simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܐܝܠܢܐ ܕܝܕܥܬܐ . ܘܡܢܐ ܝܢ ܗܘܝܢ . ³¹ܟܕ ܠܐ ܡܝܘܬܐ̈ ܗ̇ܘܝܢ ܒܬܪ ܗܘ ܡܐ ܕܠܐ ܐܝ̇ܬܝܢ ܗܘܝܢ . ܟܕ ܩܪܒܝܢ ܗܘܝܢ ܠܐܝܠܢܐ ܕܚܝܐ̈
BarEbr:CandSanc ܗܠܝܢ ܚܫ̣ܘ : ܘܐܬܛ̇ܫܝܘ ܐܕܡ ܘܐܢܬܬܗ . ܡܢܩܕܡ ⁵¹ܡܪܝܐ ܒܬܪ . X X X0 ⁵⁰ܕܝܘܡܐ . ܗ̇ܢܘ ܐܬܬܙܝܥ ܒܗܘܢ ܚܘܫܒܐ ܐܠܗܝܐ .
BarEbr:CandSanc ܕܚ̣ܫ ܘܩ̣ܡ ܡܢ ܒܝܬ ¹²ܡܝܬܐ̈ ܬܘܒ . ܟܕ ܐܬ̣ܚܙܝ ܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܦܬܝܐܝܬ ܫܘܕܥ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܚ̣ܫ ܘܢܩܘܡ ܡܢ XXX X ܐ . . ܘܡܢ
BarEbr:CandSanc ܟܦܢܐ̈ ܘܡܘܬܢܐ̈ ܘܒܘܠܒܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܥܡܡܐ̈ . ܗܝܕܝܢ ܒܬܪ ܩܠܝܡܝܣ ܕܐܡ̣ܪܘ ܫܠܝܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܐܡ̣ܪ ܠܗܘ ܝ . ܐ . ܕܡܢ
BarEbr:CandSanc ⁶³ܕܐܫܬܟܚܬ ܡ̇ܨܝܐ ܕܬܒܛܠܝܗ̇ X . ⁶ܫܪܝܟܐ . ܝܢ ܕܗ̇ܘ ܒܬܪ . ܠܐ ܐܬܡܨܝܬ ܚܝܠܐ Xܕܬܟܠܝܗ̇ . ܡܢ ܝ ܕܬܫܬܟܚܝ . ܐܝܟܢܐ
BarEbr:CandSanc ܚܛܝܬܐ ܡܣܬܥܪܐ XX XX X X ܝܬܘܗܝ ܦܘܪܥܢܗ̇ ܒܘܣܡܐ ܕܠܐ ܒܬܪ ⁶⁶ܒܙܕܝܩܘܬܐ ܐܚܪܬܐ . ܘܗܟܢܐ ܦܚܡ ܐܦ ܠܙܕܝܩܘܬܐ ܕܡܢ
BarEbr:CandSanc ܕܒܫܘܢܩܐ ܢܬܕܟܐ ܟܠ ܡܢ ܚܛܗܐ . ܐܝܛܐ̈ ܥܡ ܐܠܗܐ ܢܗܘܐ . ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܘܒܢܝܢܫܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܡܫܬܪܪܐ ܗܕܐ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ ܟܠ ܒܟܠ . ܠܐ
BarEbr:CandSanc ܥܡܕܐ . ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝܫܐ̈ ܬܪܝܢ̈ ܀ ܩܕܡܝܐ ܣܥܝܝܗܘܢ̈ ܒܬܪ Xܪ ܥܝܬܐ ܣܩܘܒܠܝܬܐ ܕܢܐܘܐܛ ܝ̈ Xܢ̇XXX XXܢ̇ XXX ܝܒܘܬܐ
