simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܣ̇ܕܪܝܢܢ ܠܗܘܢ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܒܝܕ ܥܘܕܪܢܗ
ActsSlaveChrist ܢܦܩܬ ܠܗ ܢܦܫܝ ܒܬܪ ܚܓܐ ܗܘ ܘܐܫܬܒܝ
JnSol:OntheSoul ܐܘܛܪܘܦ ܘܐܘܣܒܝܣ ܡܢ ܒܬܪ ܕܩܒܠܢ ܐܓܪܬܗ ܩܕܡܝܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܠܐ ܡܦܪܫܐܝܬ ܢܬܠ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܀ ܡ̇ܟܣ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܙܒܢܐ ܕܚܝܘܗܝ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܩܪܝ ܡܢ ܕܚܝܘܗܝ̈
SynWestSyr ܡܢܗܘܢ ܕܫܒ̇ܩ ܚܒܪܗ ܒܬܪ ܡܟܝܪܘܬܐ ܢܬܦܪܫ X
P:Tob [AB] . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܢܬܪܚܡ ܐܠܗܐ
SevAnt:CathHom ܆ ܘܢܩܦܐܝܬ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܕܕܐܝܟ ܗܕܐ
Basil:SyrHex . ܗܝܕܝܢ ܐܬܬ ܒܬܪ ܗܕܐ . ܗ̇ܝ
MartOrient ܡ ܝܘܡܬܐ̈ X ܒܬܪ ܩܝܡܬܗ . -
P:Gal-Eph [AB] . ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܆
P:Josh [AB] ܐ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝܬ ܡܘܫܐ ܥܒܕܗ
Ath:HomEpist ܚ̇ܛܝܢ ܡܛܘܠ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܗ̣ܘܘ ܒܗ ܚܛ̣ܘ
JnDalya:Epist . ¹ 1ܡܢ ܒܬܪ X ܡܐܬܝܬܝ ܕܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܗܘ̣ܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܙܩܪܬܗ̇ ܠܟܠܗ̇
ChronEdes ܘܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥ̈ ܂ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܕܢܦ̣ܩ
PhiloxMab:TenMem ܆ ܘܐܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܓ̇ܫܡ ܇ ܟܕ
EliaNis:Chron ܂ ܘܐܢ ܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܡܠܝܐ̣ ܂ ܝ-
JnDalya:Epist 1 . ܡܢ ܒܬܪ ܡܐܬܝܬܝ ܕܡܢ ܠܘܬܟ
Babai:BookUnion ܂ ܘܬܘܒ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܗ ܃ ܗ̣ܝ