simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:HomEpist ܐܪܡܝ ܐܝ̣ܕܐ ܕܐܒܗܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ . ܡܪܡܝܢ Xܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ X ܟܠܗܝܢ . ܒܬܪ ܣܗܕܘܬܐ̈ ܕܐܦܝܣܩܦܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ .