simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܙܟܪܝܐ ܀ ܬܪܗܘܢ̈ ܕܝܢ ܙܕܝܩܝܢ ܗܘܘ ܇ ܗ ܚ̣̇ܘܝ ܒܗܕܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܂ ܘܢܦ̣ܩܬ ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܡ̇ܣܒܪ ܐܢܐ ܕܩܡ̣ ܠܗܘܢ ܟܗܢܐ ܠܐ ܥܕܝܠܐ
JacSer:memHomCreat ܗܕܐ ܀ ܠܕܪܓܐ ܪܡܐ ܣܒ̣ܟ ܗ̣ܘܐ ܕܢܣ̣ܩ ܒܨܢܝ̣ܥܘܬܗ : ܒܬܪ ܕܢܥ̣ܒܪ ܢܡܛܐ ܨܝܕ ܐܠܗܐ : ܘܡܢܘ ܢܣܒܪ ܕܒܪܝ̣ܪܐ ܗ̣ܘܐ
SevAnt:CathHom ܫܝܐ ܪܗ̣ܛܘ ܥܡ ܟܠܢܫ ܇ ܘܫܝܢܗ ܕܡܫܝܚܐ ܢܕܝܪ ܒܠܒܘܬܟܘܢ . . ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܬܘܒ ܕܡܢ ܦܘܠܘܣ ܡܬܐܡܪܐ ܒܠ̣ܟܐ ܐܘ ܟܝܬ ܒܡܪܬܝܢܘܬܐ ܇
Eph:madAbrKid&JulSaba ܕܐܬܩܕܫ ܢܢ 4ܢܫܒܬ ܟܘܟܝܬܐ ܒܝܘܣܦ ܢܨܝܚܐ ܚܡܣܢ ܒܩܢܘܡܗ ܒܬܪ ܘܦܪܚ ܢܢ X ܢܐܪܬ ܥܡ ܝܘܣܦ ܕܢ̣ܨܚ ܘܐܙܕܘܓ ܐܦ ܗ̣ܘ ܐܬܢܨܚ
JacSer:memElijAscendsHeav ܕܦܠܚ ܡܢ ܛܠܝܘܬܗ ܥܡ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܕܫܕܐ ܥܠܡܐ ܠܒܣܬܪܗ ܡܛܠ ܒܬܪ ܥܒܕܐ ܪܒܐ ܕܐܫܬܡܫ ܒܗ ܟܢ ܡܢ ܥܠܡܐ ܒܙܘܚܐ ܢܣܩ ܐܬܡܛܝ ܗܘܐ
BarṢal:ComLiturg ܦܘܫܩܐ ܣܘܥܪܢܝܐ 2 ܐܦ ܠܬܐܘܪܝܐ ܐܙܘܓ̣ܢܢ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܂ ܒܬܪ ܬ ܐܘܪܝܛܝܩܐܝܬ ܐܝܟ ܒܥܬܟ ܐܘ ܐܚܘܢ ܆ ܟܕ ܒܦܘܫܩܐ ܟܠܗ
IšoMerv:ComOT ܦܘܢܝܐ . ܘܐܒܕܢܐ ܕܒܝܬ ܓܘܓ ܘܡܓܘܓ . ܗܢܘ . Xܢܡܫܚܠܦܝܢ ܒܬܪ ܘܢܬܒܪܘܢ . ܟܕ ܡܘܕܥ ܟܗܝܢܘܬܐ ܘܥܠ ܫܝܢܐ ܕܡ̇ܛܐ ܠܥܡܐ
CaveTreas ܡܘܠܝܐ ܕܙܒ̣ܢܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܦܣ̇ܩܬ̣ ܥܠܝܟܘ̇ܢ ܕܬܗܘܘܢ ܒܬܪ ¹ܕܥܒܪܬ̇ ܥܠ ܦܘܩܕܢܝ . ²̈ ܦܘ̇ܩ ܘܠܐX ܬܟ̣ܪܐ ܠܟ . ܕܡ̣ܢ
Eph:madFaith ܕܓܠܐ ܠܗ ܠܐ ܫܐܠܗ ܕܐܝܟܢ ܐܝܬܝܟ ]ܘܐܦ ⁴[ܠܡܫܝܚܐ ܝܕܥ ܒܬܪ ܐܒܪܗܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܒܨܝܗܝ ܗܘܐ ܕܐܝܟܢ ܐܝܬܘܗܝ 81ܐܦ ܡܢ
ChronMin ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܂ ܒܡܩܕܘܢܝܐ̣ ܂ ܐܡܠ̣ܟ ܦܠܝܦܘܣ ܕܗ̣ܘ ܐܪ ܕܘܣ ܒܬܪ ܚܘܢܝܐ ܒܪܗ ܕܝܘܝܕܥ ܂ ܘܗܠܝܢ̈ ܐܢܘܢ ܕܐܡ̣ܠܟܘ̈
