simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܩܠܝܠ ܘX ܐܡ̇ܪ ܂ ܕܐܣܗܕ ܝܘܚܢܢ ܘܩܥ̣ܐ ܘܐ̣ܡܪ ܂ X ܡܘܣX ܒܬܪ ܠܗ̇ ܠܩܛܓܪܢܘܬܐ ܐ̇ܡܪ ܃ ܠܕܝܠܗ ܐܬ̣ܐ ܘܕܝܠܗ ܠܐ ܩXܠܘܗܝ ܂
SevAnt:LuqJul : ܐܚܪܢܝܬܐ̈ : ܗܠܝܢ : ܟܕ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܒܟܝܢܐ . ܘܒܪܐ ܒܬܪ ܠܗ . ܟܬܒ : ܓܝܪ : Xܗܘ : ܟܕ : ܗܘ : ܡܠܦܢܐ : ܒܗ : ܒܗ : ܒܡܐܡܪܐ :
BarAphton:ActsSev ܐܓܪܬܐ ܗܕܐ ܩܕܝܫܐ ܣܐܘܪܐ ܥܕܡܐ ܠܛܪܝܣܩܕܩܛܐ ܘܗܝܕܝܢ ܒܬܪ ܦܓܪܐ ܇ ܟܕ ܡܣܟܐ ܐܢܐ ܠܒܝܬܐ ܩܒܪܝ . . . . XX X X X ܟܬܪ X ܕܝܝܢ
EliaAnb:BookExer&Cent ܡܪܝܐ ܀ X13 ܝܛ ܀ ܠܐ ܬܨܠܐ ܐܕܢܐ ܠܫܡܥܐ ܆ ܒܟܠ ܙܒܢܐ ܠܟܠ ܒܬܪ ܐܝܟ ܠܐܠܗܐ . ²⁴⁴ |ܗ̣ܢܘܢ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܥܠܬܐ ܆ ܕܗܘܝܟ
SevAnt:CathHom ܝ̣ܠܕܐ ܇ ܘܡܓܢܢܘܬܐ ܕܪܘܝܐ ܩܕܝܫܐ ܇ ܘܪܚܝܩܘܬܐ ܕܙܪܥܐ ܒܬܪ ܕܠܐ ܡܫܬ . ܚܠܦܢܐܝܬ ܡܬ̇ܒܣܪ̇ ܇ ܘܒܬܘܠܘܬܐ ܕܐܡܐ ܐܦ ܡܢ
ComGenExod ܕܫܩܠܝܢ ܦܐܪܝܗܘܢ̈ ܆ ܡܬܢܛܪ ܐܝܠܢܗܘܢ ܫܢܝܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ . ܒܬܪ ܡܥܕܝܢ ܦܠܚܐ̈ ܠܡܣܒ ܘܠܡܫܪܒܘ ܒܐܪܥܐ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡܢ
JacSer:mem6DaysDay2 ܚܕ ܪܡܫܐ̈ ܘܨܦܪܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܬܬܚܡܘ ܡܢ ܒܪܘܝܐ ܪܕܐ ܗܘܐ ܥܠܡܐ ܒܬܪ ܡܬ̣ܝܥܢܝܢ ܗܘ ܥܠ ܗܢܐ ܘܗܐ ܠܒܝܟܝܢ ܠܗ̇ ܠܐܘܪܚܐ ܘܐܬܝܢ ܚܕ
ChronMin ܕܣܠܩ ܠܪܘܡܝ ܡܢ ܐܢܛܝܟ ܡܛܠ ܣ̇ܝܡܘܢ ܚܪܫܐ ܕܡܛܥܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܟܗ ܂ ܘܝܪܚܐ̈ ܂ ܒ ܂ ܘܝܘܡܬ̈ ܐ ܓ ܂ ܂ ܂ ܟܕ ܐܟܪܙ ܡܠܬ ܐ ܕܐܠܗܐ ܡܢ
P:Num [AB] ܠܒܝܟܘܢ̈ : ܘܒܬܪ ܪܥܝܢܝܟܘܢ̈ : ܕܛܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܬܪܗܘܢ .   ܒܬܪ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ : ܘܬܥܒܕܘܢ ܐܢܘܢ : ܘܠܐ ܬܛܥܘܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܐܫܬܥܝ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܒܗ ܘܠܘܬܗ ܘܡܢܗ ܥܕܡܐ ܒܬܪ ܕܚܙܝܐ ܒܗ ܘܫܡܥܐ ܡܢ ܫܪܟܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܡܛܘܠܬܗ . ܘܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܣܘܟܠܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܂ ܡ̇ܙܥܩ ܠܟ ܓܝܪ ܗ̣ܘ ܡܠܦܢܐ ܓܠܝܐ ܬ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܚܕ ܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܢܪܗ̣ܛ ܇ ܘܠܐ ܂ X ܝ ܬܘܒ ܬܪܝܢ̈ ܢܐܡܪ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܬܒܪܢܫ ܂ ܘܠܘ ܠܐ ܡܓܫܡܐ ܒܓܘܫܡܐ ܥܡܪ ܐܝ̣ܟ ܡܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܒܬܪ ܡܢ ܟܠ X ܝ ܂ ܦܪܘܣ ܂ ܚܕ ܗܘ ܡܕܝܢ ܩܢܘܡܐ ܘܚܕ ܟܝܢܐ ܂ ܐܦ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܡܠܠ̇ Xܘܢ ܐܣ̇ܬܩ ܝܫܡܝܐ : ܘܝܬܒ ܡܢ ܝܡܝܢܐ Xܐ̣ܠܗܙ ܙܕ . ܩ ܒܬܪ . ܢܦ ܗ̇ܝ ܕܟܬܝܒ ܠܝܬ ܡܪܩܘܣ : ܗ̣ܘ ܘ̇ܝܢ ܗܟܝܠ ܡܪܢ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܢܬܡܢܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܒܬܪ . . . . . . ]ܕܬܫܥܐ ܆ ܕܡܣܠܝܐ ܕܦܣܝܩܐ ܐܦ ܡܚܪܡܐ ܬܘ ܗ̇ܝ ܕܡܢ
IšoMerv:ComPs ܕܡܬܡܣܪܝܢ ܡܢ ܡܩܕܘܢܝܐ̈⁹ ܘܐܠܨܝܢ ܠܗܘܢ ܆ Xܡܣܡ ܒܪܫܐ ܒܬܪ ܐܢܬ ܠܡܬܠ ܠܪܚܡܝܟ̈ ܙܕܩܐܝܬ X ܘܐܝܟ ܕܫܘܝܢ . ܬܘܒ ܡܢ
JnSol:OntheSoul ܕܩܒܠܢ ܐܓܪܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܐܝܨܦܢܢ ܥܠ ܡܐܬܝܬܢ ܕܠܘܬܗ . ܟܕ ܒܬܪ ܘܢܦܫܢܐ̈ ܘܪܘܚܢܐ̈ . 1 ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܘܛܪܘܦ ܘܐܘܣܒܝܣ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܩܝܡܬܐ . ܠܐ ܚܫܘܫܐܓܝܪ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ . ܕܢܚܫ ܘܕܢܡܘܬ ܠܐ ܡܟܢ ܒܬܪ . ܐܠܐ ܡܢ ܒܬܪ ܢܣܝܢܐ ܕܚܫܐ̈ ܨܒܝܢܝܐ̈ ܘܕܡܘܬܐ . ܘܡܢ
Tim1:Epist ܚܕܝܘܬܐ : ܘܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ Xܕܡ̣ܢ ܥܒܪܐ̈ ܐܫܬܡܠܝ : ܠܗܢܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܕܗܝ̈ ܟܪܝܣܝܣ ܚܬܝܬܐܝܬ ܡܝܬܝܐ ܒܗ̇ ܫܘܘܕܥܐ̈ ܐܘܣܝܢܝܐ̈
IšoMerv:ComOT ܗ̇ܘ ܟܠܗ ܫܘܥܒܕܐ ܐܓܗܝܘ ܒܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ . ܩܪܝܢ ܠܗ ܕܝܢ ܒܬܪ Xܢ ܗ̣ܢܘܢ ܠܡܨܪܝܢ . ܟܐܡܬ ܡܬܬܘܝܢ ܕܐܙܠܘ ܠܐܝܟܐ ܕܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܣܘܠܩܐ ܕܠܫܡܝܐ ܇ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ ܒܕܡܘܬ ܗ̇ܢܘܢ ܒܬܪ ܠܟܬܒܐ̈ ܘܐܡܪܝܢ ܇ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܣܡܗ ܡܢܗ ܠܒܣܪܐ ܡܢ