simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܘܗܠܝܢ̈ ܐܢܘܢ ܕܐܡ̣ܠܟܘ̈ ܒܬܪ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܂ ܒܡܩܕܘܢܝܐ̣
ChronMin ܟܗ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝ̣ܬ ܂ ܝܓ
ChronMin ܂ ܫܢܝܢ̣̈ ܂ ܒܬܪ ܫܢܬܐ ܟܒܝܫܬ ܐ̇
ChronMin ܂ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܫܡܥܘܢ [ܪ [ܫ
ChronMin ܣܘܪܝܐ [ܘܐܣܝܐ ]ܡܢ ܒܬܪ ܣ[ܠܘܩ]ܘܣ̣ ܐܢܛܝܘܟܘܣ [ܣ]ܘܛܪ
ChronMin ܒܙܒܢܐ̣ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܐܠܝܥܙܪ ܪܫ ܟܗܢܐ̈
ChronMin ܕܥܡܡܐ̇̈ ܂ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܟܚ
ChronMin X ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܬܦܕ
ChronMin ܕܝܘܢܝܐ̈ ܃ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝܬ ܐܪܣܛܘܒܘܠܘܣ̣ ܩ̣ܡ
ChronMin ܩܘܙܝܩܘܣ ܃ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܩܕ ܗ̣ܘ ܠܐܒܘܗܝ
ChronMin ܒ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܟܝܢ ܒܛܠܬ ܡܠܟܘܬܐ
ChronMin ܣ̇ܓܝ ܂ ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ [ܫܓܘ[ܫܝܐ̣ ܂ ܫܪ̣ܬ
ChronMin ܝܝ ܘܦܣܠܐܘܣ ܘܝܘܣܦ ܒܬܪ ܩܠܝܠ - ܛܡܣܝܣ
ChronMin ܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܣܘܠܩܗ ܕܡܪܢ ܂
ChronMin ܂ ܒܐܕܪ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܂ ܘ ܂
ChronMin ܕܝܠܗ ܐܡ̣ܠܟ ܡܢ ܒܬܪ ܢܪܣܐ ܗܘܪܡܝܙܕ ܫܢܝܐ̈
ChronMin ܩܡ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܢ ܒܬܪ ܬ ܐܘܕܘܪܘܣ̣ ܂
ChronMin ܘܐܦ ܒܠܕܩܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܐܘܣܒܝܘܣ ܂ ܩ̣ܡ
ChronMin ܠܐܘܕܘܟܣܝܣ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܕܥܒ̣ܕ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܫܢܝ̇ܐ
ChronMin ܣܠ̣ܩ ܕܢܬܪܓܡ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ̣ ܂ ܚܘܝ