EliaQarṭ:memPhiloxMab ܝܠܕܐ ܀ 5ܘܫܡܠܝ ܟܠܗ̇ ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܦܪܘܩܝܬܐ ܘܩܥܐ ܘܐܡܪ ܒܬܪ ܘܕܢܚ ܡܢܗ̇ ܕܡܪܝܡ ܒܬܘܠܬܐ ܘܠܐ ܫܪܐ ܛܒܥܐ̈ ܕܒܬܘܠܘܬܐ
sugDeath&Satan ܕܙܟܟ ܟܢ ܗܘ ܙܟܝܬܗ ܤܛܢܐ ܕܘܝܕ ܕܟܠܝܗܝ ܒܣܩܗ ܠܗܘ ܡܘܬܢܐ . ܒܬܪ ܡܘܬܐ ܠܐܓܘܢܐ ܢܚܬܬ ܥܡ ܐܝܘܒ ܘܙܟܟ ܘܣܠܩ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܡܢ
JacSer:memLuqJews X ---- ³ܠܝXܙ̈ ܝܩܘܬܐ XX -- ²ܘܛܘܝܝܝ -- ܕܝܠܗ XXX -- ܒܬܪ ܨܠܡܐ ܠܙ ܩܝܦܘܬܐ . XX XX 1 . X -- ⁵ . ܡܢ X . ܝ . -- ⁴ X 1ܝ
BarṢal:LuqArabs ܚܪ . . ܘܗܘܬ̇ ܡܠܟܘܬܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܒܫܘܥܒܕܗܘ̇ܢ . ܘܒ̇ܬܪ ܒܬܪ ܡܠܟܘܬܐ ܩܒܝܥܬܐ . ܘܩܡܘ ܒܗ̇ ܡܠܟܐ̈ ܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ ܚܕ
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܓܒܝܐ ܕܢܐܬܐ ܒܥܓܠ . ܐܝܙܓܕܐ̈ ܕܝܢ ܒܥܘ ܡܢ ܡܪܝܐ ܕܢܘܕܥ ܒܬܪ ܗܘ ܡܠܟܐ ܐܦ ⁴X⁸ܣܘܢܕܘܣ X90ܘܫܕܪܘXX ⁴ܓܒܪܐ̈
P:John [AB] ܗܕܐ ܢܚܬ ܠܟܦܪܢܚܘܡ ܇ ܗܘ ܘܐܡܗ ܘܐܚܘܗܝ̈ ܘܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ . ܒܬܪ ܕܓܠܝܠܐ ܇ ܘܐܘܕܥ ܫܘܒܚܗ ܂ ܘܗܝܡܢܘ ܒܗ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܀
SevAnt:CathHom ܡܦܩܢܗܝܢ ܝ̣ܕܥܢܢ . ܘܠܘ ܟܠܢ ܆ › ܐܠܐ . ܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܕ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܥܬܝܩܬܐ . ܕܗܠܝܢ ܕܠܡܠܐ̈ ܕܝܠܗܝܢ ܐܝܟ ܕܡܫXܚܐ ܆ ܡܢ
FindCross-JudKyr ܕܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܦܩܕ ܕܢܬܩܪܘܢ ܟܘܡܪܝܗܘܢ̈ ܕܗ̇ܢܘܢ ܒܬܪ ܘܠܕܫܪܟܐ ܫܥܒܪ . . ܗ̣ܦܟ ܗܘܐ ܒܫܘܒܚܐ ܘܒܙܟܘܬܐ ܪܒܬܐ . ܡܢ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܝܕܝܘܬܐ . ܠܗܕܐ ܡܝܢ ܕܒܣܬܪܗ ܛ̣ܥܝܐ ܗܘܐ ܆ ܘܠܩܕܡܘܗܝ ܒܬܪ . ܗ̇ܝ ܕܡܬܬܩܠܐ ܐܠܗܐܝܬ . ܘܡܠܦܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܝܢ̈ ܡܝܢ
SebBrock:IntroIsaacNin ܥܘܢܕܢܗ ܐܬܬܥܝܪ ܕܘܠܩܒܐ ܠܘܩܒܠ ܡܕܡ ܡܢ ܡܠܦܢܘܬܗ . ܒܬܪ ܠܗܿ ܡܣܝܡܢܝܬܐ ܒܡܫܪܝܬܐ̈ ܡܕܡ ܕܡܢ ܥܕܬܗ ܒܡܬܚܐ ܙܥܘܪܐ