BarEbr:CandSanc ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐ . . ܡܬܟܬܡܝܢ ܀ ܣܥܝܐ ܬܠܝ̣ܬܝܐ . ܐܡ̇ܪܝܢ . ܒܬܪ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܕܐ ܐܝܬ ܠܢ . ܒܡܢܐ ܐ̇X ܢܬܕܟܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ
BarEbr:CandSanc ܕܝܬܐ . ܐܝܟܢܐ ܦܐܐ ܗܘܐ ⁶⁹ܠܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܢܐܙܝܢܙܘ ܟܕ ܒܬܪ ܡ̇ܟܪܙܝܢܢ ܘܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܐܦܢ ܡܩܒܠܐ ܬܝܒܘܬܐ . ܐܠܐ ܠܘ
BarEbr:CandSanc ܬܐ ܀ ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ . ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܚܛܗܐ ܕܡܘܬܐ ܒܬܪ ܕܥܠ ܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܫܬܒܩܢܐ ܗܘ . ܐܠܐ ܠܐ ܐܡܝܪܐ ܕܐܦܠܐXX
BarEbr:CandSanc ܥ̇ܡܕܐ ܡܫܘܕܥܐ . ܘܠܘ ܠܗ̇ܝ ܕܟܕ ܚ̇ܛܝܢ ܬܫܬܒܩܝ ܠܗܘܢ . ܒܬܪ ܣܗܕܘܬܐ ܠܗ̇ܝ ܕܥܛܠܐܝܬ ܏ܕܠܝܠܐܝܬ ܚ̇ܛܝܢ ܡܗܝܡܢܐ̈
BarEbr:CandSanc ܠܐ ܡܕܡ . ܒܕܓܘܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ⁵⁰ܐܢܗ̣ܘ ܕܗ̣ܘ ܝ . ܐ ܚ̣ܪܩ ܥܠ ܒܬܪ ܡܢܐ ܗܘ ܥܘܠܐ ܕܐܫܟ̣ܚܘ ܒ ܐܒܗܝܟܘܢ̈ X⁹ ܪܚܩ̣ܘ ܡܢܝ ܘܐܙܠܘ
BarEbr:CandSanc ܠܐ ܡܕܡ . ܐܝܟܢܐ ܡܢܗ ܕܟܪܡܐ ܥܢܒܐ̈ ܘܠܘ ܘ . . ܒܐ ܡܣ̇ܟܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܕܢܥܒܕ ܚܪܘܒܐ̈ ܘܠܘ ܥܢܒܐ̈ . ܘܥܠ ܥܡܗ ܢܫ̣ܒܩܝܘܗܝ ܘܢܐܙܠ
BarEbr:CandSanc ܠ . . ܐ . ܕܘܝܪ . . ܠܡܢܐ ܐܪܓ̣ܙ ܚ̣̇ܛܝܐ ܠܐܠܗܐ . ܘܬܘܒ . ܐܢ ܒܬܪ ܬܪܝܢܐ . ܣܗܕܘܬܐ̈ ܡܫܘܕܥܢܝܬܐ̈ ܕܥܕܠܝܐ̈ ܕܡܬܬܝܬܝܢ
BarEbr:CandSanc ܚܐܪܘܬܗ¹⁴³ ܒܝܢܐ ܪܕܝܐ . ܕܝ̣ܢܗ ܕܝܢ ܟܐܢܐ ܆ ܒܬܪ ܕܘܒܪܐ̈ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܘܩܕܝܫܐ ܐܘܓܪܝܣ ܐܡ̣ܪ ܒܛܝ̣ܠܘܬܗ ¹⁴²ܕܐܠܗܐ
BarEbr:CandSanc ܕܘܒܪܐ̈ ܕܢܦܫܐ . ܘܝܥܩܘܒ ܘܪܗܝ ܒܐܓܪܬܗ ܕܥܣܪܝܢ̈ X ܒܬܪ ܒܬܪ ܚܐܪܘܬܗ¹⁴³ ܒܝܢܐ ܪܕܝܐ . ܕܝ̣ܢܗ ܕܝܢ ܟܐܢܐ ܆