simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܡܘܬܐ ܂ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܦ ܗ̇ܝ ܗܘܝܐ ܨܐܕܝܢ ܇ ܒܚܝܠܗ ܂ X ܂ ܝ ܒܬܪ ܃ ܕܡܘܠܕܐ ܕܒܝܕ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܆ ܛܘܦܣܐ ܗ̣ܘ ܕܩܝܡܬܐ ܕܡ̣ܢ
SevAnt:LuqJul ܕܒܠܥܗ ܕܢܬܝܒܝܘܗܝ ¹³ܥܒܕܗ . ܟܕ ܐܗܦܟܗ ܒܝܕ ܩܝܡܬܐ ܠܠܐ ܒܬܪ ܬܪܝܨܐܝܬ . ܠܡܘܬܐ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܡܚܒܠ ܠܓܢܣܐ ܕܝܠܢ . ܡܢ
BarAphton:ActsSev ܐܓܪܬܐ ܗܕܐ ܩܕܝܫܐ ܣܐܘܪܐ ܥܕܡܐ ܠܛܪܝܣܩܕܩܛܐ ܘܗܝܕܝܢ ܒܬܪ ܦܓܪܐ ܇ ܟܕ ܡܣܟܐ ܐܢܐ ܠܒܝܬܐ ܩܒܪܝ . . . . XX X X X ܟܬܪ X ܕܝܝܢ
EliaAnb:BookExer&Cent ܡܪܝܐ ܀ X13 ܝܛ ܀ ܠܐ ܬܨܠܐ ܐܕܢܐ ܠܫܡܥܐ ܆ ܒܟܠ ܙܒܢܐ ܠܟܠ ܒܬܪ ܐܝܟ ܠܐܠܗܐ . ²⁴⁴ |ܗ̣ܢܘܢ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܥܠܬܐ ܆ ܕܗܘܝܟ
SevAnt&SergStyl:Corres ܚܕܝܘܬܐ ܥܪܩܝܢܢ . ܐܢܗܘ ܓܝܪ ܕܡܬܦܠܓ ܐܟܚܕܐ ܡܬܦܠܓܢ̈ ܒܬܪ ܬܗܘܐ . ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܢܦܠܓ ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܠܚܕ ܡܫܝܚܐ
ComGenExod ܕܫܩܠܝܢ ܦܐܪܝܗܘܢ̈ ܆ ܡܬܢܛܪ ܐܝܠܢܗܘܢ ܫܢܝܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ . ܒܬܪ ܡܥܕܝܢ ܦܠܚܐ̈ ܠܡܣܒ ܘܠܡܫܪܒܘ ܒܐܪܥܐ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡܢ
JacSer:Epist ܗܢܐ ܟܠܗ ܠܘܒܒܐ ܂ ܣ̇ܦܩܐ ܓܝܪ ܥܠܬܐ ܕܥܡܠܝܟܝ̈ ܕܬܒܝܐܟܝ ܒܬܪ ܂ ܐ̤ܢܐ ܡ̇ܦܩܒܪܘܚܐ ܢ̇ܗܘܐ ܠܢ ܟܕ ܢܗܡܐ ܡܢ ܙܕܝܩܘܬX ܂ ܡܢ
ChronMin ܕܣܠܩ ܠܪܘܡܝ ܡܢ ܐܢܛܝܟ ܡܛܠ ܣ̇ܝܡܘܢ ܚܪܫܐ ܕܡܛܥܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܟܗ ܂ ܘܝܪܚܐ̈ ܂ ܒ ܂ ܘܝܘܡܬ̈ ܐ ܓ ܂ ܂ ܂ ܟܕ ܐܟܪܙ ܡܠܬ ܐ ܕܐܠܗܐ ܡܢ
P:Kings [AB] ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ : ܒܫܢܬ ܫܬ ܠܚܙܩܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܗܝ ܗܝ ܫܢܬ ܒܬܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܥܠ ܫܡܪܝܢ : ܘܫܪܐ ܥܠܝܗ̇ . ܘܟܒܫܗ̇ ܡܢ
