܪܘܢ ܡܢ ܫܒܛܐ ܕܐܦܪܝܡ ܫܢܝܢ̈ ܬܡܢܐ ܀ ܘܡܢ
ChronMin ܕܝܢ ܕܐܘܝܕ ܫܠܡܘܢ ܒܪܗ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܡ ܂ ܀ ܘܒܫܢܬ ܝ ܐܪܒܥ̈ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܢܦ̣ܠܘ ܡܢ ܐܝܣܪܐܝܠ ܫܒܥܝܢ ܐܠܦܝܢ ܀
ChronMin ܗܢܐ ܡܡܠܟ ܪܚܒܥܡ ܒܪܗ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܝܙ ܂ ܀ ܒܝܘܡܝ̈ ܂ XX ܗܢܐ ܒܬܪ ܢܬܢ ܢܒܝܐ̣ ܘܐܚܝܐ ܕܡܢ ܫܝܠܘX ܂ ܘܪܒ ܟܗܢܐ̈ ܨܕܘܩ ܀
ChronMin ܗܢܐ Xܡܠܟ ܐܒܝܐ ܒܪܗ ܫܢܝܢ̈ ܂ X ܂ ܀ ܒܬܪ ܗܢܐ ܡܡܠܟ ܐܣܐ ܒܪܗ ܒܬܪ ܐܚܝܐ ܫܝܠܘܢܝܐ̣ ܂ ܘܫܡܥܝܐ ܒܪܗ XܘXܒܬܪܗܝ ܠܗܘ ܀ 7
ChronMin ܗܢܐ ܡܡܠܟ ܐܣܐ ܒܪܗ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܡܐ ܂ ܀ ܝ2 ܗܢܐ ܒܣܝܒܘܬܗ ܗܘܐ ܠܗ ܒܬܪ XܘXܒܬܪܗܝ ܠܗܘ ܀ 7 ܒܬܪ ܗܢܐ Xܡܠܟ ܐܒܝܐ ܒܪܗ ܫܢܝܢ̈ ܂ X ܂ ܀
ChronMin ܗܢܐ ܡܡ̣ܠܟ ܝܘܫܦܛ ܒܪܗ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܟܗ ܂ ܀ ܒܝܘܡܝ̈ ܗܢܐ ܒܬܪ ܒܣܝܒܘܬܗ ܗܘܐ ܠܗ ܟܐܒ ܪܓܠܐ̈ ܀ ܐܬܢܒܝ ܕܝܢ ܒܝܘܡܬܗ ܚܢܝܐ ܀
ChronMin ܗܢܐ ܡܡܠܟ ܝܘܪܡ ܒܪܗ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܚ ܂ ܂ ܘܒܝܘܡܬܗ ܝ ܡܬ̇ܢܒܐ ܒܬܪ 1ܕܝܢ ܡܝܟܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܢܒܝܐ ܕܓܠܐ ܂ ܨܕܩܝܐ ܒܪ ܟܢܥܢܝܐ ܀
ChronMin ܗܢܐ ܡܡܠܟ ܐܚܙܝܐ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܂ ܘܒܝܘܡܬܗ ܕܗܢܐ ܡܬܢܒܐ ܒܬܪ Xܘ ܚܪܝ̈ 3ܝܘܢܐ̈ ܐܟܠܘ ܂ ܟܕ ܐܡܠܟ ܒܫܡܪܝܢ ܝܘܪܡ ܀
ChronMin ܗܢܐ ܡܡܠܟܐ ܥܬܠܝܐ ܐܡܗ ܕܐܚܙܝܐ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܙ ܂ ܂ ܗܕܐ ܩܛܠܬ̇ ܒܬܪ ܡܡܠܟ ܐܚܙܝܐ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܂ ܘܒܝܘܡܬܗ ܕܗܢܐ ܡܬܢܒܐ ܐܠܝܫܥ ܀
ChronMin ܗܕܐ ܡ̇ܡܠܟ ܝܘܐܫ ܒܪ ܐܚܙܝܐ ܫܝܢ̈ ܂ ܡ ܂ ܂ ܗܢܐ ܩܛܠ ܠܙܟܪܝܐ ܒܬܪ ܝܘܝܕܥ ܡܠܟܘܬܐ ܀ ܡܬܢܒܐ ܕܝܢ ܒܝܘܡܝ̈ ܥܬܠܝܐ̣ ܂ ܐܠܝܫܥ ܀
ChronMin ܗܢܐ ܡ̇ܡܠܟ ܘܬܡ ܒܪ ܥܘܙܝܐ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܝܘ ܂ ܀ ܒܝܘܡܝ̈ ܗܢܐ ܒܬܪ ܒܪ ܐܡܘܨ ܂ ܘܗܘܫܥ ܒܪ ܒܪܝ ܂ ܘܝܘܢܢ ܒܪ ܡܬܝ ܡܢ ܣܐܦܪ ܀ ܝܝ
ChronMin ܗܢܐ ܡܡ̣ܠܟ ܐܚܙ ܒܪܗ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܝܘ ܂ ܂ ܘܒܝܘܡܝ̈ ܗܢܐ ܡܬܢܒܝܢ ܒܬܪ ܐܫܥܝܐ ܘܗܘܫܥ ܘܡܝܟܐ ܡܐܪܫܝܐ ܂ ܘܝܘܐܝܠ ܒܪ ܒܬܘܐܝܠ ܀
ChronMin ܗܢܐ ܡܡ̣ܠܟ ܚܙܩܝܐ ܒܪܗ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܟܛ ܂ ܂ ܘܒܝܘܡܝ̈ ܗܢܐ ܒܬܪ ܥܠ ܐܬܘܪܝܐ̣̈ ܂ ܫܢܝ ܠܕܥܡܪܝܢ ܒܫܡܪܝܢ ܠܒܒܝܠ ܘܠܡܕܝ ܀ ܂ X
ChronMin ܗܢܐ ܡܡܠܟ ܡܢܫܐ ܒܪܗ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܢܗ ܂ ܀ ܒܬܪܟܢ ܐܡ̣ܠܟ ܐܡܘܢ ܒܬܪ ܂ ܟܛ ܂ ܂ ܘܒܝܘܡܝ̈ ܗܢܐ ܡܬܢܒܝܢ ܐܫܥܝܐ ܘܗܘܫܥ ܘܡܝܟܐ ܀ ܝ
ChronMin ܗܢܐ ܡܡ̣ܠܟ ܝܘܫܝܐ ܒܪܗ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܠܐ ܂ ܀ ܗܢܐ ܣܡ ܩܘܠܘܬܐ̈ ܒܬܪ ܒܪܗ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܢܗ ܂ ܀ ܒܬܪܟܢ ܐܡ̣ܠܟ ܐܡܘܢ ܒܪܗ ܫܝܢ̈ ܂ ܝܒ ܂ ܀
ChronMin ܗܢܐ ܡܡ̣ܠܟ ܝܗܘܐܚܙ ܒܪܗX ܝܪܚܐ̈ ܂ X ܂ ܀ ܠܗܢܐ ܐܣ̣ܪ ܢܟܐܘ ܒܬܪ ܂ ܒܝܘܡܝ̈ ܕܝܢ ܐܪܡܝܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܢܒܝܐ ܕܓܠܐ ܚܢܢܝܐ ܀