simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܝܝ ܕ ܂ ܂ ܂ ܘܥܠ ܟܠܢܫ ܪܚܝܡ ܗܘܐ ܘܟܠܡܕܡ ܕܣܥ̇ܪ ܗܘܐ ܘܦܩ̇ܕ ܒܬܪ ܘܝܕܘܥܬܢܐ ܂ ܕܟܝܐ ܒܕܘܒܪܘ 5ܘܩܕ ܫܐ ܒܢܦܫܗ ܘܒܦܓܪܗ ܂ ܘܡܢ
ChronMin ܕܝܢ ܣܠܘܩܘܣ ܐܡܠܟ ܐܢܛܝܟܘܣ [ܣXܘܛܪ ܂ ܝܛ ܂ ܐܢܛܝܟܘܣ ܒܬܪ ܂ X ܂ ܝܝ̤ܝ̇ܝܝ X ܝܝܢܝX[ܟ ܥ[ ܝX] ܂ ܂ ܝ ܂ ܝX ܝX ܝX ܝ ܂ ܙ ܂ ·
ChronMin ܚܘܪܒܐ ܕܒܒܠܝܐ̣̈ ܂ ܡܫܟܚ ܕܡܢ ܂ ܛܝܒܪܝܣ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܒܬܪ ܕܕܪܝܘܫ ܃ ܗ̇ܘ ܕܒ ܘܡܬܗ̈ ܐܬܒ̣ܢܝ ܗ ܟܠܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ̇ ܂ ܡܢ
ChronMin ܐܦܝܦܢܝܘܣ ܐܢܬܝܡܘܣ ܗ̇ܘ ܂ ܝܝ ܝ ܕܫ̇ܢܝ ܘܐܬܬܢܝܚ ܙ ܂ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܐܬܕܚܝ ܂ ܘܒܬܪܗ ܐܘܣܛܬܝܘܣ ܀ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܂
ChronMin ܡ̣ܘܡܬܐ̈ ܂ ܘܢܦܩ̣ܘ ܘܐܙܠ̣ܘ ܠܐܬܪܗܘܢ ܒܫܝܢܐ ܂ ܐܝܟ ܒܬܪ ܘܢܐܙ̣ܠܘܢ ܟܠܚܕ ܠܐܬܪܗ ܂ ܘܦܬ̣ܚܘܗ̇ ܠܡܕܝܢܬܐ ܂
ChronMin ܗܢܐ ܡܡܠܟܐ ܥܬܠܝܐ ܐܡܗ ܕܐܚܙܝܐ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܙ ܂ ܂ ܗܕܐ ܩܛܠܬ̇ ܒܬܪ ܡܡܠܟ ܐܚܙܝܐ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܂ ܘܒܝܘܡܬܗ ܕܗܢܐ ܡܬܢܒܐ ܐܠܝܫܥ ܀
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܝ ܠܠܡܟ̣ ܂ X 2ܫܒܥܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܢ̈ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܒܬܪ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܐܘܠܕ ܠܠܡܟ ܂ Xܘܚܝܐ ܡܬܘܫܠܚ ܡܢ
ChronMin ܫܢܝܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܪܕܝܦܘܬܗ ܐܣ̣ܗܕ ܐܦ ܗ̣ܘ̣ ܂ ܟܕ ܐܦ ܒܬܪ ܦܝܠܘܟܣܢܘܣ ܕܡܒܘܓ̣ ܂ ܡܠܦܢܐ ܪܒܐ ܘܣܗܕܐ ܢܦ̣ܩ ܂ ܘܡܢ
ChronMin ܗ̇ܘ ܕܒܝܘܡܝ̈ ܪ̤ܘܩܠܝܛܝܢܘܣ ܃ ܐܣܗ̣ܕ ܡܪܝ ܚܒܝܒ ܡܫXܫܢܐ ܒܬܪ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܙ ܂ ܂ ܒܪܕܘܦܝܐ3 ܝ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܐܩܝܡ ܗ̣ܘ ܠܩܝܢܘܣ ܃
ChronMin ܕܡܝ̣ܬ ܡܠܟܐ ܂ ܡܝ̣ܬ ܐܘܣܒܝܣ ܂ X ܝ ܂ ܩܣܪܝܐ ܂ ܐܩܩܝܣ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ ܬܘܕܝܬܐ ܕܐܪܝܘܣ ܠܐ ܡܨܠܚܐ ܀ ܒܪܡ ܘܡܢ
