simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist ܕܒܬܘܠܬܐ̣ ܂ ܘܢܦܩ ܒܬܪ ܥܩܒܗ ܕܫܒ̇ܝܐ ܂
Basil:SyrDeSpirSanc ܀ ⁴⁰² 55ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܐܬܦܪܩܢ ܘܐܫܬܘܙܒܢ
JnEph:EccHist ܕܒܚܪܬX Xܘܒ ܝXܢ ܒܬܪ ܟܘܠܘ ܢ ܝܣ̣ܝܘܢܘܝܝ̈
SynWestSyr : ܗܠܝܢ ܐܢ ܒܬܪ ܡܫܡܠܝܐ : X²¹̈
EliaNis:Chron ܫܘܝܘܬܐ ܣܬܘܝܬܐ ܆ ܒܬܪ ܦܠܓܗ ܕܐܝܡܡܐ ܕܝܘܡܐ
BarBahl:SyrLex ܒܗܝܢ ܚܝܐ̈ ܘܬܡܪܐ̈ ܒܬܪ ܕܢ̇ܬܪܝܢ ܬܡܪܐ̈ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܂ Xܠܐ ܕܝXܢ ܒܬܪ ܕܢܘXܝXܘ̣X ܠX ܢܝܝXܪܝ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܣ̇ܕܪܝܢܢ ܠܗܘܢ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܒܝܕ ܥܘܕܪܢܗ
ActsSlaveChrist ܢܦܩܬ ܠܗ ܢܦܫܝ ܒܬܪ ܚܓܐ ܗܘ ܘܐܫܬܒܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܡ̣ܪ ܕܚ̇ܙܝܬ ܠܪܘܚܐ
MartOrient ܘܩܘܠܣܝܗ̇̈ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܝܠܕܐ . -
P:Isa [AB] ܡܬܛܦܝܣ : ܕܡܗܠܟܝܢ ܒܬܪ ܬܪܥܝܬܗܘܢ̈ : ܒܐܘܪܚܐ
Babai:BookUnion ܟܘܬܡܬܐ̈ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܚܘܝ ܐܢܘܢ ܠܬܠܡܝܕܐ̈
SevAnt:CathHom . ܡ̇ܐܝܬܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܓܙܡܐ̈ ܕܗܟܢܐ
SevAnt:CathHom ܪܡܫܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܥܪܒܝ̈ ܫܡܫܐ ܡܘܕܥ
JnEph:ActsEastSaints ܡܢܗ̇ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܫܢܝܐ̈ ܐܬ̣ܟܪܗ ܗ̣ܘ
Chron1234 ܂ ܕܠܐ ܐ̣ܙܠܬܝ ܒܬܪ ܥܠܝܡܐ̈ ܕܥܬܝܪܝܢ̈ ܐܘ
ThdrMops:ComGospJohn ܣ̣ܦܩܘ ܂ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܕܥ̣ܒܕ ܡ̣ܢ
PhiloxMab:epMonksSen ܆ ܘܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܗ̣ܘܐ ܐܝܟ ܡܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܀ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܕܗܟܢܐ ܐܫܬܥܝ