simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ZachSch:ActsSev ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܠܦܬܟܖܐ̈ ܒܬܪ ܕܐܬܟܬܒܘ ܗܢܘܢ ܢܛܪܘܢ
ZachSch:ActsSev ܕܒܪ ܠܢ ܡܢ ܒܬܪ ܚܫܡܝܬܐ ܠܚܕ ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܦܢܝܢ ܕܝܢ ܘܠܘ ܒܬܪ ܣܓܝ ܘܚܢܢ ܠܡܕܝܢܬܐ
ZachSch:ActsSev ܠܗ ܒܠܝܠܘܬܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܝܩܕܢܐ ܕܗܠܝܢ ܦܬܟܖܐ̈
ZachSch:ActsSev ܩܪܝܬ ܠܗ ܕܝܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܡܐܡܪܐ ܡܚܦܛܢܐ
ZachSch:ActsSev ܪܒܐ ܐܣܛܐܦܐܢܐ . ܒܬܪ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܡܕܡ
ZachSch:ActsSev ܐܫܦ ܗܟܢܐ ܠܘ ܒܬܪ ܣܓܝ ܠܡܫܟܢܐ̈ ܕܠܥܠܡ
ZachSch:ActsSev ܫܢܬܐ ܒܠܚܘܕ . ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܕܐܫܬܡܠܝܬ ܗܕܐ
ZachSch:ActsSev ܕܡܛܠܬܢ ܐܝܟܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܒܪܘܝܘܬܐ ܕܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ
ZachSch:ActsSev ܢܛܪܬ . ܘܕܐܝܟܢܐ ܒܬܪ ܢܡܘܣܐ ܟܝܢܝܐ ܐܦ
ZachSch:ActsSev ܘܨܠܘܬܐ̈ ܕܪܡܫܐ ܟܠܝܘܡ ܒܬܪ ܪܚܡܬ ܥܡܠܐ ܕܢܡܘܣܐ̈
ZachSch:ActsSev ܠܢ ܗܕܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗܘܓܝܐ ܕܩܪܝܢܐ ܕܢܡܘܣܐ̈
ZachSch:ActsSev ܠܚܛܗܗ . ܡܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܝܩܕܢܐ̈ ܕܗܠܝܢ
ZachSch:ActsSev ܛܡܐܬܐ ܚܫܒܝܢ . ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܕܐܟܠܢܢ ܐܙܠܢܢ
ZachSch:ActsSev . ܓܒܪܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܘܪܫܐ ܕܢܡܘܣܐ̈ ܒܗܘ
ZachSch:ActsSev ܝܠܕܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܡܦܩܬܗ ܕܡܢ
ZachSch:ActsSev . ܗܢܘܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܢܣܒܘ ܐܢܘܢ
ZachSch:ActsSev ܐܢܬܘܢ ܠܝ ܕܡܢ ܒܬܪ ܥܡܕܐ ܦܪܘܩܝܐ ܛܘܠܫܐ̈
ZachSch:ActsSev ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ ܢܪܝܡ
ZachSch:ActsSev ܦܢܝܢܢ ܗܟܝܠ ܡܢ ܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̈ ܡܬܚܡܐ̈ ܘܢܡܘܣܝܐ̈