simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memHomCreat ܕܝ̣ܠܗܘܢ ܢܗ̣ܘܐ ܦܐܪܗ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܀ ܫܢܢܐ
CaveTreas ) ܘܡ̣ܢ X ܒܬܪ ܡܘܬܗX ܕܝܫܘܥܒܪܢܘܢ XX
JnMaron:Expos ܕܪܘܡܝ ³ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘܐ ܒܬܪ X ܩ̣̇ܠܣܛܝܢܘܣ :
SynOr ܗܘܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܟܠܗܘܢ ܟܬܒܐ̈
Eph:ComGen&Exd ܗܘܐ ܀ X2]ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̣ .
BarEbr:CandSanc . ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܪܝܫܗ ܢܙܕܩ̣ܦ .
BarKoni:ScholUrm ܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܗܘܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܘܡܚܘܐ ܫܪܝܪܘܬܗ̇
JulRom ܡܢ ܫܘܠܛܢܢ . ܒܬܪ ܕܫܒܩܬ ܣܘܪܚܢܝܟܘܢ̈ ܘܐܥܒܪܬ
Ath:ExposPs ܠܡܙܡܘܪܐ ܗܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܡܨܝ ܕܒܥܠܕܒܒܐ̈ .
ThdrMops:ComGospJohn ܡܠܘܗܝ̈ ܂ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܐ̣ܡܪ ܃
MiaphysiteDocs ܢܡܘܣܝܬܐ̈ ܃ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܚܠ̣ܛ ܗ̣ܘ ܠܢܦܫܗ
P:Josh [AB] ܘܕܡܟܢܫܝܢ ܐܙܠܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ ܩܒܘܬܐ : ܘܡܗܠܟܝܢ
BarAphton:ActsSev ܆ ܗ̇ܘ ܕܗܘܐ ܒܬܪ ܦܠܘܝܢܐ . ܘܟܕ
SevAnt:CathHom ܪܘܚܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܡܣܩܬܐ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܐܝܬ ܠX ܡܢ ܒܬܪ ܚܪܬܢ ܆ ܦܘܢܝܐ
JnEph:ActsEastSaints ܬܡܢ ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܙܦ̣ܠܢ
Chron1234 ܐܫܬܪܝܬ̇ ܣܘܢܕܘܣ ܕܐܦܝܣ̈ ܒܬܪ ܕܥܒ̣ܕܘ ܩܐܬܪܣܝܣ ܕܒܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܃ ܕܟܠܡ̇ܢ ܕܐܙ̇ܠ ܒܬܪ ܟܬܒܐ̈ ܘܡܗܝܡܢ ܒܝ
PhiloxMab:epPatricius ³⁵ܕܢܛܪܘܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܕܐ ܠܐܠܗܐ ܝ̇ܗܒܝܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܬܢܣܒ ܇ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܚܫܗ ܃ ܒܗ̇ܝ