simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
CaveTreas ܕܩ̣ܡ . ( 7 ) ܐܬܚܙܝ ¹ܠܟܠܗܘ̇ܢ ܢܛܘܪܐ̈ X . ܩܚܕܝ ܒܬܪ X ܕܒܫܪ̇X ⁴ܩܡ ܠܗ . ( 6 ) ܘܟܕ ܠܐ ܬܘܒ ܩ̣ܪܒ ܠܩܒܪܗ ܡ̣ܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܩܠܝܠ ܐܫ̣ܬܗܝ ܚܘ̣ܒܗܘܢ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܐܝܟܐ ܢܦ̣ܠܬ ܂ ܗ ܂ ܒܬܪ ܕܐܦܢ ܝ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܚܡܣܢܢܐ̈ ܘܕܟ̇ܐܝܢ ܒܒܝ̣ܫܐ ܃ ܐܠܐ
Shub:BookGifts ܗܠܝܢ ܐܝܬ ܠܡܚܙܐ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܬܗܝܪܢ̈ ܆ ܕܗܘܝ̈ ܒܐܝܕܐ ܒܬܪ ܆ ܒܡܪܟܒܬܐ̈ ܘܪܟܒܝܗܝܢ̈ . ¹⁹¹ ܘܐܬܩܪܝ ܝܡܐ ܕܣܘܦܢܐ . ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܕܝܢ ܗܟܝܠ ܕܩܒܠ ܐܓܪܬܐ ܗܕܐ ܣܘܩܢܣܘܣ : ܘܒܗ̇ ܫܪܪ ܠܗܠܝܢ ܒܬܪ ܢܐܙܠ . ܟܕ ܡܕܡ ܚܕܬ ܥܠ ܝܘܠܦܢܗܘܢ ܬܪܝܨܐ ܠܐ ܢܘܣܦ X
PhiloxMab:TenMem ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܗܕܐ ܕܡܠܬܐ ܐ . ܗܘ̣ܐ . ܘܐܢ ܗܕܐ ܕܗܘ̣ܐ ܒܬܪ ܡܠܬܐ ܘܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܟܕ ܢܚܬ ܒܗ̇ ܒܬܫܥܝܬܗ .
JnMaron:Expos ܝܘܠܦܢܗ ܢܕܝܕܐ . ܫܪܪܬ̣̇ ܕܝܢ ܠܣܝ̇ܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܒܬܪ ܡܢܗ̇ ܕܗܕܐ ܣܘܢܢܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܛܥ̣ܘ
P:Kings [AB] ܡܫܪܝܬܐ ܕܐܕܘܡ : ܘܐܡܪ ܙܠܘ ܚܙܘ‍ . ܘܐܙܠܘ ܒܬܪܗܘܢ ܥܕܡܐ ܒܬܪ . ܘܪܟܒܘ ܬܪܝܢ ܙܘܓܝܢ̈ ܕܪܟܒܐ̈ ܕܪܟܫܐ̈ . ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ
JnEph:EccHist ܡ̇ܘܬܗ ܕܚ̇ܪܬ ܟܕ ܐܬ̇ܘ̣ܥܕܘ ܬܪ·ܗܘܢ̈ ܓܒ̇ܐ̈ ܠܘܬܗܘܢ ܃ ܒܬܪ ܝ · ܘܟܢ̣ ܟܘܬܐ ܘܡ̇ܠܦܢܘܬܗ ܂ ܘܬܘܒ ܝܬ̇ܝܪܐ ܬ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܚܘܝܢܢ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܕܡܬܒܕܩܢ̈ ܒܝܘܡܐ ܗܢܐ ܕܣܘܠܩܐ ܇ ܒܬܪ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܗ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ . X [X]ܐܠܐ ܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܟܝܠ ܕܬ̣ܢܐ ܂ XX ܂ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܝܘܚܢܢ ܒܬܪ ܩܕ ܡ ܡܫܬܡܫ ܗܘ̣ܐ ܒܝܬ̇ ܝܗXܐ XX ܐܫܪܐ ܥܪܩܐ̈ ܕܡܣܢܘܗܝ̈ ܂
PhiloxMab:epMonksSen ܕܐܬܚ̇ܝܒ ܘܐܫܬܕܝ ܢܣܛܘܪܝܣ ܥܡ ܗܪܣܝܣẌ ܕܝܠܗ ܇ ܒܝܕ ܒܬܪ . ܘܬܘܒ̣ ܘܐܚܪܢܐ̈ ܣܝܡܐ̣̈ ܗ̣ܘܘ XX ܡܢ ܐܢܫܝܢ̣̈ ܡܢ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܥܪܒܐ̈ ܛܥܝܐ̈ ܕܡܬܐܟ̇ . ܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܚܝܘܬ ܫܢܐ ܇ ܒܕܠܐ ܥܠܘ ܒܬܪ ܕܡܫܝܚܐ ܫܩܠ ܥܠܘܘܝ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܙܝܢܐ ܕܙܟܘܬܐ . ܘܢܦܩ
ActsStAnth ܗܠܝܢ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܕܪܫܐ ܥܡ ܐܢܫܐ X ܕܥܠܘ ⁸ܨܐܕܘܗܝ ⁹ ܥܠ ܒܬܪ ܇ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ⁶ܒܟܠܗܝܢ ⁷ܡܠܦܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ . 0
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܬܕܟܐ ܠܒܗܘܢ ܕܡܬܚܘܝܢ ܠܗܘܢ ܒܢܘܗܪܐ ܩܕܝܫܐ ܒܬܪ ܣܘܟܠܐ̈ ܪܘܚܢܝܐ̈ ܕܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܡܬܓܠܝܢ ܠܐܒܗܬܐ̈