simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܡܪܖ ܥܒܕܐ ‏ 62 ‎‏ ܕܟܬܒ ‏ 63 ‎‏ܟܣܝܐܝܬ ܐܬܝܕܥܘ ܡܢܗܘܢ ‏ ܒܬܪ ‎‏ܕܫܒܬܐ ܡܢܝܢܐ ‏‎ om . ‎ 61 ‎‏+ ܠܗܘܢ ܦܪܫܐ̈ ܕܐܫܬܕܪܘ
ChronMin ܝܝ ܕ ܂ ܂ ܂ ܘܥܠ ܟܠܢܫ ܪܚܝܡ ܗܘܐ ܘܟܠܡܕܡ ܕܣܥ̇ܪ ܗܘܐ ܘܦܩ̇ܕ ܒܬܪ ܘܝܕܘܥܬܢܐ ܂ ܕܟܝܐ ܒܕܘܒܪܘ 5ܘܩܕ ܫܐ ܒܢܦܫܗ ܘܒܦܓܪܗ ܂ ܘܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܦܩܢܗ̣̇ ܣܓܝܐܬܐܐܡ̇ܪ̈ ܟܕ ܡܫܪܪ ܠܗX ܡܢ ܬܚܘܝܬܐ̈ ܕܡܢ ܒܬܪ ܒܗ̇ܘ ܡܐܡܪܐ ܡܬܝܚܐ ܕܥܒܝܕ ܠܗ ܥܠ ܝܕܥܬܗ̇ ܕܢܦܫܐ
SevAnt:LuqGramm ܚܕ ܘܬ ܐ ܇ ܘܡܩܪܒܝܢ ܡXܕܦܢܐܝܬ ܝ ܥܡ ܡܐܪܙܢܐ̈ ܡܡܠܠܝ̈ ܒܬܪ ܠܫܘܚܠܦܐ ܕܗܠܝܢ ܃ ܐܠܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܬܪܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ
MartOrient ܐܪܒܥܝܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܦܨܚܐ : ܗ ܕܒܬܪ ܣܘ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܬܪ . - ܒܙ . ܕܝܘܚܢܢ ܐܘܢܓܠܝܣܛܐ . - ܒܝܩ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ . ܣܘܠܩܐ
Chron1234 ܕܐܬܬܙܝܥܘ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܢ ܚܝܠܘܬܗ̈ ܕܟܣܪܘܒ ܫܗ ܂ ܘܗܕܐ ܗܝ ܒܬܪ ܐܠܦ XX ܘܚܡܫܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ̣ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܃ ܐܬ ܐ ܡ ܂ ܠܟ ܐܠܥܕܠ
Chron1234 ܕܐܫܬܠܛ ܥܠ ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ̈ ·ܝܙ· ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܥ̇ܙܠܢ̈ ܆ X- ܂ X- ܂ Xܙܝ ܒܒܓܕܕ ܂ ܟܕ ܡܥܓܒܢ̈ ܪܓܠܘܗܝ̈ ܂
JnMaron:Expos ܫܝܬ ܫܢܝܢ Xܡܝܬ ܐܒܘܗdd . XXܝX X ܘܐܝܬ ܗܘܐX ⁸ X ܢX . ܒܬܪ XܡXܝܢܬ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܝܩ ܘܬܘܒܐܬܟܢܫܬ X 115
ZachSch:ActsSev ܣܓܝ ܘܚܢܢ ܠܡܕܝܢܬܐ ܟܕ ܐܝܬܝܢܢ ܥܡ ܦܬܟܖܐ̈ ܘܠܟܘܡܪܐ ܒܬܪ ܘܣܡܘ ܒܡܨܥܬܐ ܘܐܘܩܕܘ ܐܢܘܢ ܒܢܘܪܐ . ܦܢܝܢ ܕܝܢ ܘܠܘ
SevAnt:Epist ܥܩܒܗ ܕܫܪܪܐ ܇ ܐܬ̇ܐ ܟܠܗ ܝܝܠܗ̇ ܕܬܝܘܝܬܐ . ܕܗܪܟܐ ܡ̇ܢ ܒܬܪ ܆ ܕܬܚܘܝܬܐ ܒܨܝܪܬܐ ܘܥܡܘܛܬܐ ܢ̇ܣܒ ܗ̣ܘ ܣܘܟܠܐ ܇ ܡܛܠ ܕܠܘ
