simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܠܒܒܝܠ ܀ ܂ ܒܬܪ ܟܢ ܝܘܝܩܝܡ ܕܗܘ
ChronMin ܘܙܟܪ ܐ ܀ ܒܬܪ ܕܝܢ ܚܓܝ ܘܙܟܪܝܐ̣
ChronMin ܫܩܝܐ ܕܐܪܛܚܫܫܬ ܀ ܒܬܪ ܕܪܝܘܫ ܐܚܫܝܪܫ ܒܪܗ
ChronMin ܃ · X ܒܬܪ ܒܘܠܒܠܐ ܕܠܫܢܐ̈ ܕܒܒ
ChronMin ܙ ܘܗܘ̣ܐ ܡܢ ܒܬܪ ܦܘܠܓܐ ܕܠܫܢܐ̈ ܕܒܝܘܡܝ̈
ChronMin · ܗܘ̣ܐ ܡܢ ܒܬܪ ܦܘܠܓܐ ܕܠܫܢܐ̈ ܒܝܘܡܝ̈
ChronMin ܪܘܡܐ ܟܠܗܘܢ ܘܣܠ̣ܩܘ ܒܬܪ ܡ̇ܠܟܗܘܢ ܝ ܠܐܬܝܢܣ̈
ChronMin ܂ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬ̣ܗ ܕܝܠܗ ܕܐܪܡܠܐܘܣ
ChronMin ܢܗܘܝܢ̈ ܥܐܠܢ̈ ܚܕܐ ܒܬܪ ܚܕܐ ܇ ܘܟܠܚܕܐ
ChronMin ܘܣܒܪܗ ܒܝܪܚ ܐܝܠܘܠ̤ ܒܬܪ ܕܝܢ ܫܬܐ ܪܚܝܢ̈
ChronMin ܂ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܂ ܠ ܂
ChronMin ܠܡܕܢܚܐ ܘܐܘܕܥܘ ܪ-ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܚܪܡܢ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ
ChronMin ܝ · ܘܡܢ ܒܬܪ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܐܬܢܣܝܣ ܒܕܘܟܬܗ
ChronMin ܀ ܒܪܡ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝ̣ܬ ܡܠܟܐ ܂
ChronMin ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣX ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܕܒ̣ܪ ܥܕܬܐ ܥܣܪܝܢ
ChronMin ܝܘܡ ܝ ܚܕܒܫܒܐ ܒܬܪ ܐܪܙܐ̈ ܂ ܘܗ̣ܘ
ChronMin ܗܕܐ ܂ ܘܐܝܬܝ ܒܬܪ ܗܟܢ ܣܗܕܘܬ̈ ܐ
ChronMin ܂ ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܝܘܚܢܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