simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܂ ܒܡܩܕܘܢܝܐ̣ ܂ ܐܡܠ̣ܟ ܦܠܝܦܘܣ ܕܗ̣ܘ ܐܪ ܕܘܣ ܒܬܪ ܚܘܢܝܐ ܒܪܗ ܕܝܘܝܕܥ ܂ ܘܗܠܝܢ̈ ܐܢܘܢ ܕܐܡ̣ܠܟܘ̈
ChronMin ܕܡܝ̣ܬ ܂ ܝܓ ܂ ܫ ܂ ܢܝܢ̈ ܂ ܘܡܢ ܫܘܪܝܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܇ ܡܫܪܐ ܒܬܪ X ܂ ܝX · ܫܢܝܐ̈ ܂ ܡܗ ܂ ܘܒܬ[ܪ ]ܕܐܡ̣ܠܟ ܂ ܟܗ ܂ ܘܡܢ
ChronMin ܫܢܬܐ ܟܒܝܫܬ ܐ̇ ܠܬܟܐ ܒܟܠܙܒܢ ܂ ܘܐܝܬ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܟܒܝܫܬܐ ܒܬܪ ܂ ܘܦܝܫܐ ܝ X ܚܕܐ ܂ ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܘܠܡܦܝܐ ܕܗܘܝܐ ܂ ܕ ܂ ܫܢܝܢ̣̈ ܂
ChronMin ܫܡܥܘܢ [ܪ [ܫ ܟܗܢܐ̣̈ ܂ ܗܘ̣ܐ ܐܠܝܥܙܪ ܐܚܘܗܝ ܂ ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܒܬܪ ܗܘܬ ܂ ܂ ܝX ܛܡܣܝܣ ܂ ܘܐܫܬܟܚ ܪܒܘܬܐ̈ ܕܥܡܐ ܂ ܟܙ ܂ ܂ ܘܡܢ
ChronMin ܣ[ܠܘܩ]ܘܣ̣ ܐܢܛܝܘܟܘܣ [ܣ]ܘܛܪ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܝܛ ܂ ܒܬܪ ܦܝܠܝܕܠܦܘܣ̣ ܂ ܐ[ܡ̣ܠ[ܟ ܥܠ ܣܘܪܝܐ [ܘܐܣܝܐ ]ܡܢ
ChronMin ܐܠܝܥܙܪ ܪܫ ܟܗܢܐ̈ ܪ̈ ܗܘܕܝXܐ̣̈ ]ܩ̇ܒܠ ܟܗܢܘܬܗ ܡܢܫܐ ܒܬܪ ܂ ܘܠܒܟܘ 2ܒܠܘܒܐ ܡܕ ܢܬܐ̈ ܂ ܂ ܩ ܂ ܂ 3ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ̣ ܂ ܡܢ
ChronMin ܫܢܝܐ̈ ܂ ܟܚ ܂ ܂ ܐܫܬܥܒܕܘ ܝ ܓܝܪ ܒܫܢܬ ܂ ܩܡܓ ܂ ܘܐܬܚܪܪܘ ܒܬܪ ܂ ܘܐܬ[ܚ]ܪܪܘ 3ܝܗܘܕ̈ ܐ ܡ̣ܢ ܫܘܥ[ܒXܕܐ ܕܥܡܡܐ̇̈ ܂ ܡ̣ܢ
ChronMin ܫܢܝܐ̈ ܂ ܬܦܕ ܂ ܕܝܩ̣ܕ ܗ ܟܠܐ ܘܒܛܠܬ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܂ ܐܠܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܂ ܘܗ̣ܘ ܗܘ̣ܐ ܟܗܢܐ ܘܡ̇ܠܟܐ ܩܕܡܐܝܬ ܥܠ ܝܝ ܝܗܘܕܝܐ̈ X ܇ ܡܢ
ChronMin ܕܡܝܬ ܐܪܣܛܘܒܘܠܘܣ̣ ܩ̣ܡ ܝܘܚܢܢ ܕ[ܗ̣ܘ ܐܠܟܣܢܕ[ܪܘ]ܣ ܂ ܒܬܪ ܥܡ ܐܒܘܗܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܂ ܘܒܫܢܬ ܂ ܪܙ ܂ ܕܡܢܝܢܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܃ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܩܕ ܗ̣ܘ ܠܐܒܘܗܝ ܂ ܘܐܡ̣ܠܟ ܒܬܪܗ ܥܠ ܣܘܪ ܐ̣ ܂ ܝ ܒܬܪ 3ܪܝܫ ܚܝܠܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̇̈ ܂ ܠܐܢܛܝܘܟܘܣ ܩܘܙܝܩܘܣ ܃ ܡܢ
