simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ZachSch:ActsSev ܝܩܪ ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܕ ܠܗܢܐ
ZachSch:ActsSev ܒܦܘܢܝܩܝ ܟܕ ܐܬܚܙܝ ܒܬܪ ܗܟܢ ܠܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܐܖܬܘܕܘܟܣܘ̈
ZachSch:ActsSev ܠܡܫܝܚܐ ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܬܪ ܗܟܢ ܐܦ ܡܩܕܘܢܝܘܣ
ZachSch:ActsSev ܕܝܢ ܠܗܢܐ ܨܒܝܢܐ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐ ܦܠܘܝܢܘܣ
sugAbel&Cain ܫܘܪܝܐ ܩܛܠܐ ܥܒܕܘ ܒܬܪ ܕܢܦܩ ܡܢ ܓܢܬܐ
sugDeath&Satan ܐܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܙܟܟ ܟܢ ܗܘ
sugGold&Wheat ܠܟ ܐܝܟ ܟܠܒܐ ܒܬܪ ܡܪܗ ܚܛܬܐ ܐܘ