simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܩܪܝܢܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܕܡܝܟܐ . ܘܡܚܕܐ ܥܡܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܕXܓܠܝܗܘܢ̈ ܒܬܪ ܓܝܪ ܒܪܫܥܬܗ ܆ ܠܒܝܬ ܠܚܡ ܦ̇ܩܕ ܗܘܐ ܗܪܘܕܝܣ ܕܢܐܙܠܘܢ ܇ ܡܢ
Chron1234 ܚܕ ܃ ܘܒܚܪܬܐ ܐܦ ܠܐܡܗܘܢ ܒܠ̣ܥ ܂ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܒܬܪ ܦܪܘܓܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܝ ܡܛܐ ܐܢܘܢ ܬܢܝܢܐ ܗܘ ܂ ܒܠܥ ܠܟܠܗܘܢ ܚܕ
MiaphysiteDocs ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܕܡܣܠܝܢܘܬܗܘܢ ܗ̇ܝ ܢܡܘܣܝܬܐ ܘܩܢܘܢܝܬܐ ܒܬܪ ܘܡܝܒܠܝܢ ܒܝܢܬܗܘܢ ܂ ܛܒ ܓܝܪ ܓܠܝܐ ܘܐܝܕܝܥܐ ܕܠܗ ܠܗܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܐܬ ܕܓܠܬ ܫܡܐ ܇ ܝܕܝܥܐ ܕܝܢ ܕܢܩܝܦܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܒܬܪ ܒܩܢܘܡܐ ܐܡ̇ܪ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܠܚܘܕܐܝܬ ܐܬܩ̇ܝܡܘ ܇ ܘܡܢ
P:Gal-Eph [AB] ܐܪܒܥ ܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܇ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܣܠܝܗ̇ ܘܢܒܛܠ ܒܬܪ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܫܬܪܪܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܒܡܫܝܚܐ ܆ ܢܡܘܣܐ ܗܘ ܕܗܘܐ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܙܟܘܬܐ ܕܥܠ ܡܘܬܐ . ܐܬܬܩܢ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܡܢ ܩܝܡܬܐ . ⁴ܠܘ ܓܝܪ ܒܬܪ ܡܝܘܬܐ . ܒܚܫܐ̈ ܨܒܝܢܝܐ̈ ܘܠܐ XXXXܩ ܥܕܝܠܐ̈ . ܐܠܐ ܡܢ
JnRufus:Pleroph ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܗܘܐ ܢܣܛܘܪܝܘܣX . ܘܠܐ ܨܒ̇ܝܐ ܗܘܬ ܡܬܘܡ ܒܬܪ . ܚܙܝ ܛܝ̇ ܢܦܫܟܝ ܘܠܐ XX ܬܣܒܝܢ ܩܘܪܒܢܐ ܡܢܗ . ܘܡܢ
SevAnt:CathHom ܡܬܥܒܪܢܘܬܗ ܕܐܕܡ ܐܬܝܠܕ ܕܟܪܐ . ܐ ܢ ܓܝܪ ܠܘ ܠܘܬ ܗܘܢܐ ܗܢܐ ܒܬܪ ܠܐܒܐ ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ ܇ ܘܒܠܘܕܘܗܝ ܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ XXXXXX ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܕܦܢ̣ܐ ܡܕܥܗ ܇ ܐܟܚܕ ܕܝܢ ܘܕܠܐ ܢܡܪܕ ܥܠܘܗܝ ܆ ܥܠܗܕܐ ܒܬܪ ܡܕܒܪ ²ܗܘܐ ܇ ܐܟܚܕ ܕܝܢ ܘܒܥܨܝܢܐ ܐܗܦܟ ܥܠ ܐܒܘܗܝ ܫܘܠܛܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܠܗ̇ܘ ܚܕ ܡܪܝܐ ܕܝܠܢ ܘܐܠܗܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܇ ܒܫܡܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܡܫ̇ܢܐ ܐܢܬ ܂ ܘܕܡ̇ܦܠܓ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܒܥܦܝܦܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܕܐܟܠܘ ܗܘ̣ܐ ܫܘܚܠܦܐ . ܕܒܛܒܐ̈ ܢܫܡܥܘܢ XX ܥܠ ܒܬܪ ܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕ ܪܓܝܫܝܢ ܗܘܘ . ܘܥܠ ܒܝܫܬܐ ܒܛܒܬܐ ܫܡܥܝܢ ܗܘܘ .