ChronMin ܟܝܢ ܒܛܠܬ ܡܠܟܘܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܂ ܒܫܢܬ ܂ ܪܝܙ ܂ ܕܡܢܝܢܐ ܒܬܪ ܂ ܘܐܡ̣ܠܟ ܒܬܪܗ ܥܠ ܣܘܪ ܐ̣ ܂ ܝ ܦܝܠܝܦܘܣ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܒ ܂ ܘܡܢ
ChronMin [ܫܓܘ[ܫܝܐ̣ ܂ ܫܪ̣ܬ ܕܢܗܘܐ ܗܘܪܩܢܘܣ ܪܫ ܟܗܢܐ̣̈ ܒܬܪ ܟܗܢܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܗܕܐ ܗܘ̣ܬ̣ ܂ ܐܬܚܪܝܘ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܣ̇ܓܝ ܂ ܘܡ̣ܢ
ChronMin ܩܠܝܠ - ܛܡܣܝܣ ܒܪܗܘܡܐ ܂ ܘܐܫܬܟܚ ܪܒܘܬܐ̈ ܕܐܢܫܐ̈ ܂ ܬܝܘ ܂ ܒܬܪ ܃ ܘܗܪܘܕܝܣ 1ܘܒܪܬܐ ܕܫܡܗ̣̇ ܫܠܘܡ ܂ ܝܝ ܘܦܣܠܐܘܣ ܘܝܘܣܦ
ChronMin ܣܘܠܩܗ ܕܡܪܢ ܂ ܒܫܢܬ ܗܟܝܠ ܂ ܫܙ ܂ ܕܡܢܝܢܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܒܝܪܚ ܒܬܪ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܝܓ ܂ ܘܡܝܬܬ ܒܪܬ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܢܐ ܂ ܂ ܝܝ ܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ ܡܢ
ChronMin ܂ ܘ ܂ ܝܪܚܝܢ̈ ܕܒܛܢܗ ܕܝܘܚܢܢ ܃ ܘܟܕ ܝ · ܐܬܝܠܕ ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܒܬܪ ܂ ܒܫܢܬܐ ܕܒܬܪܗ̇ ܂ ܡܪܝܡ ܓܝܪ ܐܣܬܒܪܬ̣ ܂ ܂ ܟܗ ܂ ܒܐܕܪ ܡ̣ܢ
ChronMin ܢܪܣܐ ܗܘܪܡܝܙܕ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܗ ܂ ܘܒܐܦܣܘܣ ܩܡ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܢ ܒܬܪ ܒܦܪܣ ܢܪܣܐ ܆ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܙ ܂ ܘܒܫܢܬ ܂ ܝܚ ܂ ܕܝܠܗ ܐܡ̣ܠܟ ܡܢ
ChronMin ܬ ܐܘܕܘܪܘܣ̣ ܂ ܙܐܘܝܠܘܣ ܂ ܘܒܬܪܗ ܠܝܢܬܘܣ ܂ ܘܒܬܪܗ ܣܘܠܘܢ ܒܬܪ ܢܪܣܐ ܗܘܪܡܝܙܕ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܗ ܂ ܘܒܐܦܣܘܣ ܩܡ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܢ
ChronMin ܐܘܣܒܝܘܣ ܂ ܩ̣ܡ ܡܠܦܢܐ ܐܢܛܠܝܣ ܂ ܘܒܓܢܣܗ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܒܬܪ ܂ ܘܝ̇ܕܥ ܂ X ܂ ܝX ܗܘܐ ܐܦ ܠܫܢܐ ܥܒܪܐ ܂ ܘܐܦ ܒܠܕܩܝܐ ܡܢ
ChronMin ܕܥܒ̣ܕ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܫܢܝ̇ܐ ܂ ܓ ܂ ܘܩ̣ܡ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܚܩܘܗܝ ܂ ܘܐܘܬ̣ܒܘ̈ ܚܠܦܘܗܝ ܠܐܘܕܘܟܣܝܣ ܇ ܡܢ
ChronMin ܩܠܝܠ̣ ܂ ܚܘܝ ܠܗܘܢ ܬܠܬ ܨܒ[ܥܢ̈ ܟܕ ܩ̇ܥܐ̣ ܂ ܕܬܠܬܐ ܒܬܪ ܐܘܬܒܘܗܝ ܐܪܝܢܐ̈ ܒܐܢܛܝܘܟܐ ܂ ܘܟܕ ܣܠ̣ܩ ܕܢܬܪܓܡ ܡ̣ܢ