simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDara:OnOfferings ܦܢܛܝܩܘܣܛܝ̣ ܐܟܡܐ ܕܩܕܝܫܐ ܒܣܝܠܝܘܣ ܐܘܕܥ ܘܩܕܝܫܐ ܒܬܪ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܐܬܝܗܒ : ܗܢܘ ܡܢ ܡܫܝܚܐ . ܘܐܡܬܝ : ܗܢܘ
P:1Chr [AB] ܗܠܝܢ : ܡܝܬ ܚܨܪܘܢ ܒܐܪܥܐ ܕܟܠܒ ܒܐܦܪܬ . ܘܝܠܕܬ ܗܘܬ ܠܗ ܒܬܪ . ܘܗܘܝ̈ ܠܗ ܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬ ܩܘܪܝܐ̈ ܒܐܪܥܐ ܕܓܠܥܕ . ܘܡܢ
IsaacAnt:memHom ܕܐܣܓܝܘ ܐܬܕܪܫܘ ܀ ܫܡܥ ܐܢܐ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ : ܪܕܝܐ̈ ܗܘܘ ܒܬܪ ܝܘܠܦܢܐ : ܣܓܝܐܐ ܘܕܠܐ ܟܝܠܐ . ‏ ‏ܐܝܟܢܐ ܛܥܘ ܚܟܝܡܐ̈ :
BarEbr:CandSanc ܩܛܘܦܐ̈ ܐܬ̇ܝܬ ܒܛܝܒܘ ܕܐܠܗܝ ܡ̣ܥܨܪܬܝ ܡ̇ܠܝܬ . ܒܬܪ ܐܝܬ ܠܘܘܢ ܀ ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܐܝܟ ܡܒܥܪܢܐ ܕܟܪܡܐ ܐܢ̇ܐ ܡ̣ܚܝܠܐ
DionAr:MystWritings ܣܝܡܐ̈ ܕܥܠ ܡܡܠܠܐ ܐܠܗܝܐ ܆ ܥܒ̇ܪ ܐܢܐ ܐܝܟ ܕܡܨ ܝܐ ܇ ܠܘܬ ܒܬܪ ܆ ܡܢ ܕܝܢܘܣܝܣ ܩܫܝܫܐ̣ ܫܠܡ ܀ ܀ ܀ ܀ 1ܡܟܝܠ ܐ̣ܘ ܛܘܒܬܢܐ ܆ ܡܢ
P:Phil-Phlm [AB] ܛܒܬܐ̈ ܁ ܠܘܬ ܚܕܕܐ̈ ܂ ܘܠܘܬ ܟܠ ܐܢܫ . ܗܘܘ ܚܕܝܢ ܒܟܠܙܒܢ . ܒܬܪ ܡܢܟܘܢ ܒܝܫܬܐ ܚܠܦ ܒܝܫܬܐ ܢܦܪܘܥ ܆ ܐܠܐ ܒܟܠܙܒܢ ܗܪ݇ܛܘ
AntiTriThWrit ܚܕܝܘܬܐ ܡ̇ܝܢܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܫܦܪܐ ܐܦ ܠܩܕܝܫܐ ܣܐܘܪܐ : ܘ̇ܘ ܒܬܪ ܚܕ ܟܝܢܐ ܡܓܫܡܐ ܕܡܠܬܐ ܇ ܠܟܠ ܕܐܡ̇ܪ ܬܪܝܢ ܟܝܢܝܢ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܨܝܕܬܐ ܕܗܠܝܢ ܆ ܬܬܕܪܫ ܪܓܝܘܬܐ ܕܗܕܡܝܗܘܢ̈ ܇ ܘܢܬܚܝܠܘܢ ܒܬܪ ܟܐܦܐ ܐܘ ܐܣܦܝܪܐ ܡܕܡ ܆ ܐܝܟ ܕܟܕ ܪܫܦܝܢ ³ܐܢܘܢ ܫܦܦܐܝܬ
ActsMarBenh&Sar ܨܝܕܐ ܕܚܝܘܬܐ̈ . ܡܢܫܝܠܝ ܕܝܢ ܐܬܚܙܝ ܩܕܡܘܗܝ ܕܛܠܝܐ ܒܬܪ ܆ ܘܐܦ ܒܩܘܡܬܐ ܕܥܠܝܡܘܬܐ ܆ ܘܟܕ ܝܘܡܐ ܘܬܪܝܢ̈ ܪܕܦ