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗ̇ܢܘܢ ܣܝ̇ܡܝܢܢ ܃ ܟܕ ܡܩܕܡܝܢܢ ܠܝܘܢܝܐ̈ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܠܘ ܒܬܪ ܣܓܝܐܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܡܪܢ ܘܕܫܠܝܚܐ̈ ܗܘ̣ܘ ܃ ܐܦ ܠܗܘܢ
SevAnt:CathHom ܩܪܒܐ̈ ܟܝܬ ܘܫ̣ܒܝܐ̈ ܕܡܩܕܘܢܝܐ̈ ܘܕܒܢܝܗܘܢ̈ ܕܗ̇ܢܘܢ ܆ ܒܬܪ ܕܡܢ ܒܒܠ : ܟܕ ܛ̣ܥܐܘܗܝ ܠܥܘܕܪܢܐ ܗ̇ܘ ܕܕܐܝܟ ܗܢܐ : ܡܢ
ChronMin ܗܢܐ ܡܡܠܟ ܘܐܠܐܢܛܝܢܝܐܢܘܣ ܆ 2ܘܫ̇ܩܠ ܥܡܗ ܫܘܬܦܐ ܒܬܪ ܕܝܢ ܥܠܘܗܝ ܒܟܢܘ̇ܫܝܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܆ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܀ ܝ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܘܫܡ̣ܥܝܗ̇ ܠܒܪܬ ܩܠܐ ܕܝܠܗ ܕܚܟܝܡܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܇ ܒܬܪ ܒܫܘܚܠܦܐ ܝܝ ܒܠܚܘܕ ܕܒܐܘܣܝܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܟ̇ܦܪ ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܡܢ
Chron1234 ܕܐܚܕܗ ܗܘܐ ܠܓܘܣܠܝX X0ܘܠܓܠܐܪܢ ܂ ܘܐܡ̇ܪ ܠܗ̣ܘܢ ܕXܐ ܒܬܪ ܒܓܕܘܝܢ ܂ ܡܬܐܡܪܐ ܗܟܝܠ ܂ ܕܟܕ ܢܦܩ ܒܠܩ ܡܢ ܚܣܢܐ ܕܙܝܕ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܩܘܪܝܠܘܣ ܆ ܕܝܣܩܘܪܣ ܫܢܝܐ̈ ܬܡܢܐ ܘ ܪܚܐ ܬܠܬܐ ܂ ܒܬܪ ܘܚܕܐ ܂ ܘܝܘܡܬܐ̈ ܬܘܒ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܬܠܬܐ ܂ ܘܒܐܠܟܣܢܕܪ·ܐ
SergStyl:epLuqJew ܨܒܝܢܐ ܒܝܫܐ ܕܠܒܗܘܢ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܫܡܥ ܐܢܐ ܠܟ . ܘܠܐ ܗ̇ܘܐ ܒܬܪ : XܝXX² . ܒܝܝܠܗ : XܝXXX . ܠܐܪܢܘܗܝ ܇ XܝXXẌ ܐܙܠܘ̈ ܠܡ
SevAnt:LuqJul ܕܟܠ ܢܫܡܠܐ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܘܐܡ̇ܪ ܗܘܐ : ܕܫܘܠܛܢܐܐܝܬ ܠܝ ܒܬܪ ܥܠ ܦܓܪܐ : ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܕܗ̣ܘ ܨܒ̇ܐ ܗܘܐ . ܨܒ̇ܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܢܣܝܘܢܗ ܕܐܒܪܗܡ . ܘܥܠ ܡܣܩܗ ܕܐܝܣܚܩ ܒܬܪ ·X ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܆ ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܩܝܡܐ ܕܐܩܝܡ ܐܒܝܡܠܟ ܥܡ ܐܒܪܗܡ ܀