simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ZachSch:ActsSev ܗܟܝܠ ܕܐܫܬܡܠܝܬ ܗܕܐ ܐܬܝܬ ܐܦ ܐܢܐ ܠܒܝܪܘܛܘܣ ܕܐܩܪܐ ܒܬܪ ܕܗܠܝܢ ܢܬܟܬܫ ܩܕܡ ܐܙܠ ܡܢ ܩܕܡܝ ܚܕܐ ܫܢܬܐ ܒܠܚܘܕ .
ZachSch:ActsSev ܒܪܘܝܘܬܐ ܕܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܟܕ ܐܦ ܠܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܒܬܪ ܪܒܐ ܡܘܫܐ ܡܚܘܐ ܗܘܝܬ ܝܨܝܦܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܡܛܠܬܢ ܐܝܟܢܐ ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܢܡܘܣܐ ܟܝܢܝܐ ܐܦ ܗܘ ܟܬܝܒܝܐ ܝܗܒ ܒܝܕ ܡܘܫܐ ܘܒܝܕ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܬܪ ܡܢ ܟܝܢܐ ܢܣܒܐ ܗܘܬ ܐܠܘ ܠܢܡܘܣܐ ܕܐܠܗܐ ܢܛܪܬ . ܘܕܐܝܟܢܐ
ZachSch:ActsSev ܪܚܡܬ ܥܡܠܐ ܕܢܡܘܣܐ̈ ܩܪܒ ܠܐܠܗܐ . ܙܕܩ ܠܢ ܓܝܪ ܕܟܕ ܝܕܥܬܐ ܒܬܪ ܕܘܝܐ̈ . ܒܬܪܟܢ ܛܪ ܕܟܝܐ ܠܦܓܪܐ ܘܨܠܘܬܐ̈ ܕܪܡܫܐ ܟܠܝܘܡ
ZachSch:ActsSev ܗܘܓܝܐ ܕܩܪܝܢܐ ܕܢܡܘܣܐ̈ ܘܥܡܠܐ̈ ܕܡܛܠܬܗܘܢ ܟܠ ܪܡܫܐ ܒܬܪ ܨܠܘܬܐ̈ ܕܪܡܫܐ ܐܩܪܒ ܠܐܠܗܐ . ܘܟܕ ܫܪܬ ܠܢ ܗܕܐ ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܗܟܝܠ ܝܩܕܢܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܟܬܒܐ̈ ܣܢܝܐܝ̈ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܟܠܢܢ ܟܠܢ ܒܬܪ . ܘܕܙܕܩ ܕܢܩܪܒ ܬܝܒܘܬܐ ܘܕܡܥܐ̈ ܕܫܘܝܢ̈ ܠܚܛܗܗ . ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܗܟܝܠ ܕܐܟܠܢܢ ܐܙܠܢܢ ܠܗܝܟܠܐ ܡܝܩܪ ܒܟܠ ܕܫܠܝܚܐ ܩܕܝܫܐ ܒܬܪ ܡܢ ܗܢܐ ܢܙܪܝܢ ܢܦܫܗܘܢ ܘܡܐܟܘܠܬܗ ܕܗܢܐ ܛܡܐܬܐ ܚܫܒܝܢ .
