simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memHomCreat ܙܒܢܐ ܀ ܫܢܢܐ ܕܚܪܒܐ ܡܬܗ̣̇ܦܟܐ ܗ̣ܘܬ̇ ܨܝܕ ܐܝ̣ܠܢܐ : ܒܬܪ ܚܝܐ̈ ܒܙܗܝ̣ܪܘܬܐ : 1050ܕܠܗܘܢ ܕܝ̣ܠܗܘܢ ܢܗ̣ܘܐ ܦܐܪܗ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܝܢ ܕܐܬܦܪܩܢ ܘܐܫܬܘܙܒܢ ܡܢ ܕܚܠܬ ܦܬܟܪܐ̈ . ܘܐܬܩܪܒܢܢ ܒܬܪ ܕܠܐ ܡܥܡܘܕܝܬܐ . ܒܛܠܘܡܝܐ ܕܡܢ ܡܗܡܝܢܘܬܗ ܀ ܀ ܀ ⁴⁰² 55ܡܢ
JnMaron:Expos X ܩ̣̇ܠܣܛܝܢܘܣ : ⁴ XX 37ܝܕܥܐܢ̣ܐ ܕܝܢ ܘܠܟܝ̇ܢܗ ܕܡܠ̣ܬܐ ܒܬܪ ܩܕܝܫܐ ² X X9ܩܣܘܣܛܘܣ ܐܦܝܣ ) ܩܘܦܐ ( ܕܪܘܡܝ ³ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘܐ
SynOr ܡܘܬܗ ܟܠܗܘܢ ܟܬܒܐ̈ ܕܦܘܫܩܘܗܝ̈ ܘܕܡܐܡܪܘܗܝ̈ ܓܒܝܢ ܒܬܪ ܒܝܢܬ ܡܠܦܢܐ̈ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܢܨܝܚܐ ܘܪܫܝܐ ܚܫܝܒ ܗܘܐ . ܘܡܢ
EliaNis:Chron ܦܠܓܗ ܕܐܝܡܡܐ ܕܝܘܡܐ ܕܫܒܥܐ ܒܐܬܘܪ ܘܥܣܪ ܢ ܘܚܡܫܐ ܒܬܪ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܃ ܕܒܗ̇ ܐܬܟܝܢܬ̣ ܝ-· ܫܘܝܘܬܐ ܣܬܘܝܬܐ ܆
BarBahl:SyrLex ܕܢ̇ܬܪܝܢ ܬܡܪܐ̈ ܐܝܟ ܡܡܠܠܐ ܕܝܠܢ كباسة ܀ ܣܝܣܘܡܒܪܝܘܢ ܒܬܪ ܀ ܣܝܣ̈ܢܐ̈ ܕܕܩܠܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܗ̇ܘܝܢ ܒܗܝܢ ܚܝܐ̈ ܘܬܡܪܐ̈
BarKoni:Schol ܕܢܘXܝXܘ̣X ܠX ܢܝܝXܪܝ ܃ ܝXܩܪܒ ܝܘ̣X ܠܘXܝܝܢ ܂ ܂ ܪܫܐ ܂ - ܒܬܪ X - ܂ ܘXܟܝXܐ X - ܂ ܒܝܦܘܟܐ X - ܂ ܘXܚܐ Xܝܛܥ ܂ Xܠܐ ܕܝXܢ
JulRom ܕܫܒܩܬ ܣܘܪܚܢܝܟܘܢ̈ ܘܐܥܒܪܬ ܣܟܠܘܬܟܘܢ̈ . ܘܠܐ ܢܣܒܬ ܒܬܪ ܡܢܐ ܕܣܢܐ ܣܥܪܬ ܠܟܘܢ ܡܠܟܘܬܢܿ ܕܐܫܬܐܠܬܘܢ ܡܢ ܫܘܠܛܢܢ .
