simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܩܛܘܦܐ̈ ܐܬ̇ܝܬ ܒܛܝܒܘ ܕܐܠܗܝ ܡ̣ܥܨܪܬܝ ܡ̇ܠܝܬ . ܒܬܪ ܐܝܬ ܠܘܘܢ ܀ ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܐܝܟ ܡܒܥܪܢܐ ܕܟܪܡܐ ܐܢ̇ܐ ܡ̣ܚܝܠܐ
BarEbr:CandSanc ܚܕܐ ܙܒܢ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܕܡ̣̇ܪܬܐ ܐܢܬ ܠܗ ܐܫܬ̣̇ܐܠ ܀ ܣXܕ ܘܬܐ ܕ ܒܬܪ ܒܗܝܢ . ܘܣܪܝܩܢẌ ¹ܐܢܝܢ̈ ܘܬܘܒ ¹¹ܓܒܪܐ ܐܪܣܝܘܛܐ ܡܢ
BarEbr:CandSanc X ܐ ܓܘܢܝܬܐ . ܐܝܢܐ ܦܚܡܐ ⁴ܘܕܘܡܝܐ ⁵ܢܗ̣ܘܐ ܠܗܕܐ ܒܗ̇ܝ ܀ ܝ ܒܬܪ ܡ̣̇ܪ̣ܪܟܝܢܢ . ܐܦ ܠܗ̇ܝ ܕܠܪܬܐ ܡܥܕܐ ܕܬܗ̣ܘܐ ܠܢ
BarEbr:CandSanc ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܘܐ . ܐ ܗܘ̇ܐ . ܐܠܘ ܠܐ ܡܬܡ̣̇ܨܝܢܝ ܗܘܝܐ ܒܬܪ ܗܘ ⁷ܘܠܐ ܗܘܝܐ· : ܣܝܐ ܕ ܬܠ : ܬܐ . ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܟܠܡܕܡ ܕܡܢ
BarEbr:CandSanc ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܫܡܝܐ ܘܠܐ ܐܐܪ ܘܠܐ ܐܪܥܐ ܥ̇ܒܪܝܢ . ܒܢܘܪܐ ܡ̇ܢ ܒܬܪ ܀ ܣXܕ ܘܬܐ ܕ ܐܪܒܥ . ܡܬܘܕܝܘܣ ܒܡܠܬܐ ܕܠܘܩܒܠ ܐܘܪܝܓܢܝܣ .
BarEbr:CandSanc ܡܬܛܪܢܢܘܬܗ ܬܐ ܘܪܟܝܟܘܬܐ ܡܫܚܠܦܢ̈ ܡܢܘܬܗ̈ . ܒܕ ܓܘܢ ܟܕ ܒܬܪ ܐ ܘܥܠܬܐ ܕܪܡܘܬܗܘܢ ܕܛܘܪܐ̈ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘ ܛܝܢܐ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܗܟܢ ܝ̣̇ܠܦܗ̇ ܠܡܬܥ̣̇ܡܪܢܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܐܦܝ̈ ܬܝܡܢܐ ܡܢ ܒܬܪ . ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ ܠܘܡܐܘܣ ܒܟܬܒܐ ܕܡܓܝܣܛܝ . ¹¹ܐܠܐ
BarEbr:CandSanc ܕܐܬ̣̇ܝܕܝܢ ܠܚܕܕܐ̈ ܘܠܢܘܛܦܬܐ̈ ܡܛܪܝܬܐ̈ ܐܫܬܚܠܦܝܢ̈ ܒܬܪ ܒܗܝܢ ¹²ܩܪܝܪܘܬܐ . ܗ̇ܝܕܝܢ ¹³ܬܠܓܐ ܢ̇ܬ . ܐܢ ܕܝܢ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܚܙX ܕܡ̣ܘܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܫ̇ܡܥܝܢܢ ܐܡܦܗܕܘܩܠܝܣ ܒܬܪ ܡܢ ܐܝܠܝXܢ ܕܡ̇ܚܝܢ ܒܠܝܩܐ̈ ܕܠܩܠܐ ܕܡ̣ܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ
BarEbr:CandSanc ܕܒܪܐ ܐܠܗܐ ܠܢܘܗܪܐ . ܘܦ̣ܪܫ ܒܝܬ ܠܗ ܠܚܫܘܟܐ . ܩ̣ܪܐ ܒܬܪ ܕܐܝܡܡܐ ܩ̣̇ܕܝܡ ܠܠܠܝܐ . ܘܝܕܝ̣ܥܐ ܗܕܐ ܐܡ̇ܪܝܢ ܡܢ ܗ̇ܝ