ZachSch:ActsSev ܕܘܪܫܐ ܕܢܡܘܣܐ̈ ܒܗܘ ܗܝܟܠܐ ܟܗܢ ܢܦܫܗ ܠܐܠܗܐ . ܟܕ ܕܘܒܪܐ ܒܬܪ ܦܠܝܣܛܝܢܝܐ ܗܘ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܐܘܕܪܝܢܘܣ . ܓܒܪܐ ܕܡܢ
ZachSch:ActsSev ܕܝܢ ܡܦܩܬܗ ܕܡܢ ܒܝܬܗ ܕܗܘ ܟܕ ܫܩܠܗ̇ ܠܬܪܥܝܬܐ ܒܝܬ ܠܗ ܒܬܪ ܕܡܢ ܫܛܘܪܘܬܗ ܡܚܫܒ ܘܒܕܐ ܐܡܪ ܕܕܟܪܐ ܝܠܕܐ . ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܩܠܝܠ ܢܣܒܘ ܐܢܘܢ ܘܥܪܩܘ . ܟܕ ܥܒܕܘ ܐܣܟܝܡܐ ܕܠܘܩܕܡ ܒܬܪ ܡܢ ܗܘ ܟܪܘܣܐܘܪܝܘܣ ܝܗܒ ܡܐܢܐ̈ ܕܣܐܡܐ . ܗܢܘܢ ܕܡܢ
ZachSch:ActsSev ܥܡܕܐ ܦܪܘܩܝܐ ܛܘܠܫܐ̈ ܐܬܡܠܐ ܟܕ ܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܚܙܐ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܐܘܓܪܝܣ ܝܒܠܬ ܠܗ . ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ . ܒܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ ܕܡܢ
ZachSch:ActsSev ܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ ܢܪܝܡ ܡܐܢܐ̈ ܚܘܖܐ̈ ܕܢܬܢܛܪܘܢ ܠܗ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܚܫܝܫܘܬܗ ܢܫܒܚܘܢ ܠܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܡܟܝܠ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܡܢ
ZachSch:ActsSev ܝܘܡܬܐ̈ ܡܬܚܡܐ̈ ܘܢܡܘܣܝܐ̈ ܠܒܝܪܘܛܘܣ ܡܕܝܢܬܐ ܟܕ ܒܬܪ ܘܡܪܓܫܢܘܬܐ ܕܫܘܡܠܝܐ ܐܠܗܝܐ ܘܪܐܙܢܝܐ . ܦܢܝܢܢ ܗܟܝܠ ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܣܓܝ ܓܒܐ ܠܗ ܕܘܒܪܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ . ܘܒܗܢܐ ܐܨܠܚ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܒܬܪ ܒܥܕܢܐ ܕܡܐܟܘܠܬܐ ܐܡܪ ܐܟܘܠ ܥܠܝܡܐ . . ܐܝܟܢܐ ܕܗܘ ܡܢ ܠܘ
ZachSch:ActsSev ܩܪܝܢܐ ܕܢܡܘܣܐ̈ ܟܕ ܦܢܝܬ ܠܐܬܪܐ ܕܝܠܝ ܘܠܓܘܕܐ ܗܝ ܒܬܪ ܟܕ ܣܟ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܡܕܡ ܗܘܐ ܒܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܐܢܐ ܡܢ ܗܟܝܠ ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܟܕ ܫܒܩ ܠܐܪܥܐ ܠܘܬ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܗܘ ܕܪܚܝܡ ܒܬܪ ܚܠܦ ܡܝܬܪܘܬܐ ܣܝܒܪ ܘܕܝܪܝܐ ܓܡܝܪܐ ܠܘܬ ܟܠܢܫ ܐܬܚܙܝ
ZachSch:ActsSev ܕܐܬܚܠܡ ܗܘܐ ܡܢ ܟܘܪܗܢܗ ܟܕ ܗܟܝܠ ܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐ ܥܡܪ ܒܗ ܒܬܪ ܕܡܢܗ̇ ܓܕܫ ܠܗܢܐ ܕܢܬܥܒܝܢ̈ ܖܓܠܘܗܝ̈ ܒܙܢܐ ܗܘ ܕܐܡܝܪ ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܡܪܕܘܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ̈ ܡܬܟܖܟܢܐ̈ ܕܓܪܡܛܝܩܘܬܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܒܬܪ ܝܠܦ ܦܛܪܘܣ ܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܩܣܪܝܐ ܕܦܠܣܛܝܢܐ ܘܡܢ
ZachSch:ActsSev ܗܠܝܢ ܡܢܥ ܘܦܛܪܘܣ ܬܠܡܝܕܗ ܕܗܢܐ ܗܘ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܬܥܗܕܬ ܟܕ ܒܬܪ ܡܝܬܪܘܬܐ ܡܫܚܘ ܘܠܘܬ ܪܘܡܐ ܕܦܝܠܣܦܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܥܠܝܘ .
ZachSch:ActsSev ܐܓܘܢܐ ܘܡܡܠܠܐ ܕܠܘܬܗ ܕܡܛܠ ܕܘܓܡܛܐ ܗܠܝܢ ܕܗܘ ܣܐܘܝܪܐ ܒܬܪ ܟܠܗܝܢ ܐܬܬܙܝܥܘ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܟܕ ܓܕܫ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܡܩܕܢܝܘܣ