simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܩܝܡܬܐ ܐܫܬܘܝ ܠܣܝܡܬ̈ ܒܢܝܐ̈ : ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܚܢܦܐ̈ ܒܬܪ ܐܡ̇ܪ |L211b|ܕܐܫܬܡܠܝ . ⁴⁸ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܘ
Tim1:Epist ܚܕܝܘܬܐ : ܘܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ Xܕܡ̣ܢ ܥܒܪܐ̈ ܐܫܬܡܠܝ : ܠܗܢܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܕܗܝ̈ ܟܪܝܣܝܣ ܚܬܝܬܐܝܬ ܡܝܬܝܐ ܒܗ̇ ܫܘܘܕܥܐ̈ ܐܘܣܝܢܝܐ̈
Tim1:Epist ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘܩܝܡܬܐ ܐܫܬܘܝ ܠܣܝܡܬ̈ ܒܢܝܐ̈ ܟܝܢܐܝܬ : ܒܬܪ ܕܐܡܪܝܢ ܠܡܠܬܐ ⁹³ܐܠܗܐ ܕܡ̣ܢ ܥܒܕܐ̈ ܐܫܬܡܠܝ ܆ ܐܘ
Tim1:Epist ܚܪܡܐ ܡܢܗܪ ܘܡܦܪܫ ܐܒܘܢ ܬܐܘܠܘܓܘܣ ܆ |ܩ |T 112ܟܪ ܐܡ̇ܪ . ܒܬܪ ܡ̇ܢ ܆ ܒܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܕܝܢ ܩܒܠ ܐܢܝܢ̈ ܠܗܠܝܢ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܆
ZachSch:ActsSev ܗܝ ܩܕܡܝܬܐ ܕܡܢܗ ܟܠܢ ܡܛܠ ܡܬܥܒܪܢܘܬܗ ܕܐܕܡ ܢܦܠܢܢ ܒܬܪ ܒܓܢܣܐ . ܡܕܝܢܬܐ ܕܝܢ ܕܗܢܐ ܣܘܙܘܦܘܠܝܣ . ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܛܬܗ
ZachSch:ActsSev ܡܘܬܐ ܕܐܒܘܗܝ ܕܡܫܘܬܦ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܒܒܘܠܐ ܕܡܕܝܢܬܗܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܩܕܡܝܬܐ ܗܝ ܕܐܬܟܢܫܬ ܒܐܦܣܘܣ ܠܘܩܒܠ ܢܣܛܘܪܝܣ ܪܫܝܥܐ .
ZachSch:ActsSev ܫܦܝܪܘܬ ܡܠܬܐ ܘܥܡܠܐ ܕܗܢܘܢ . ܘܠܐ ܓܝܪ ܒܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܚܐܪ ܒܬܪ ܬܢܝܐ ܕܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܖܗܛܪܐ̈ ܥܬܝܩܐ̈ ܐܡܝܢܐܝܬ ܝܨܦ ܘܪܗܛ
ZachSch:ActsSev ܣܓܝ ܓܝܪܓܕܫܬ ܕܢܬܬܙܝܥܢ̈ ܘܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܦܪܠܝܘܣ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܒܠܚܘܕܘܗܝ ܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܩܕܡ ܝܕܥ ܓܠܐ ܗܘܐ ܠܘ
ZachSch:ActsSev ܡܪܕܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܟܕ ܢܡܘܣܐ̈ ܕܦܘܠܝܛܝܐ ܒܦܘܢܝܩܝ ܐܬܪܕܝ ܒܬܪ ܒܗܘ ܕܡܬܩܪܐ ܐܢܛܘܢ ܥܡ ܣܛܦܢܐ ܗܘ ܛܒܝܒܐ . ܗܢܐ
ZachSch:ActsSev ܙܒܢܐ ܟܕ ܡܫܬܒܗܪ ܕܝܠܕܬ ܥܩܪܬܐ ܒܬܪ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܙܒܢܐ̈ . ܒܬܪ ܝܕܝܥܐ ܠܗܕܐ ܩܪܒ ܫܩܠ ܠܒܪܗ̇ . ܘܗܟܢܐ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܐܬܐ
ZachSch:ActsSev ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܙܒܢܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܐܚܝܕܝܢ ܒܫܢܝܘܬܐ ܒܬܪ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܐܬܐ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܟܕ ܡܫܬܒܗܪ ܕܝܠܕܬ ܥܩܪܬܐ
ZachSch:ActsSev ܟܠܗ ܗܢܐ ܙܒܢܐ ܘܣܓܝܐܘܬܐ ܕܕܒܚܐ̈ . ܘܐܫܬܪܪ ܗܘܐ ܡܟܝܠ ܒܬܪ ܘܠܐ ܡܟܝܠ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܦܢܛܣܝܐ ܚܘܝ ܠܗ ܕܡܐܬܝܬܗ ܐܬܟܫܠ
ZachSch:ActsSev ܗܟܝܠ ܗܕܐ ܨܠܘܬܐ ܗܦܟ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܗܘ ܦܪܠܝܘܣ ܟܕ ܖܒܘ̈ ܒܬܪ ܗܘܐ ܐܡܪ ܡܡܠܠ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܘܒܠܥܕܘܗܝ ܗܘܐ ܘܠܐ ܡܕܡ .
