simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܝܝ X 86ܨܒܝܢܘܗܝ̈ |ܘܬܟܝܠ ܥܠ ܚܝܠܗ . ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡܚܣܕ ܒܬܪ ܐܓܝܪܐ̣ ܐܠܐ ܣܒܪܐ ܢܘܟܪܝܐ̣ ܥܠ ܗ̇ܘ ܕܣܡܝܟ ܒܪܢܫܐ ܕܐ̇ܙܠ
AbbaIs:Ascet ܨܒܝܢܗ XX ܕܝܠܗ ܒܠܚܘܕ ܇ ܘܢܦ̣ܠ ܒܐܝܕܝ̈ ܪܥܘܬܐ̈ ܒܬܪ ܡ̇ܠܟܐ ܕܐܝܣܪܝܠ ܇ ܗ̇ܘ ܕܫܒ̣ܩ ܠܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ̣ ܘܐܙ̣ܠ
AbbaIs:Ascet ܢܘܟܪܝܐ ܕܝܢ ܠܐ ܐܙܠܝܢ̣ ܐܠܐ ܥܪܩܝܢ ܡܢܗ ܡܛܠ ܕܠܐ ܒܬܪ ܘܝܗ̇ܒ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܘܠܐ ܢܐܒܕܘܢ ܠܥܠܡ ܇
AbbaIs:Ascet ܡܠܦܢܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܆ ܘܗ̣ܘ ܡܦܩ ܠܢ ܡܢ ܫܓܝܫܘܬܗ ܒܬܪ ²ܢܫܡܥ ܡܕܡ ܡܢ ³ܡܠܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܘܢܫܕܐXX⁴ ܒܠܒܢ ܆ ܢܐܙܠ
AbbaIs:Ascet ܥܩܒܬܗ̈ ܇ ܘܪܘܪܒܐܝܬ ⁴ܘܠܥܠ ܡܢ ܡܫܘܚܬܐ̣ ܡܟܟ ⁵ ܢܦܫܗ ܒܬܪ ²ܐܝܬ ܠܗ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܐ ³ܘܪܒܘܬܐ̣ ܛܘܦܣܐ ܗܘ̣ܐ ܠܢ ܕܢܪܕܐ
AbbaIs:Ascet ܡܪܗ ²ܘܠܐ ܡܫܢܐ ܡܢܗ̣ ܐܠܐ ³ܐܝܟܢܐ ܕܒܛܝܒܘܬܐ ⁴ܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܘܒܪܥܠܬܐ ܘܒܡܘܟܟܐ ܣܓܝܐܐ |ܕܒܟܠ ܙܒܢ ܩ̇ܐܡ X ¹ ܘܐ̇ܙܠ
AbbaIs:Ascet ܡܪܢ ܝܫܘܥ̣ ܢܛ̇ܪ ܐܢܬ ܡܠܬܗ ܇ ܘܐܢ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܠܡܬܠܐ ܥܡܗ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ . 0 ¹ X ܐܢ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܕܬܐܙܠ
AbbaIs:Ascet ܠܒܐ̣ ܗ̇ܘ ܕܣ̇ܒܪ ܕܐܝܬ ܠܗ ܝܕܥܬܐ . Xܐܝܬܟܘܢ ⁵ X ܒܬܪ ⁸ ܢܦܫܐ ܓܝܪ ⁷ܘܪܘܓܙܐ ⁸ܘܡܪܓܙܢܘܬܐ ⁹ܕܠܘܬ ܐܚܐ̣̈ ܐܙܠܝܢ
AbbaIs:Ascet ܕܥܒܕܝܢ ܚܢܢ ܡܬܬܙܝܥ ܡܕܡ ¹ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܠܒܢ̣ ²ܠܣܪܝܩܘܬܐ ܒܬܪ ܐܝܬ ܠܢ ܡܟܝܠ ⁷ܠܘܬ ܐܠܗܐ . X8ܐܢ ܥܒܕܝܢܢ ܦܘܠܚܢܢ ܘܡܢ
AbbaIs:Ascet ܥܡܕܐ ܩܕܝܫܐ 0O⬩ܠܐ ܓܝܪ ܡܨ̇ܐ ܒܪܢܫܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܕܠܐ ܒܬܪ ܬܫܣܬ̣ ⁵ܫܬܐܣܬܐ ܕܒܝܬܟ ܗ̇ܦܟ ܐܢܬ . XX ܘܝ ܠܢܦܫܐ ܕܚܛܬ ܡܢ
AbbaIs:Ascet XX ¹⁴ܐܣܝܙܐ̈ ¹³ X ܕܚܣܡܝܢ ܘܦܓܥܝܢ ܒܗ̇ ܇ ܡܛܠ ܗܕܐ ܒܬܪ ܇ ³ܡܛܠ ܕܐܘܠܨܢܐ ܣܓܝܐܐ ⁴ܐܝܬ ܠܗ̇ ⁵ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܝ ܢܐܢܠܘܢ
AbbaIs:Ascet ܗܠܝܢ : ܕܠܐ ܐܝܬ ܨܐܕܝ ܡܕܡ ܕܒܝܫ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܝܬ ܒܟ ܕܚܠܬܗ̇ ܒܬܪ X ܒܝܫܐܝܬ ܘܬܬܠܝܘܗܝ ¹0 ܠܦܘܡܐ ¹¹ܕܐܚܪܢܐ̣̈ ¹²ܘܬܬܚܫܒ
AbbaIs:Ascet ܪܝܫܗ ܇ ܟܕ ܐܘܕܥ ܒܗܕܐ ܪܙܐ̣̈ ²ܗ̇ܝ ³ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ ܒܬܪ . X4ܦܛܪܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܐܨܛܠܒ | ¹ܒܪܗܘܡܐ̣ ܐܦܝܣ X ܕܢܬܬܠܐ
ActsGregPirang ܬܠܬܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܆ ܘܬܘܒ ܠܐ ܐܬܩܪܒܬ ܠܗ . ܘܐܘܕܝܘ Xܟܠܗܘܢ ܒܬܪ ܬܡܢ ܚ . Xܐ ܡܢ ܣܓܝ̇Xܬܐ . ܐܚܐ ܚܕ ܐܝܬ ܗܘܐ . XX X ⁸
ActsGregPirang ܛܘܒܢܐ ܘܒܥܐܘܗܝ ܠܟܢܫܗܘܢ . ܘܡܢ ܕܐܙܠ ܆ ܟܠܗܘܢ ܒܟܠܗܘܢ ܒܬܪ : ¹X² ܕܢܥܒܕ ܩܪܒܐ ܥܡ ܟܢܓܪܝܐ̈ ܆ ܫܕܪܘ ܡܓܘܫܐ̈
ActsGregPirang ܩܠܝܠ ܝܘܡܬܐ̈ XܒܡܫXܡ ܒܪܫܐX ¹⁴⁵ܐܠܗܝܐ . ܘܗܝܕܝܢ XX1 . ܒܬܪ : X³ X XX1 . 113 ܕܟܙܣܛܝܢܐ X X ܐܬܢܦܚܬ ܟܪܣܗ
ActsGregPirang ܩܠܝܠ ܝܘܡܬܐ̈ . ܚܙܝܗܝ ܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܒܐܘܪܚܐ ܒܬܪ ܡܢ ܕܠܒܢܝ̈ ܐܢܫ̇ܐ . ܘܬܘܒ ܠܐ ܦܢܝܘ ܠܗ . ܠܓܗܘܢܐ X X 19ܘܡܢ
ActsGregPirang ܪܒܢܝܗܘܢ̈ ܆ ܘܠܙܝܙܝܢ ܟܕ ܟܬܝܫܝܢ ܒܒܕܝܐ ܕܛܥܝܘܬܗܘܢ ܆ ܒܬܪ ܟܕ ܡܬܟܪܟܝܢ ܓܝܪ ܓܘܕܝܢ̈ ܓܘܕܝܢ̈ ܘܣܝܥܢ̈ ¹⁸⁶ܘXܗܠܟܝܢ
ActsGregPirang ܕܫܠܡܘ ܫܒܥܝܢ ¹⁹⁵ܝܘܡܬܐ̈ ܕܬܟܬܘܫܗ . ܘܠܐ ܐܙܕܟܝ ܡܢܗܘܢ ܒܬܪ ܡܢ ܒܝܬ ܕܪܐ ܐ ܓܘܢܣܛܐ ܗܢܐ ܙܪܝܙܐ ܒܚܝܠܗ ܚܣܝܢܐ ܕܡܫܝܚܐ ܆
ActsGregPirang ܕܐܫܠXܗ ܪܕ ܠܐܝܢܒܕ ܘܠܓܙܝܪܝܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܕܢܘܒܠܘܢܝܗܝ ܒܬܪ ܆ ܐܝܟ ܕܢܐܙܠ ܘܢܐܚܘܕ ܕܪܐ ܐܦ ܥܡ ܓܪܝܗ̈ ܕܐܪܝܘܬܐ . ܘܡܢ