BarEbr:CandSanc ܕܢܚܗ ܕܟܠܒܐ ܐܟܙܢܐ ܕܒܩܘܪܝܢܝ ܘܒܠܐܩܘܢܝܩ ܀ ܘܠܓܐ ܒܬܪ ܘܒܣܬܘܐ . ܕܠܝܠܬܐ̈ ²ܕܝܢ ܘܒ̣ܘܟܝܬܐ̈ ܕܠܝܠܬܐ̈ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܣܪܛܢܐ . ܘܕܡ̣ܘܬܐ ܗܘ ܕ . . ܝܡܡܝܬܐ ܕܕܡܝܐ ³ܠܪܩ̣ܒܐ ܒܬܪ ܓܦܘܗܝ̈ ܀ ܕܘܠܦܝܢܐ ܥܣܪܐ ܟܘܟܒܐ̈ ²ܕܟ̣ܢܝܫܝܢ
BarEbr:CandSanc ܝܘܡܬܐ̈ ܥܣܪܐ ܕܡܥܠܬܐ ܕܚ̣̇ܝܠܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܠܐܪ ܥܐ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܐܬ̣ܚܙܝܬ̇ ܒܐܐܪ ܒܫ̣ܢܬ . ܐܠܦ ܘܐX ܕܝܘܢܝܐ̈ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܕܐܝܬܝ ܥܘܗܕܢܗ ܕܦܪܪ̣ܝܣܐ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܒܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܒܬܪ ܚܕܢܐܝܬ . ܐܢܫܐ̈ ܠܡ ܐܡܪ ܕܢܥܒܕ ܘܠܘ ܒܪܢܫܐ . ܘܐܦܢ ܬ̇ܐ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܫܢܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ ܗܠܠܢܝܩܘܣX ܕܝܢ ⁷ܐܡ̇ܪ ܕܐܝܬ ܒܠܝܒܘܐܝ ܒܬܪ ܚܘܬܐ̈ ܕܡܟܢ̈ ܘܚܠܡܢ̈ . ܚܠܡ ܕܝܢ ܝܬܝܪ ܒܪܢܫܐ . ܒܪܡ
BarEbr:CandSanc ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܘܐ . XX ܘܟܠ ܕܗܟܢܐ ܗܘ ܆ ܠܘ ܡܢ ܕܝܠܗ ܒܬܪ ܡܫܪܝܢܐX . ܐܟܡܐ ܕܡܢ ܠܥܠ ܚ̇ܘܝܢܢ . ¹ܘܟܠ ܗ̇ܘܝܐ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܕܗ̣ܘܐ ܡܬܡܨ . ܢܐ ܆ ܥܠܘܗܝ ܕܡ̇ܗܘܝܢܐ ܢܣ̣ܬܢܩ . ܒܗ̇ܝ ܒܬܪ ܥܠ ܡ̇ܗܘܝܢܐ ܡ̇ܣܢܩܐ ܗܘܬ ܠܡܬܡܨܝܢܐ ܆ ܐܠܨܐ ܗܘܬ ܕܐܦ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܕܗ̣ܘܐ . ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܠܐ ܢܩܦܢ̈ ܫܟܝܪܘܬܐ̈ ܕܟ̇ܢܫܬܘܢ ܀ ܒܬܪ ܥܠ XX X ܥ̇ܒܘܕܐ ܆ ܙܒܢ ܗܘܝܗ ܠܐ ܡܢ ܩ̣ܡ ܕܢܗܘܐ . ܐܦܠܐ
BarEbr:CandSanc ܫܘܠܡܗ̇ ܕܡܫܘܚܬܐ ܠܐ ܡܣ̇ܝܟܬܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟ̣ܝܪܐ . ܒܕܫܘܠܡܐ ܒܬܪ ܘܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ̈ ⁶ܠܐ ܫܪܝܪ ܒܗ̇ܝ ܕܡܫ̣ܬܟܚ ܝܘܡܐ ܗܢܐ ܕܫ̇ܪܝ
BarEbr:CandSanc ܕܒܗ̇ ܒܐܘܣܝܐ ܝ . . ܕܘܥܬܐ ܢܫ̣ܬܟܚ ܗܘܐ ܆ ܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܕܠܐ ܣܟ ܒܬܪ ܡܟܢܘܬܐ ܕܫܟܝ̣ܚܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܠܗ . ܐܠܐ