simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:HomEpist ܐܪܡܝ ܐܝ̣ܕܐ ܕܐܒܗܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ . ܡܪܡܝܢ Xܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ X ܟܠܗܝܢ . ܒܬܪ ܣܗܕܘܬܐ̈ ܕܐܦܝܣܩܦܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ .
MiaphysiteDocs ܗܢܐ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܕܝܠܢ ܢܐܠܦ ܫܪܝܪܐܝܬ ܕܐܢܫ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܒܬܪ ܡܟܝܠ ܡܪܟܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܗ ܘܩܢܘܡܗ̤ ܐܢ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܡܢ
Chron1234 ܙܟܘܬܗ ܘܒܙܬܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܟܣܪܘ ܃ ܗܦܟ ܠܡܣܬܝܘ ܒܝܢܬ ܐܬܘܪ ܒܬܪ ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܟܣܪܘ ܫܢܝܐ̈ ·ܠܚ· ܀ ܐܪܩܐܠܝܣ ܕܝܢ ܝ · ܡܠܟܐ ܂ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ . ܀ ܙܕܩ̇ ܠܢ ܕܝܢ ܠܡܕܥ ܆ ܕܡܕܥܐ ܗܢܐ ܒܬܪ ܕܐܠܗܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܛܟܣܐ ܕܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ ܇ ܪܗ̇ܛܝܢܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܣܩܬܗ ܕܠܫܡܝܐ ܇ ܡܢ ܗ̇ܘ ܐܝܢܐ ܕܩܢܐ ܗܘܐ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܒܬܪ ܒܫܪܒܐ ܕܐܝܩܪܐ ܘܕܒܪܘܬܐ ܐܘ ܕܫܘܠܛܢܐ ܐܘ ܕܡܕܡX² ܐܚܪܢܐ
IšoAdiab:Epist ܡܘܬܐ ܕܗܘ̇ ܘܡܦܩܬܐ ܕܗܢܐ ܃ ܠܗܘ̇ ܡ̇ܢ ܩܕܝܫܐ ܘܫ̇ܘܐ ܒܬܪ ܡ̇ܢ ܠܡܘܬܐ ܕܐܢܢܩܐ ܃ ܘܠܗܘ̇ ܕܝܢ ܠܡܘܬܐ ܕܒܝܕ ܣܝܦܐ ܃ ܐܠܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܙܗܪܗ ܠܐܚܐ ܥܠ ܪܢܝܐ ܕܒܕܝ̣ܢܐ ܕܥܬܝܕ̣ ܡܙܗܪ ܠܗ ܬܘܒ ܥܠ ܒܬܪ ܘܐܪܟܘܣ̈ ܘܫܘܠܛܢܐ̈ ܘܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܘܡܢ