simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܗ̇ܝ ܬܘܒ ¹³ܕܢܦܘܫܢ̈ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܝܢ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܀ ܫܪܐ ܕ ܒܬܪ ܠܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ . ܐܠܐ ܘܡܢܩܕܡ ܕܢܗܘܝܢ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܘܡܢ
BarEbr:CandSanc ܕܗ̇ܘܝܢ ܝ̇ܕܥ ܠܗܘܢ . ܒܗ̇ܝ ܕܒܡܩܕܡܘܬ ܝܕܥܬܗ ܒܬܪ ܕܒܪܘܝܐ ܠܩܢܘܡܝܗܘܢ̈ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ X XX ܘܓܕܫܝܗܘܢ̈
BarEbr:CandSanc ܕܟܦ̣ܪ ܗ̇ܘ ܘܕܗ̇ܝܡܢ ܗ̇ܘ . ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܘ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ XX ܡܢ ܒܬܪ ܟ̇ . ܦܪ ܘܦܐܘܠܘܣ XXXXX ܡܗ̇ܝܡܢ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ . ܐܠܐ
BarEbr:CandSanc ܗܘܝܗܝܢ̈ ܡܬܝܕܥܢ̈ ܠܒܪܘܝܐ ܘܠܘ ܡܢ ܩܕܡ ܗܘܝܗܝܢẌ ܀ ܣܝܐ ܒܬܪ ܟܢܬܗ . ܐܝܟܢܐ ܡܨܐ ܕܢܬܕܪܟ ܐܘ ܢܬܝܕܥ . ܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܡܕܝܢ
BarEbr:CandSanc ܗ . ܘܝܗ ܀ ܢܝܫܐ ܬܪܝXܐ . ܡܛܠ ܫܪܝܝܗܘܢ̈ ܕܣܥܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܒܬܪ ܘܫܘܠܡܐ . ܒܪܘܝܐ ܡܕܝܢ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܠܡܕܡ ܡܢ ܣܥܘܪܘܬܐX ܆ ܐܠܐ
BarEbr:CandSanc ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܫ̇ܘܕܥܐ . ܡܕܝܢ ܠܐ ܐܝܬܘܬܐ ܡܥܠ ܒܬܪ ܬܗܘܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܡܫܪܝܢܘܬܐ ܥܠ ܠܐܝܬܘܬܗX ܕܡܕܡ
BarEbr:CandSanc ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܫ̇ܘܕܥܐ . ܘܡܬܡܨܝܢܘܬܐ ܠܗ̇ܝ ܕܡܢ ܒܬܪ ܘܡܫܪܝܢܘܬܐ ܓܠܝܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܡܫܪܝܢܘܬܐ ܠܗ̇ܘܝܗ ܕܡܕܡ
BarEbr:CandSanc ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܝ̣ܕܝܥܐ ܕܟܠ XX XX ܒܬܪ ܕܡܢ ܐܚܪܝܢ ܬXܘܐ ܠܗ ܠܡܕܡ ܐܝܬܘܬܐ . ܒܠܥܕ ܬܘܚܡܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
BarEbr:CandSanc ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܝ̣ܕܝܥ ܗܘܐ ܠܗܝܢ ܡܢ ܒܪܐ ܢܣܒܗ̇ ܪܘܚܐ . ܘܐܦܢ ܗ̣ܘ ܒܬܪ . ܒܕܓܘܢ Xܗ̇ܝ ²ܕܠܒܪܝܬܐ̈ ܢ̣ܬܓܠܐ ܘܢܬ . ܝܕܥ ܗ̣ܘ ܪܘܚܐ .