Pall:LausHist ܗܝܕܝܢ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ̈ ܒܥܡܠܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܇ ܘܫܘ̣ܐ ܒܬܪ ܗ̇ܝ . ¹²ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̣̈ ܒܢ̣ܐ ܠܗ ܩܠܝܬܐ̣ ܘܚܝ̣ܐ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܕܐܚܪܢܐ ܒܣܪܐ ܕܩܢܘܡܐܝܬ ܐܬܚܝܕ ܠܡܠܬܐ ܇ ܘܠܘ ܒܬܪ ܘܡܒܪܢܫ ܐܡ̇ܪ ܂ XܘXܝX· ܫܠ̣ܝ ܡܢ ܕܠܡܦܠܓܘ ܠܟܝܢܐ̈ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܬܝܠܕ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ̣ ܂ ܫܪܝ ܕܢܗܘܐ ܬܚܝܬ ܢܡܘܣܐ ܂ ܘܠܘܩܕܡ ܒܬܪ ܂ ܝX ܡܛܠ ܕܐܦ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܢܡܘܣܐ ܂ ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܦ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܬܪܝܢ̇ ܠܚܘܕܐܝܬ̇ ܘܡܢ ܠܐ ܡܙܘܓܐ̈ : ²ܡܢܝܢܐ ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܠܘܬ ܬܠܬܐ X ܒܠܚܘܕ ܡܬܡ̣ܬܚܐ ܇ ܘܬܘܒ ܠܘܬ ܚܪ- ܡܬܥܠܝܐ . ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܢܬܡܢܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܒܬܪ . . . . . . ]ܕܬܫܥܐ ܆ ܕܡܣܠܝܐ ܕܦܣܝܩܐ ܐܦ ܡܚܪܡܐ ܬܘ ܗ̇ܝ ܕܡܢ
IšoMerv:ComPs ܕܡܬܡܣܪܝܢ ܡܢ ܡܩܕܘܢܝܐ̈⁹ ܘܐܠܨܝܢ ܠܗܘܢ ܆ Xܡܣܡ ܒܪܫܐ ܒܬܪ ܐܢܬ ܠܡܬܠ ܠܪܚܡܝܟ̈ ܙܕܩܐܝܬ X ܘܐܝܟ ܕܫܘܝܢ . ܬܘܒ ܡܢ
JnRufus:Pleroph ܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܚܙܐܘܗܝ ܠܗ ܠܒܒܘܣܐ ܕܢܦܩ ܟܕ ܝܪܝܪ ܡܢ ܬܢܘܪܐ ܒܬܪ X ܕܐܦܠܐ ܬܢܢܐ ܢܬܚܙܐ ܡܢܗ ܆ ܐܦܠܐ ܐܐܪ- X X -X ܢܥܘܠ ܠܗ ܘܡܢ
SevAnt:LuqJul ܡܐܬܝܬܗ : ܒܢܛܘܪܬܐ̈ ܦܓܪܢܝܬܐ̈ ܕܢܡܘܣܐ ܘܒܫܒܐ̈ ܒܬܪ Xܢܘܕܕܘܝܕ : ܘܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܝ̇ܠܕܬ ܐܠܗܐ : ܡܬܥܢܐ ܕܝܢ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܬܚܪܪ ܂ ܐܘ ܕܠܡܐ ܩܕܡ ܚܫܐ ܡ̇ܢ ܘܨܠܝܒܐ ܒܬܪ ܐܘ ܕܠܡܐ ܫܢܝܐ̈ ܡ̇ܢ ·XXܝ ·ܝ ܝ ܃ ܬܠܬܝܢ ܐ ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܒܕܐ ܆
IšoMerv:ComOT ܗ̇ܘ ܟܠܗ ܫܘܥܒܕܐ ܐܓܗܝܘ ܒܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ . ܩܪܝܢ ܠܗ ܕܝܢ ܒܬܪ Xܢ ܗ̣ܢܘܢ ܠܡܨܪܝܢ . ܟܐܡܬ ܡܬܬܘܝܢ ܕܐܙܠܘ ܠܐܝܟܐ ܕܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܡܣܠܝܢܘܬܗ ܕܐܣܝܐ ܃ ܕܙܕܩ ܝ ܕܒܗ̇ ܒܡܠܬܐ ܢܬܚܫܚܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܒܬܪ ܕܠܐ ܢܫ̣ܬܘܢ ܡܝܐ̈ ܂ ܐܪܐ ܗܟܝܠ ܟܐܢܐܝܬ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܐܢܫ ܡܢ