simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܡܬܒܣ̇ܪܢܘܬܐ ܕܝܢ ܆ ܚܕ ܡܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܇ ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܟܝܬ ܘܡܢ ܒܬܪ X1ܡ̇ܢ ܆ ܦܫܝܛܐ . ܘܠܐ ܡܪܟܒܐ . ܐܝܟ ܠܐ ܦܓܪܢܐ . ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ⁵ܒܣܪܐ ܥܐܠܐ ܒܛܟܣܐ . ܘܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ ܒܬܪ ܐܦ ܒܗ ܒܡܘܬܐ ܆ ܗܕܐ ܕܢܬܬܘܕܐ ܡܠܬܐ ܕܠܐ ܐܫܬܚܠܦ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܬܗ̣ܦܟ ܥܡ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ . ܝܘܡܬܐ̈ ܐܪܒܥܝܢ̈ : ܘܫܪܪ ܒܬܪ ܫܘܠܛܢܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܆ ܩܡ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ³⁰ܠܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ . ܘܡܢ
PhiloxMab:epMonksSen ܚܕܝܘܬܐ ܬܪܝܢ̈ ⁵ ܢܬܐܡܪܘܢ . ܕܗܕܐ̣ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܐܡ̣ܪ ܒܬܪ ܕܐܬܟܢܫܬ ܘܐܦ ܗ̣ܝ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܘܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ⁴ܗܝ̇ ܕܡܢ
ActsMiaphysites ܬܫܥ ܫܥܝܢ̈ ܀ ܝ ܐܫܬܥܝܘ ܠܢ ܗܟܝܠ ܐܢܫܝܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܠܘܬܗ ܂ ܕܠܐ ܒܥܠ̣ܬܐ ܕܗ̇ܢܘ ܢ ܢܠܙܝܘܗܝ ܬܠܡܝܕܗ ܡܢ
Tim1:Epist ܟܢ |X1X|ܥܠܘܗܝ ܥܒܪܘܬܐ ܕܚܛܝܬܐ ܡ̣ܢ ܚܐܪܘܬܗ . ܡܫܟܚ ܒܬܪ ܐܬܬܩܢ . ܘܡܪܐ ܘܫܠܝܛܐ ܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܐܬܒܪܝ . ܥܠܬ̈ ⁴⁴⁵ܕܝܢ
PhiloxMab:Disc ܚܐܪܘܬܐ ܕܡܢ ܚܫܑܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܠܐܟܐ̈ ܝܕܥܝܢ ܟܘܠ ܡܕܡ ܒܬܪ . ܐܠܐ ܒܙܘܥܐ ܦܫܝܛܐ ܕܝܕܥܬܐ ܇ ܗܝ ܕܐܫܬܟܚܬ ܠܗ ܇ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܝ̣ܠܕܐ : ܘܐܦ ܡܢ ܐܡܬܝ ܕܠܪܐܙܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܫ̣ܡܫ̇ܬ ܆ ܒܬܪ ²ܡܒ̇ܚܢ ܠܗ ܠܦܬܓܡܐ ܆ ܕܗ̣ܝ ܝ̇ܠܕ̇ܬ ܐܠܗܐ . ܐܦ ܡܢ
Chron1234 ܕܥܢ̣ܕ ܦܐܛܪܝܪ ܬܐܘܕܘܣ ܆ ܒܚܙܝܪܢ ܝܪܚܐ ·ܒܟܗ· ܒܗ· ܫܢܬ ܒܬܪ ܕܝܠܗ ܀ ܩܢܘ ܀ ]ܡܬܬܣܪܚܢܘܬܐ ܕܕܝܢܢܣܝܘܣ ܦܐܛܪܝܪ̇ ܀
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܣܪܐ ܒܝܪܚܐ ܩܕܡܝܐ : ܗܘܐ ܦܬܓܡܐ ܒܒܝܬܗ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܒܬܪ ܚܝܠܗ : ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ . ܘܒܫܢܬ ܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܐ :
BarKoni:Schol ܗܠܝܢ ܕܢܡܘܣܐ ܂ ܐܝܟ̇ ܕܐ̇ܦ ܓܙܘܪܬܐ̣ ܥܠ 2ܗܕܐ ܡܒܕܩܐ ܂ ܒܬܪ ܩ̇ܐܡ ܂ ܬܡܝܢܝܘܬܐ ܕܝܢ ܃ ܓܡܝܪܘܬܐ ܕܒܝܕ ܡܫܝܚܐ ܥܠܬ
P:5Macc [AB] ܓܝܪ ܕܫܢܝ ܛܛܘܣ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܒܪܗܘܡܝܐ̈ ܐܬܓܪܝܘ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܢ ܩܕܝܡ ܐܘܩܕܗ . ܗܘܬ ܕܝܢ ܥܠܬܐ ܕܝܩܕܢܗ ܡܢ ܓܘ ܣܢܐܘܗܝ̈ .
Nars:memCreat ܚܕ . ܐܝܟ ܗܕܝܐܐ ܪܗ̣ܛ ܦܘܩܕܢܗ ܩܕܡ ܟܢܫܝ̇ܗܘܢ ܘܕܠܐ ܥܡܠܐ ܒܬܪ ܗ̣ܘܘ ܪܒܘܬ ܚܝܠܗ X 36ܘܐܘܕܥ ܐܢܘܢ ܒܝܕ ܬܘܩܢܘܗܝ̈ ܕܚܕ
IšoAdiab:Epist ܗܠܝܢ ܃ ܠܥܠܬܗ̇ ܕܐܓܪܬܐ ܒܫܘܠܡܗ̇ ܐܣ̣ܪܚܬ ܂ ܘܐܦ ܠܗ̇ ܟܕ ܒܬܪ ܚܠܫܐ ܬܦܗܐ ܃ ܐܢ ܬܓܕܫ ܠܗ ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܢ̣ܦܗܐ ܂ ܠܡܚܣܢ ܕܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܩܝ̣ܡܬܐ ܆ ܟܕ ܠܫܡܝܐ ܡܬ̇ܥܠܐ ܗܘܐ ܃ ܂ X ܙ XXܝX ܘܫܘܠܡܐ ܒܬܪ ܕܠܒܥܠ ܕܪܐ ܒܝܕ ܣܘܢܩܢܐ̣ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܥܠ̣ܬܐ ܝܗ̇ܒ ܗܘܐ ܂ ܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܆ ܡܫܐܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܆ ܕܐܝܟܐ ܗܘ̣ ܐܒܘܟ ܒܬܪ ܕܡܪܢ ܃ ܕܐܝܟ ܕܒܦܠܐܬ ܐ ܗ̣ܘ ܐܬܡܠܠ ܡܛܠ ܫܡܘܥܐ̈ ܂ ܡ̣ܢ
JnEph:ActsEastSaints ܚܕ ܠܟܘܠܗܘܢ ܇ ܠܫ̇ܘܠܡܐ ܕܚܝܐ̈ ܗܠܢ ܡܪܘܕܐ̈ ܘܠܟ̇ܘܢܫܐ ܒܬܪ ܟܐ̈ ܢܐ ܘܠܐ ܡܬ̈ ܥܩܒܢܐ ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܒܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܚܕ
JnMaron:Expos ܡܬܓܫܡܢܘܬܐ . ܡܫܬܩܠܢܘܬܐ XX 56 ܓܝܪ X ܕܬܪܝܗܘܢ̈ ܒܬܪ ܛ̣̇ܪ ܠܒܟ . ܘܠܐ ܡܡܬܘܡ ²ܚܕ ܟܝ̇ܢܐ ܕܡܫܝܚܐ X ܬܩ̣̇ܒܠ ܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܟ̇ܠܝܢܢ ܗܢܐ ܦܨܚܐ ܂ ܡܣܟܝܢܢ ܠܩܝܡܬܐ ܘܠܡܘܗܒܬܐ ܒܬܪ ܂ ܟܕ ܓܝܪ ܡܬܬܥܝܪܝܢܢ ܡ̣ܢ ܝܩܝܪܘܬܐ ܕܫܢܬ ܡܘܬܐ ܂ ܡ̣ܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܩܘXܐ̣ ܂ ܗ̣ܘܐ ܒܗ̇ ܡܪܝ ܣܒܐ̣ ܡܢ ܕܝܪ̣ܐ ܒܬܪ ܣܢܕܠܝܐ ܂ ܘܐܦ ܡܢ ܒXܪܟܝܢ ܦܛܪ ܪܟܐ ܗ̣ܘܐ ܂ ܂ ܒܐܡܕ ܕܝܢ