SynOr ܕܐܡܪܘ ܠܘܩܒܠ ܣܝܥܬܐ̈ ܛܪܝܕܬܐ̈ ܕܠܐ ܡܕܡܝܢܐ̈ : ܡܬܦܢܝܢ ܒܬܪ ܫܘܠܡܐ ܠܝܬ ܆ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܐܠܗܘܬܗ ܘܒܐܢܫܘܬܗ . ܘܡܢ
SynWestSyr ܡܐܟܠܐ ܘܡܫܬܝܐ ܣܟ . ܘܫܩܝܐ ܘܪܘܝܘܬܐ ܘܥܝܕܐ̈ ܕܙܠܝܠܘܬܐ ܒܬܪ ܠܚܬܢܐ ܒܝܬ ܚܡܗܘܗܝ̈ ܣܟ . ܘܕܠܐ ܢܗܘܐ ܒܘܪܟܐ ܢܡܘܣܝܐ
PhiloxMab:TenMem ܩܝܡܬܐ . ܘܡܢܐ ܡܟܝܠ X ܡܪܫܝܬ ܒܗ ܛܝܒܘܬܐ ܒܡܫܝܚܐ : ܒܡܕܡ ܒܬܪ ܕܡܠܬܟ ܚܘܝܬ ܒܩܝܡܬܐ XXX X | ܗܘܬ . ܘܠܘ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܕܡܢ
SevAnt:LuqJul ܫܘܠܡܗ . ܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܒܪܬ ܐܬܝܕܥܬ ܡܢ ܐܝܘܒ ܟܕܐܡ̇ܪ . - . ܐܘ ܒܬܪ ܕܙܝܬܐ ¹²ܘܠܚܣܝܪܘܬܐ ¹³ܕܝܢ ܕܣܗܪܐ ܕܡܘܦܐ ܢܘܗܪܐ ܕܡܢܗ
SevAnt:CathHom ܦܘܪܫܢܐ̈ ܕܡܢ ܦܓܪܐ ܀ ܘܒܚܕ ܡܢ ܠܝܠܘܬܐ̈ ܡܢ ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܗܘܐ ܘܡܒ̇ܚܢ ܆ ܕܒܐܝܠܝܢ ܐܪܐ ܗܠܝܢ ܕܢܦܫܐ ܢܗܘܝܢ̈ ܇ ܡܢ
Ath:HomEpist ܣܗܕܘܬܐ̈ ܕܐܦܝܣܩܦܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ . ܒܬܪ ܐܪܡܝ ܐܝ̣ܕܐ ܒܬܪ ܢܫ̇ܬܡܗܘܢ . ܝܝXXXX ܐܢ ܕܝܢ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ X ܟܠܗܝܢ .
AbbaIs:Ascet ܥܡܕܐ ܩܕܝܫܐ 0O⬩ܠܐ ܓܝܪ ܡܨ̇ܐ ܒܪܢܫܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܕܠܐ ܒܬܪ ܬܫܣܬ̣ ⁵ܫܬܐܣܬܐ ܕܒܝܬܟ ܗ̇ܦܟ ܐܢܬ . XX ܘܝ ܠܢܦܫܐ ܕܚܛܬ ܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܚܫܗ ܃ ܠܐ ܐܬܬܪܝܡ ܂ ܡܛܠ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܐܚܒ ܠܬܠܡܝܕ-ܘܗܝ ܃ ܟܕ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܐܬܦܪܫ ܠܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܪܒܘܬܐ̣ ܂ ܕܒܗ̇ ܥܬ ܕ ܕܢܗܘܐ ܡ̣ܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܝܢ ܕܐܫܬܘܬܦܐܠܗܐ ܠܒܣܪܐ ܘܕܡܐ : ܝ̣Xܝ ܕܐ̇ܡܪ ܦܘܠܘܣ : ܒܬܪ ܠܐܠܗܐ ܘܝܚܝܕܝܬܐ̈ ܠܒܪܢܫܐ ܡܢ Xܕܡ ܕܢܗܘܐ ܚܘܠܛܢܐ . ܡܢ
ChronMin ܬܐܘܕܘܪܘܣ̣ ܩܡ ܙܘܐܝܠܘܣ ܂ ܘܒܬܪܗ̣ ܠܝܢܬܘܣ ܘܣܠܘܢ ܒܬܪ ܩܡ ܂ ܩܢܕܝܠܘܣ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܝܒ ܂ ܩܡ ܛܪܢܘܣ ܂ 15ܘܐܦ ܒܐܦܣܘܣ ܡܢ