simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memHomCreat ܙܒܢܐ ܀ ܫܢܢܐ ܕܚܪܒܐ ܡܬܗ̣̇ܦܟܐ ܗ̣ܘܬ̇ ܨܝܕ ܐܝ̣ܠܢܐ : ܒܬܪ ܚܝܐ̈ ܒܙܗܝ̣ܪܘܬܐ : 1050ܕܠܗܘܢ ܕܝ̣ܠܗܘܢ ܢܗ̣ܘܐ ܦܐܪܗ
CaveTreas ܡܘܬܗX ܕܝܫܘܥܒܪܢܘܢ XX ܩܡ X ܥܠ Xܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠX ܟܘܫܢ ܒܬܪ ܠܒܢܝ̈ ⁴ܝܣܪܝܠ ܥܣܪܝܢ ⁵ܘܫܒܥ ⁶ ܫܢܝܢ̈ . ( X2 ) ܘܡ̣ܢ X
JnMaron:Expos X ܩ̣̇ܠܣܛܝܢܘܣ : ⁴ XX 37ܝܕܥܐܢ̣ܐ ܕܝܢ ܘܠܟܝ̇ܢܗ ܕܡܠ̣ܬܐ ܒܬܪ ܩܕܝܫܐ ² X X9ܩܣܘܣܛܘܣ ܐܦܝܣ ) ܩܘܦܐ ( ܕܪܘܡܝ ³ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘܐ
SynOr ܡܘܬܗ ܟܠܗܘܢ ܟܬܒܐ̈ ܕܦܘܫܩܘܗܝ̈ ܘܕܡܐܡܪܘܗܝ̈ ܓܒܝܢ ܒܬܪ ܒܝܢܬ ܡܠܦܢܐ̈ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܢܨܝܚܐ ܘܪܫܝܐ ܚܫܝܒ ܗܘܐ . ܘܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܬܠܬ ܫܢܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ̈ ܐܒܪܗܡ ܠܥܒܕܗ ܣܒܐ . ܣܝܡ ܐܝܕܟ ܬܚܝܬ ܒܬܪ ܗܘܬ ܠܗ ܐܝܟ ܕܠܠܐ ܡܕܡ ܒܠܐ ܡܕܡ ܙܒܢܗ̇ ܗܘܐ ܀ X2]ܘܡ̣ܢ
BarEbr:CandSanc ܪܝܫܗ ܢܙܕܩ̣ܦ . ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܗܕܡ ܗܕܡ ܢܬܦܣܩ . ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܒܬܪ . ܐܝܟܢܐ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܟܢܦܐ ܕܗܝܟܠܐ ܢܫܬܕܐ . ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ
BarKoni:ScholUrm ܩܝܡܬܐ ܘܡܚܘܐ ܫܪܝܪܘܬܗ̇ ܘܡܩܘܝܢܘܬܗ̇ ܕܨܝܕ X ܒܬܪ ܣ̇ܐܡ ܢܝܚܬܐ ܥܘܡܪܐ ܕܒܫܡܝܐ ܆ ܕܒܗ̇ ܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܗܘܐ ܡ̣ܢ
JulRom ܕܫܒܩܬ ܣܘܪܚܢܝܟܘܢ̈ ܘܐܥܒܪܬ ܣܟܠܘܬܟܘܢ̈ . ܘܠܐ ܢܣܒܬ ܒܬܪ ܡܢܐ ܕܣܢܐ ܣܥܪܬ ܠܟܘܢ ܡܠܟܘܬܢܿ ܕܐܫܬܐܠܬܘܢ ܡܢ ܫܘܠܛܢܢ .
