simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܕܟܪܡܐ ܐܢ̇ܐ ܡ̣ܚܝܠܐ ܒܬܪ ܩܛܘܦܐ̈ ܐܬ̇ܝܬ ܒܛܝܒܘ
BarEbr:CandSanc ¹¹ܓܒܪܐ ܐܪܣܝܘܛܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܐ ܙܒܢ ܘܬܪܬܝܢ̈
BarEbr:CandSanc ܡܥܕܐ ܕܬܗ̣ܘܐ ܠܢ ܒܬܪ X ܐ ܓܘܢܝܬܐ
BarEbr:CandSanc ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܟܠܡܕܡ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ
BarEbr:CandSanc ܕܠܘܩܒܠ ܐܘܪܝܓܢܝܣ . ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܫܡܝܐ
BarEbr:CandSanc ܕܗ̣ܘ ܛܝܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܡܬܛܪܢܢܘܬܗ ܬܐ ܘܪܟܝܟܘܬܐ
BarEbr:CandSanc ܕܡܓܝܣܛܝ . ¹¹ܐܠܐ ܒܬܪ ܗܟܢ ܝ̣̇ܠܦܗ̇ ܠܡܬܥ̣̇ܡܪܢܝܬܐ
BarEbr:CandSanc ܐܢ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬ̣̇ܝܕܝܢ ܠܚܕܕܐ̈ ܘܠܢܘܛܦܬܐ̈
BarEbr:CandSanc ܕܠܩܠܐ ܕܡ̣ܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܒܬܪ ܚܙX ܕܡ̣ܘܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ
BarEbr:CandSanc ܐܡ̇ܪܝܢ ܡܢ ܗ̇ܝ ܒܬܪ ܕܒܪܐ ܐܠܗܐ ܠܢܘܗܪܐ
BarEbr:CandSanc ܘܒ̣ܘܟܝܬܐ̈ ܕܠܝܠܬܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܢܚܗ ܕܟܠܒܐ ܐܟܙܢܐ
BarEbr:CandSanc ܥܣܪܐ ܟܘܟܒܐ̈ ²ܕܟ̣ܢܝܫܝܢ ܒܬܪ ܣܪܛܢܐ . ܘܕܡ̣ܘܬܐ
BarEbr:CandSanc ܘܐX ܕܝܘܢܝܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̈ ܥܣܪܐ ܕܡܥܠܬܐ
BarEbr:CandSanc ܘܐܦܢ ܬ̇ܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܝܬܝ ܥܘܗܕܢܗ ܕܦܪܪ̣ܝܣܐ
BarEbr:CandSanc ܒܪܢܫܐ . ܒܪܡ ܒܬܪ ܫܢܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ ܗܠܠܢܝܩܘܣX
BarEbr:CandSanc ¹ܘܟܠ ܗ̇ܘܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ
BarEbr:CandSanc ܗܘܬ ܕܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܗ̣ܘܐ ܡܬܡܨ .
BarEbr:CandSanc ܕܢܗܘܐ . ܐܦܠܐ ܒܬܪ ܕܗ̣ܘܐ . ܘܡܢ
BarEbr:CandSanc ܝܘܡܐ ܗܢܐ ܕܫ̇ܪܝ ܒܬܪ ܫܘܠܡܗ̇ ܕܡܫܘܚܬܐ ܠܐ
BarEbr:CandSanc ܠܗ . ܐܠܐ ܒܬܪ ܕܒܗ̇ ܒܐܘܣܝܐ ܝ