ChronMin ܐܪܒܥẌ ܫܢܝܢ̈ ܡܢ ܩܕܡ ܡܡܘܠܐ ܂ ܒܕܪܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܀ ܘܐܬܝ̣ܠܕ ܒܬܪ ܂ ܘܚܙ̣ܐ ܝ ܆ ܠܡܟ ܠܐܕܡ̣ ܫܬܝܢ ܘܬܡܢܐ̈ ܫܢܝܢẌ ܂ ܘܡܝ̣ܬ ܡܢ
ChronMin ܚܘܪܒܗ̇ ܂ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܂ ܛ ܂ ܕܛܪܝܢܘܣ ܂ ܘܒ ܂ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܒܬܪ ܐ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܡܒ ܂ ܂ ܂ ܂ ܩܕܡ ܝ ܚܘܪܒܗ̇ ܕܐܘܪܫܠܡ ܂ ܘܠܒ ܂ ܡܢ
ChronMin ܣܘܠܩܗ ܕܡܪܢ ܂ ܒܫܢܬ ܗܟܝܠ ܂ ܫܙ ܂ ܕܡܢܝܢܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܒܝܪܚ ܒܬܪ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܝܓ ܂ ܘܡܝܬܬ ܒܪܬ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܢܐ ܂ ܂ ܝܝ ܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ ܡܢ
ChronMin ܐܠܒ̇ܝܢܘܣ ܦ̇ܠܘܪܘܣ ܗܘ̣ܐ ܗܓܡܘܢܐ ܕܒܝܘܡ̣ܬܗ̈ ܡܪܕܘ ܒܬܪ ܬܠܬ ܡܕܝܢܢ̈ ܒܐܣܝܐ ܂ ܠܕܝܩ̣ܝܐ ܘܐܝܪܐܦܘܠܝܣ ܘܩܠܘܣܐ ܀
ChronMin ܗܘܪܡܝܙܕܐ̣ ܝܘܚܢܢ ܂ ܘܒܬܪܗ ܦܝܠܝܟܣ ܂ 2ܘܒܬܪܗ ܒܘܢܦܛܝܣ ܒܬܪ ܀ ܪܝܫܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܕܝܢ ܕܒܝܘܡܝ̈ ܝܘܣܛܝܢܝܢܘܣ ܂ ܒܪܘܡܝ
ChronMin ܗܕܪܢܘܣ 5ܗܘܐ ܗܪܩܠܝܣ ܝ̇ ܂ ܘܬܘܒ ܐ ܪܝܠܝܘܣ ܘܒܚܪܬ ܐ ܒܬܪ ܝ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܬܢܣܝܘܣ ܠܐ ܡܬܚ̣ܙܐ ܗܘܐ ܀ ܒܐܘܪܫܠܡ ܕܝܢ ܡܢ
ChronMin ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ̣ ܒܐܘܪܫܠܡ ܗܘ̣ܐ ܡܙܒܢܐ ܂ ܘܒܬܪ ܒܐܒܘܠܐ ܒܬܪ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܐܬܓܒܪ ܂ ܘܡܚܕܐ ܥܡ ܒܪܗ ܒܐܒܪܛܘܣ ܐܬܩ̣ܛܠ ܀
ChronMin ܬܐܘܕܘܪܘܣ̣ ܩܡ ܙܘܐܝܠܘܣ ܂ ܘܒܬܪܗ̣ ܠܝܢܬܘܣ ܘܣܠܘܢ ܒܬܪ ܩܡ ܂ ܩܢܕܝܠܘܣ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܝܒ ܂ ܩܡ ܛܪܢܘܣ ܂ 15ܘܐܦ ܒܐܦܣܘܣ ܡܢ
ChronMin ܕܝܢ ܚܓܝ ܘܙܟܪܝܐ̣ ܂ ܢܚܡܝܐ ܒܪ ܚܠܩܝܐ ܡܢ ܙܪܥܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܒܬܪ ܗܘܘ ܐܟܚܕܐ ܕܢܝܐܝܠ ܘܚܙܩܝܐܝܠ ܂ ܡܠܐܟܝ ܂ ܚܓܝ ܂ ܘܙܟܪ ܐ ܀
ChronMin ܫܢܝܐ̈ [ܣܓܝܐܬܐ̈] ܘܐܬܬܣܝܡ ܒܕܝܪܐ ܕܒܝܬ ܩܝܛܘܢ ܂ [ܡܢ ܒܬܪ ܫܐ ܣܪܓܝܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܂ ܓܒܪܐ ܂ ܂ ܂ [ ܢܦ̣ܩ ]ܘܡܝܬ ܒܐܟܣܘܪ ܐ