simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist ܥܩܒܗ ܕܫܒ̇ܝܐ ܂ ܘܥܠ ܦܟܪ ܐܢܘܢ ܠܢܛܘܪܐ̈ 7ܕܫܝܘܠ̣ ܒܐܬܪܐ ܒܬܪ ܕܕܪܐ̈ ܂ ܘܐܙܕܝܢ ܚܫܘܫܐܝܬ ܡܢ ܟܪܝXܗ̇ ܕܒܬܘܠܬܐ̣ ܂ ܘܢܦܩ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܝܢ ܕܐܬܦܪܩܢ ܘܐܫܬܘܙܒܢ ܡܢ ܕܚܠܬ ܦܬܟܪܐ̈ . ܘܐܬܩܪܒܢܢ ܒܬܪ ܕܠܐ ܡܥܡܘܕܝܬܐ . ܒܛܠܘܡܝܐ ܕܡܢ ܡܗܡܝܢܘܬܗ ܀ ܀ ܀ ⁴⁰² 55ܡܢ
JnEph:EccHist ܟܘܠܘ ܢ ܝܣ̣ܝܘܢܘܝܝ̈ ܓ̣ ܂ ܫ̇X ܢܝܘܝ̇ܢܢ ܝܘ ܕܝXܬܝ̣XܪX ܒܬܪ ܢ̇ܠܦ ܂ XܪܝXܥܝܢ̈ ܘܚ ܂ ܆ ܕܥܠ ܝܠܝܢ ܕܒܚܪܬX Xܘܒ ܝXܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܩ̣ܡ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܃ ܐܬܕܟܪܘ ܝ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܠܡܕܡ ܕܐ̣ܡܪ ܆ ܒܬܪ ܡܩܝܡ ܐܢܐ 2ܠܗ ܠܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܂ ܡܘܣܦ ܓܝܪ ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܃ ܕܡ̣ܢ
EliaNis:Chron ܦܠܓܗ ܕܐܝܡܡܐ ܕܝܘܡܐ ܕܫܒܥܐ ܒܐܬܘܪ ܘܥܣܪ ܢ ܘܚܡܫܐ ܒܬܪ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܃ ܕܒܗ̇ ܐܬܟܝܢܬ̣ ܝ-· ܫܘܝܘܬܐ ܣܬܘܝܬܐ ܆
BarBahl:SyrLex ܕܢ̇ܬܪܝܢ ܬܡܪܐ̈ ܐܝܟ ܡܡܠܠܐ ܕܝܠܢ كباسة ܀ ܣܝܣܘܡܒܪܝܘܢ ܒܬܪ ܀ ܣܝܣ̈ܢܐ̈ ܕܕܩܠܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܗ̇ܘܝܢ ܒܗܝܢ ܚܝܐ̈ ܘܬܡܪܐ̈
BarKoni:Schol ܕܢܘXܝXܘ̣X ܠX ܢܝܝXܪܝ ܃ ܝXܩܪܒ ܝܘ̣X ܠܘXܝܝܢ ܂ ܂ ܪܫܐ ܂ - ܒܬܪ X - ܂ ܘXܟܝXܐ X - ܂ ܒܝܦܘܟܐ X - ܂ ܘXܚܐ Xܝܛܥ ܂ Xܠܐ ܕܝXܢ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܚܕ ܒܝܕ ܥܘܕܪܢܗ ܕܡܪܢ : ܥܕܡܐ ܕܥ̇ܐܠܝܢܢ . ⁸ XX X . 2 . 7dd2 ܒܬܪ ܥܠ ܢܝܫܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡ̣ܪܬ . ܟܕ ܣ̇ܕܪܝܢܢ ܠܗܘܢ ܚܕ
ActsSlaveChrist ܚܓܐ ܗܘ ܘܐܫܬܒܝ ܠܗ ܠܒܝ ܒܪܚܡܬܗ ܕܓܠܝܢܐ ܗܘ ܘܛܒ ܡܘܬܐ ܕܥܡ ܒܬܪ ܕܗܘ ܥܕܢܐ ܚܕ ܟܡܐ ܒܫܪܪܐ ܡܬܚܐ ܠܐ ܡܬܦܣܩܢܐ ܢܦܩܬ ܠܗ ܢܦܫܝ
MiaphysiteDocs ܩܠܝܠ ܂ ܂ ܘܬܗܘܐ ܕܡܛܠ ܕܠܐ ܡܬܐܣܝܢܐܝܬ ܡܟܬܪ ܒܬܪ ܕܗܟܢܐ ܡܟܬܡܝܢ ܒܠܐ ܂ ܠܝܦܘܬܐ ܫܠܝܚܐ ܐܠܗܝܐ ܘܬܘܒ ܡܢ
