simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܚܕܝܘܬܐ ܡܦܠܓܝܢ ܠܗ ܠܡܪܢ ܘܐܠܗ ܘܦܪܘܩܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܒܬܪ ܕܠܐ ܐܠܗ ܟܪܝܗܝܢ̈ ܗܘܘ . ܘܠܘܩܒܠ ܗܢܘܢ ܕܠܬܪ̈ ܟܝܢܐ̈ ⁵ܡܢ
DadQaṭ:ComAscet ⁷ܒܘܣܡܗ ܩܕܝܫܐ ܘܛܥܝܢ ܣܪܝܘܬܗ ܕܥܠܡܐ̣ ܕܐܬܚܠܝ ܒܬܪ ܘܠܛܘܪܐ̈ ܇ ܕܢܗܘܘܢ ܢܩܢܬ̈ ܒܦܠܓܐ̈ ⁵ܫܦܝܪܐ̈ ⁶ܕܐܙܠܝܢ
PhiloxMab:ComProJohn ³⁰ܟܬܒܐ . ܘܠܐ ܬܫܚܠܦ ܒܚܕ ܡܢ ܦܘܪܣܐ̈ ܇ ܐܘ ܩܪܝܢܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܒܬܪ ܕܠܘܝܢ ܚܝܐ̈ . ܐܢܗܘ ܕܬܪܝܨܐܝܬ ܬܐܙܠ ܐܦ ⁷ܗܝܡܢܘܬܐ
ApocPs-Meth ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ⁸ܒܛܢܬX ܘܝܠܕܬ Xܘܠܒܘܕܐ ܠܗܒܝܠ ¹⁰ܚܬܗ . ܒܬܪ ܠܩܐܝܢ ܒܘܟܪܗ ܕܐܕܡ X Xܥܡ ܩܠܝܡܐ ⁰ ܚܬܗ ܥܡܗ . ⁷ܘܡܢ
SermHolyWeek ܚܕ ܐܫܩܝ ܐ-- X ܘܦܫܩ ܠܗܘܢ ܕܕܡ-- -- ܝ ܟܣܐ ܕܐܫܬܝܘ ܗܢܘ -- ܒܬܪ ܠܟܣ ܦܘܪܩܢܐ ܩܪܒܘ ܐܫܬܝܘ ܡܢܗ ܟܠܗܘܢ XX ܒܫ -- ⁷ܚܕ
ActsGregPirang ܬܠܬܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܆ ܘܬܘܒ ܠܐ ܐܬܩܪܒܬ ܠܗ . ܘܐܘܕܝܘ Xܟܠܗܘܢ ܒܬܪ ܬܡܢ ܚ . Xܐ ܡܢ ܣܓܝ̇Xܬܐ . ܐܚܐ ܚܕ ܐܝܬ ܗܘܐ . XX X ⁸
JacSer:turgFestHom ܙܒܢܐ ܕܠܐ ܚܫܐ ܀ 37ܟܕ ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܟ̇ܦܢ ܗܘܐ ܠܐ ܨ̇ܒܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܐܢܝܢ̈ ܒܪܓܬܐ ܠܗܠܝܢ ⁶ܕܡܫܟܚܢ̈ ܗܘܝ̈ ⁷ܕܢܗܘܝܢ̈ ⁸
SevAnt:LuqJul X ܕܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܡܚܘܐ ܗ̣ܘܐ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܘܕܘܟܝܬܐ̈ ܒܬܪ . ⁷ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܠܬܐܘܡܐ ܟܕ ܠܐ ܗܝܡܢ ܛܒ ܡܕܒܪܢܐܝܬ . ⁸ܘܡܢ
PhiloxMab:epPatricius ܕܡܬܚܠܡܐ ⁸⁴ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܚܫܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ⁸⁵ܘܥ̇ܩܪܐ ܡܢܗ̇ ܒܬܪ ܕܒܗ̇ ܪܓܐ . ⁸³ܪܓܬܐ ܡܕܝܢ ܟܝܢܝܬܐ ܕܢܦܫܐ ܗ̇ܘܝܐ ⁸⁴ܡܢ
GanBus 15ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ . ܡܕܝܢ ܠܝܬ ܠܡܬܕܡܪ ܘ ܇ ܐܢ ܐܦ ܚܢܢ ܒܙܒܢܐ ܒܬܪ ܗܘ̣ܐ ܫܘܘܕܝܐ ܆ Xܠܘ ܒܪ ܫܥܬܐ ⁸ܢܣ̣ܒܫܘܡܠܝܐ ܇ ⁹ܐܠܐ
DidascApost ܢܡܘܣܐ ܐܬܝܗܒܘ ⁹⁷ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܢܡܘܣܐ . ܘܒܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ ܒܬܪ ⁹ܢܡܘܣܐ . ܘܡܢܐ ܐܢܘܢ ܐܣܘܪܐ̈ ܕܒܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ X ⁹⁶ ⁹ܕܡܢ
SevAnt:LuqJul ܩܝܡܬܐ ܐܡܪܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܘܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܟܕ ܟ̇ܬܒ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܚܫܘܫܐ ܕܒܗ ܥܡܢܘܐܝܠ ܩܒ̣ܠ ܡܘܬܐ ܕܚܠܦܝܢ . ⁹ܡܢ
DidascApost ¹⁰⁰ܫܒܬܐ ܆ ܘܢܬܚܫܒ ܠܟܘܢ ܫܒܘܥܐ ܀ ܥܣܝܪܝܐ ܕܝܢ . ܡܛܠ ܒܬܪ . 0ܫܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܡܫܠܡܢܐܝܬ . ⁹⁸ܥܕܡܐ ܠܠܠܝܐ ܕܡܢ ⁹⁹