ActsSlaveChrist ܚܓܐ ܗܘ ܘܐܫܬܒܝ ܠܗ ܠܒܝ ܒܪܚܡܬܗ ܕܓܠܝܢܐ ܗܘ ܘܛܒ ܡܘܬܐ ܕܥܡ ܒܬܪ ܕܗܘ ܥܕܢܐ ܚܕ ܟܡܐ ܒܫܪܪܐ ܡܬܚܐ ܠܐ ܡܬܦܣܩܢܐ ܢܦܩܬ ܠܗ ܢܦܫܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܓܝܪ ܕܐ̣ܡܪ ܃ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܒܪܐ ܥܒ̇ܕ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܗ ܃ ܒܬܪ ܡܘܕܥ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܆ ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܒܝܕ ܡܠܘܗܝ̈ ܂ ܡ̣ܢ
MiaphysiteDocs ܕܚܠ̣ܛ ܗ̣ܘ ܠܢܦܫܗ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܐܪܝܘܣ ܃ ܘܬܘܒ ܥܒ̣ܕ ܗ̣ܘ ܒܬܪ ܘܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܕܥܠ ܟܝܪܘܛܘܢܝܣ̈ ܠܐ ܢܡܘܣܝܬܐ̈ ܃ ܘܡܢ
P:Josh [AB] ܩܒܘܬܐ : ܘܡܗܠܟܝܢ ܗܘܘ ܘܩܪܝܢ ܒܩܪܢܬܐ̈ . ܘܠܥܡܐ ܦܩܕ ܒܬܪ ܟܗܢܐ̈ : ܕܩܪܝܢ ܗܘܘ ܒܩܪܢܬܐ̈ : ܘܕܡܟܢܫܝܢ ܐܙܠܝܢ ܗܘܘ
Babai:BookUnion ܕܚܘܝ ܐܢܘܢ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܘܐܫܬܪܪܘ ܒܡܢ ܕܚ̣ܙܘ ܂ ܘܗܝܡܢܘ ܝ ܒܬܪ ܘܡܢ ܟܘܬܡܬܐ̈ ܃ ܐܠܐ ܒܫܪܪܐ ܗܕܡܐ̈ ܒܫܪܪܐ ܟܘܬܡܬܐ̈ ܂ ܘܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܡܣܩܬܐ ܕܡܢ ܡܝܐ̈ ܆ ܒܝܕ ܚܙܬܐ ܕܝܘܢܐ ܗ̇ܘܝܐ ܠܢ ܒܬܪ ܆ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܣܦ̣ܝܩܐ ܡܢ ܐܒܐ ܘܡܢ X ܪܘܚܐ . ܡܢ
SevAnt:CathHom ܚܪܬܢ ܆ ܦܘܢܝܐ ܛܩܒܬܢܐ ܕܠܘܬ ܗܠܝܢ ܇ ܗ̇ܘ ܕܩܠܝܠܐܝܬ ܒܬܪ ܛܪܝܕܐ̈ ܘܕܫ̣̇ܕܝX ܠܐܟܣܘܪܝܐ . ܘܘܢܐ ܣܒܪܐ ܐܝܬ ܠX ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܙܒܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܙܦ̣ܠܢ ܕܗܘ̣ܐ ܒܐܓܘܢܐ̈ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕܬܡܢ ܇ ܒܬܪ ܥܠܘܗܝ . ܘܗܟܢܐ ܐܣܗ̣ܕ ܘܡ̣ܝܬ ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܬܡܢ ܆ ܡܢ
Chron1234 ܥܠܝܡܐ̈ ܕܥܬܝܪܝܢ̈ ܐܘ ܕܡܣܟܝܢܝܢ̈ ܂ ܘܗܫܐ ܒܪܬܝ ܠܐ ܒܬܪ ܂ ܝX ܝ ܕ ܐܛܐܒܬܝ ܚܣܕܟܝ ܐܚܪܝܐ ܛܒ ܡܢ ܩܕܡܝܐ ܂ ܕܠܐ ܐ̣ܙܠܬܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܟܬܒܐ̈ ܘܡܗܝܡܢ ܒܝ ܂ ܢܬܡܠܐ ܛܝܒܘܬܐ ܆ ܐܝܟ ܢܗܪܐ ܐܝܢܐ ܕܠܘ ܒܬܪ ܟܬܒܐ̈ ܣ̇ܗܕܝܢ ܥܠܝ ܂ ܗܕܐ ܒ̇ܥܐ ܕܢܐܡܪ ܃ ܕܟܠܡ̇ܢ ܕܐܙ̇ܠ
PhiloxMab:epPatricius ܗܕܐ ܠܐܠܗܐ ܝ̇ܗܒܝܢ ܗܘܘ ܕܡܕܡ ܕܨ̇ܒܐ ܢܥ̣ܒܕ ܠܘܬܗܘܢ . ܒܬܪ ܐܠܐ ܥ̇ܢ̣ܝܢ ܗܘܘ ܗ̣ܢܘܢ ܒܠܚܘܕ ³⁵ܕܢܛܪܘܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܘܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܚܫܗ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܩܐ̇ܡ ܗܘ̣ܐ ܆ ܘܒܗ̇ܝ ܕܠܫܡܝܐ ܡܣܬܠX ܗܘ̣ܐ ܆ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܥܬܝܕܐ ܗܘܬ̣ ܕܬܣܬܥܪ ܠܘܬ ܒܪܢܫܐ ܗܘ̇ ܕܐܬܢܣܒ ܇ ܡ̣ܢ