ZachSch:ActsSev ܕܐܬܟܬܒܘ ܗܢܘܢ ܢܛܪܘܢ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܡܢ ܕܠܐ ܡܢ ܐܢܫ ܢܬܓܢܒܘܢ ܒܬܪ ܪܡܫܐ ܕܗܘ ܝܘܡܐ ܕܒܗ ܗܠܝܢ ܣܥܪܢܢ ܟܕ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܠܦܬܟܖܐ̈
ZachSch:ActsSev ܚܫܡܝܬܐ ܠܚܕ ܡܢ ܒܬܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܕܒܗ ܗܠܝܢ ܦܬܟܖܐ̈ ܣܝܡܝܢ ܒܬܪ ܥܡܗ̇ ܕܣܝܒܘܬܐ ܡܦܪܓ ܗܘܐ ܘܒܥܝܕܗ ܦܫܝܛܐ ܕܒܪ ܠܢ ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܣܓܝ ܘܚܢܢ ܠܡܕܝܢܬܐ ܟܕ ܐܝܬܝܢܢ ܥܡ ܦܬܟܖܐ̈ ܘܠܟܘܡܪܐ ܒܬܪ ܘܣܡܘ ܒܡܨܥܬܐ ܘܐܘܩܕܘ ܐܢܘܢ ܒܢܘܪܐ . ܦܢܝܢ ܕܝܢ ܘܠܘ
ZachSch:ActsSev ܝܩܕܢܐ ܕܗܠܝܢ ܦܬܟܖܐ̈ ܫܕܪ ܕܒܪܢܝ ܠܒܝܬܗ ܟܕ ܡܫܐܠ ܠܝ ܒܬܪ ܩܕܡ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܘܡܕܚܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܠܝܠܘܬܐ̈ ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܗܠܝܢ ܡܐܡܪܐ ܡܚܦܛܢܐ ܕܓܪܝܓܪܝܘܣ ܐܠܗܝܐ ܘܫܡܥ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܩܕܡܝ . ܘܡܢ ܬܘܟܒܐ ܕܗܠܝܢ ܡܟܝܠ ܐܓܗܝ . ܟܕ ܩܪܝܬ ܠܗ ܕܝܢ
ZachSch:ActsSev ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܡܕܡ ܟܕ ܐܣܛܐܦܐܢܐ ܡܠܦܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܟܠܢ ܠܘܬ ܒܬܪ ܝܩܪ . ܠܓܒܖܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܡܠܦܢܐ ܪܒܐ ܐܣܛܐܦܐܢܐ .
ZachSch:ActsSev ܣܓܝ ܠܡܫܟܢܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܐܫܩܠ ܘܐܬܬܘܣܦ ܠܥܘܒܗ ܕܐܒܪܗܡ . ܟܕ ܒܬܪ ܪܝܫܢܘܬܐ ܕܗܢܐ ܙܕܩܐܝܬ ܠܐܚܐ ܕܝܠܗ ܘܐܒܐ ܐܫܦ ܗܟܢܐ ܠܘ