MartOrient ܝܠܕܐ . - ܚ . ܕܡܝܪܝ ܐܣܛܦܢܘܣ ܪܝܫܐ ܕܡܫܡܫܢܐ̈ ܘܒܘܟܪܐ ܒܬܪ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܒܬܪ ܕܢܚܐ ܢܗܘܐ . ܘܩܘܠܣܝܗ̇̈ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ
P:Isa [AB] ܬܪܥܝܬܗܘܢ̈ : ܒܐܘܪܚܐ ܕܠܐ ܫܦܝܪܐ . ܥܡܐ ܕܡܪܓܙܝܢ ܠܝ ܒܬܪ . ܦܫܛܬ ܐܝܕܝ̈ ܝܘܡܐ ܟܠܗ : ܥܠ ܥܡܐ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣ : ܕܡܗܠܟܝܢ
Babai:BookUnion ܕܚܘܝ ܐܢܘܢ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܘܐܫܬܪܪܘ ܒܡܢ ܕܚ̣ܙܘ ܂ ܘܗܝܡܢܘ ܝ ܒܬܪ ܘܡܢ ܟܘܬܡܬܐ̈ ܃ ܐܠܐ ܒܫܪܪܐ ܗܕܡܐ̈ ܒܫܪܪܐ ܟܘܬܡܬܐ̈ ܂ ܘܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܝܗ ܕܒܪܐ ܕܡܒܣܪ ܐܡ̇ܪ ܆ ܘܚܕ ܒܬܪ ܡ̣ܪܟܒ ܆ ܬܪܝܢ̈ ܠܡܚܙܐ ܐܘ ܠܡܐܡܪ̣ ܠܐ ܡܨܝܐ ܂ ܡܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܚܕܝܘܬܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܘܕܢܩܦܐܝܬ ܢܓܕܘܢ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܣܝܡܝܢܢ ܬܚܝܬ ܚܪܡܐ ܐܡܪܝܢܢ ܗܕܐ . ܐܠܐ ܠܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ
JnEph:ActsEastSaints ܫܢܝܐ̈ ܐܬ̣ܟܪܗ ܗ̣ܘ ܣܒܐ . ܘܐܬܐܠܨ ܕܢܡܘܬ . ܘܩ̣ܪܒܘ ܒܬܪ ܠܘܬܗ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܫܐܕܐ ܆ ܘܐܣܪܘ̣ ܘܢܦ̣ܩ ܡܢܗ̇ . ܘܡܢ
Chron1234 ܥܠܝܡܐ̈ ܕܥܬܝܪܝܢ̈ ܐܘ ܕܡܣܟܝܢܝܢ̈ ܂ ܘܗܫܐ ܒܪܬܝ ܠܐ ܒܬܪ ܂ ܝX ܝ ܕ ܐܛܐܒܬܝ ܚܣܕܟܝ ܐܚܪܝܐ ܛܒ ܡܢ ܩܕܡܝܐ ܂ ܕܠܐ ܐ̣ܙܠܬܝ
Basil:SyrDeSpirSanc ܒܪܐ . ܫܪܪܢ ܓܝܪ ܕܝܠܢ ܠܐ ܗܘܐ ܒܡܢܝܢܐ . Xܠܡܢܝܢܐ ܒܬܪ ܠܐ ܗܘܐ ܒܡܢܝܢܐ ܒܨܝܪܐ ܐܬܬܣܝܡ ܒܬܪ 25ܐܒܐ . ܘܠܐ ܪܘܚܐ
PhiloxMab:epMonksSen ܕܗ̣ܘܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ . ܘܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘ ܒܬܪ ܇ ܕܗܘܐ ܕܠܐ XX X X0ܫܘܚܠܦܐ ܒܪܢܫܐ . ܘܟܬܪ ܚܕ ܆ ܘܐܦ ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܗܟܝܠ ܗܕܐ ܨܠܘܬܐ ܗܦܟ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܗܘ ܦܪܠܝܘܣ ܟܕ ܖܒܘ̈ ܒܬܪ ܗܘܐ ܐܡܪ ܡܡܠܠ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܘܒܠܥܕܘܗܝ ܗܘܐ ܘܠܐ ܡܕܡ .