Ath:ExposPs ܕܐܬܡܨܝ ܕܒܥܠܕܒܒܐ̈ . ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܢ ܡܚܦܛܢܐ ܕܓܢܒܪܘܬܐ ܒܬܪ . : XXXXXX]ܡܚܦܛܢܐ ܕܓܢܒܪܘܬܐ[ ܡܫܒܚ ܠܡܙܡܘܪܐ ܗܢܐ ܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܓܝܪ ܕܐ̣ܡܪ ܃ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܒܪܐ ܥܒ̇ܕ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܗ ܃ ܒܬܪ ܡܘܕܥ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܆ ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܒܝܕ ܡܠܘܗܝ̈ ܂ ܡ̣ܢ
MiaphysiteDocs ܕܚܠ̣ܛ ܗ̣ܘ ܠܢܦܫܗ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܐܪܝܘܣ ܃ ܘܬܘܒ ܥܒ̣ܕ ܗ̣ܘ ܒܬܪ ܘܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܕܥܠ ܟܝܪܘܛܘܢܝܣ̈ ܠܐ ܢܡܘܣܝܬܐ̈ ܃ ܘܡܢ
P:Josh [AB] ܩܒܘܬܐ : ܘܡܗܠܟܝܢ ܗܘܘ ܘܩܪܝܢ ܒܩܪܢܬܐ̈ . ܘܠܥܡܐ ܦܩܕ ܒܬܪ ܟܗܢܐ̈ : ܕܩܪܝܢ ܗܘܘ ܒܩܪܢܬܐ̈ : ܘܕܡܟܢܫܝܢ ܐܙܠܝܢ ܗܘܘ
BarAphton:ActsSev ܦܠܘܝܢܐ . ܘܟܕ ܣܠܩ ܠܫܠܡܗ ܗܢܐ ܦܘܠܐ ܝܗܒܗ ܠܗ : ܘܫܒܩ ܠܗ ܒܬܪ ܗܘܐ . ܘܗܢܐ ܟܬܒܐ ܠܐܝܕܝ̈ ܩܕܝܫܐ ܣܐܘܪܐ ܐܬܐ ܆ ܗ̇ܘ ܕܗܘܐ
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܡܣܩܬܐ ܕܡܢ ܡܝܐ̈ ܆ ܒܝܕ ܚܙܬܐ ܕܝܘܢܐ ܗ̇ܘܝܐ ܠܢ ܒܬܪ ܆ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܣܦ̣ܝܩܐ ܡܢ ܐܒܐ ܘܡܢ X ܪܘܚܐ . ܡܢ
SevAnt:CathHom ܚܪܬܢ ܆ ܦܘܢܝܐ ܛܩܒܬܢܐ ܕܠܘܬ ܗܠܝܢ ܇ ܗ̇ܘ ܕܩܠܝܠܐܝܬ ܒܬܪ ܛܪܝܕܐ̈ ܘܕܫ̣̇ܕܝX ܠܐܟܣܘܪܝܐ . ܘܘܢܐ ܣܒܪܐ ܐܝܬ ܠX ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܙܒܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܙܦ̣ܠܢ ܕܗܘ̣ܐ ܒܐܓܘܢܐ̈ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕܬܡܢ ܇ ܒܬܪ ܥܠܘܗܝ . ܘܗܟܢܐ ܐܣܗ̣ܕ ܘܡ̣ܝܬ ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܬܡܢ ܆ ܡܢ
Chron1234 ܕܥܒ̣ܕܘ ܩܐܬܪܣܝܣ ܕܒܪ ܡܐܣܚ ܂ ܘܫܡܥܘ ܒܢܝ̈ ܐܬܪܐ ܕܡܪܕܝܢ ܒܬܪ ܘܒܪ ܘܗܒܘܢ ܡܢ ܡܪܕܝܢ ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܐܫܬܪܝܬ̇ ܣܘܢܕܘܣ ܕܐܦܝܣ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܟܬܒܐ̈ ܘܡܗܝܡܢ ܒܝ ܂ ܢܬܡܠܐ ܛܝܒܘܬܐ ܆ ܐܝܟ ܢܗܪܐ ܐܝܢܐ ܕܠܘ ܒܬܪ ܟܬܒܐ̈ ܣ̇ܗܕܝܢ ܥܠܝ ܂ ܗܕܐ ܒ̇ܥܐ ܕܢܐܡܪ ܃ ܕܟܠܡ̇ܢ ܕܐܙ̇ܠ
PhiloxMab:epPatricius ܗܕܐ ܠܐܠܗܐ ܝ̇ܗܒܝܢ ܗܘܘ ܕܡܕܡ ܕܨ̇ܒܐ ܢܥ̣ܒܕ ܠܘܬܗܘܢ . ܒܬܪ ܐܠܐ ܥ̇ܢ̣ܝܢ ܗܘܘ ܗ̣ܢܘܢ ܒܠܚܘܕ ³⁵ܕܢܛܪܘܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܘܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܚܫܗ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܩܐ̇ܡ ܗܘ̣ܐ ܆ ܘܒܗ̇ܝ ܕܠܫܡܝܐ ܡܣܬܠX ܗܘ̣ܐ ܆ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܥܬܝܕܐ ܗܘܬ̣ ܕܬܣܬܥܪ ܠܘܬ ܒܪܢܫܐ ܗܘ̇ ܕܐܬܢܣܒ ܇ ܡ̣ܢ