BarEbr:CandSanc ܕܒܪܝ̣ܗܝ ܠܙܒܢܐ . ܘܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܫܪܝܪ . ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܘ X ܒܬܪ ܕܡܢ ܩܕܡ ܕܢܒ̣ܪܐ ܐܒܐ ܙܒܢܐ ܆ ܐܪ ܒ : ܪܐ ܠܒܪܐ ܘܠܪܘܐ . ܐܘ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܫܟܝ̣ܚܘܬܗ . ܘܠܗܕܐ ܩܕܡܝܘܬܐ ܘܠܗܕܐ ܒܬܪܝܘܬܐ ܠܘ ܒܬܪ ܨ̇ ܒܝܐ ܢ̇ܒܗX ܡܢܗ̇ ܗܘܢܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܡܨܛܒܝܘ ܡܨܛܒܝܐ ܒܗ X
BarEbr:CandSanc ܥܘܗܕܢ ⁸⁰ܒܪܝܬܗ ܡܬܛ̇ܟ̣ܣ ܗܘܐ ܥܘܗܕܢ ܒܪܝܬܗܘܢ ܀ X⁰ Xܝ ܒܬܪ ܐܡ̣ܪ ܟܬܒܐ . ܘܐܠܘ ܡܠܐܟܐ̈ ܡܢܩܕܡ ܫܡܝܐ ܒܪܝܢ ܗܘܘ ܠܘ
BarEbr:CandSanc ܒܪܝܬܐ ܕܫܡܝܐ ܒܪܝܢ ܗܘܘ ܘܡܛܠ ܕܐܚܪܝܐ ܐܬܛ . ܟ̣ܣ ܥܘܗܕܢ ܒܬܪ ܕܒܣܘܥܪܢܐ ܡܫܘܕܥܢ̈ ܗܘܝ̈ ܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܕܡܠܐܟܐ̈
BarEbr:CandSanc ܫܘܠܡܐ ܗ̇ܘ ܕܙ̇ܕܩ ܠܟܠܗܘX ܒܟܠܚܕ ܡܢ ܥܠܡܐ̈ ܢܗܘܘܢ ܠܗܘܢ ܒܬܪ . ܐܡ̇ܪ ܒܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܥܠ ܪܝܫܢܘܬܐ̈ . ܕܐܡܬܝ ܕܡܢ
BarEbr:CandSanc ܚܕܝܘܬܐ ܠܘ ܚܘܒ̇ܠܐ ܗܘ ܘܒܘܠܒܠܐ ܐܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܘܫܘܓܢܝܐ . ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܦ̇ܝܫܝܢ . ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܝܕܝ̣ܥܐ ܕܗ̇ܘ XX ܕܡܬܚ̣̇ܕܬ
BarEbr:CandSanc ܬܠܬܐ̈ ܝܘܡܝܢ̈ Xܝ ܕܡܝ̣ܬ ܘܐܬܩܒ̣ܪ ܀ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܫܝܬ̈ . ܒܬܪ . . . ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܚܡܫ̈ . ܩܝܡܬܗ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܩܝܡܬܗ ܀ ܙܢܐ ܬܪܝܢܐ ܕܓܢܣܐ ܬܪܝܢܐ . ܬܕܡܪܬܐ̈ ܗ̇ܢܝܢ ܒܬܪ ܕܠܐܘܪܝܫܠܡ ܡܕܝܢܬܐ XX ܘܡܬܚܙܝܢܘܬܗܘܢ ܕܠܣܓܝܐܐ̈
BarEbr:CandSanc ܕܐܣܬ̇ܠܩ ܐܣܬܥܪܝܢ̈ ܘܡܣܬܥܪܢ̈ . ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܓܢܣܐ ܬܘܒ ܒܬܪ ܟܬܝܒܢ̈ ܀ ܓܢܣܐ ܬܠܝܬܝܐ . ⁶⁸ܬܕܡܪܬܐ̈ ܗ̇ܢܝܢ ܕܒܫܡܗ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܦܐܘܠܘܣ ܘܗ̇ܢܘܢ ܕܥܡܗ ܘܐܡ̇ܪܐ ܕܗܠܝܢ ܐܢܫܐ̈ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܡܕܝܢܬܐ ¹⁵ܕܐܝܬܝܗ̇ ܩܘܠܘܢܝܐ . ⁶ܕܩ̇ܥܝܐ ܗܘܬ̇
BarEbr:CandSanc ܪܝܫܗ ܢܙܕܩ̣ܦ . ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܗܕܡ ܗܕܡ ܢܬܦܣܩ . ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܒܬܪ . ܐܝܟܢܐ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܟܢܦܐ ܕܗܝܟܠܐ ܢܫܬܕܐ . ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