simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist ܕܒܬܘܠܬܐ̣ ܂ ܘܢܦܩ ܒܬܪ ܥܩܒܗ ܕܫܒ̇ܝܐ ܂
Basil:SyrDeSpirSanc ܀ ⁴⁰² 55ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܐܬܦܪܩܢ ܘܐܫܬܘܙܒܢ
JnEph:EccHist ܕܒܚܪܬX Xܘܒ ܝXܢ ܒܬܪ ܟܘܠܘ ܢ ܝܣ̣ܝܘܢܘܝܝ̈
SynOr ܩܢܘܢܐܝܬ ܀ ܡܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܕܐܬܬܚܡܘ ܘܐܬܦܪܫܘ
EliaNis:Chron ܫܘܝܘܬܐ ܣܬܘܝܬܐ ܆ ܒܬܪ ܦܠܓܗ ܕܐܝܡܡܐ ܕܝܘܡܐ
BarBahl:SyrLex ܒܗܝܢ ܚܝܐ̈ ܘܬܡܪܐ̈ ܒܬܪ ܕܢ̇ܬܪܝܢ ܬܡܪܐ̈ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܂ Xܠܐ ܕܝXܢ ܒܬܪ ܕܢܘXܝXܘ̣X ܠX ܢܝܝXܪܝ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܣ̇ܕܪܝܢܢ ܠܗܘܢ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܒܝܕ ܥܘܕܪܢܗ
ActsSlaveChrist ܢܦܩܬ ܠܗ ܢܦܫܝ ܒܬܪ ܚܓܐ ܗܘ ܘܐܫܬܒܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܗ̇ܝ ܕܡܥܕ ܥܒ̇ܕ ܒܬܪ ܐܬܘܬܐ̈ ܃ ܡܐ
MartOrient ܘܩܘܠܣܝܗ̇̈ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܝܠܕܐ . -
P:Isa [AB] ܡܬܛܦܝܣ : ܕܡܗܠܟܝܢ ܒܬܪ ܬܪܥܝܬܗܘܢ̈ : ܒܐܘܪܚܐ
Babai:BookUnion ܟܘܬܡܬܐ̈ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܚܘܝ ܐܢܘܢ ܠܬܠܡܝܕܐ̈
SevAnt:CathHom ܗܕܐ ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܚܝܐ̈ ܕܗܪܟܐ ܆
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܠܐ ܠܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈
JnEph:ActsEastSaints ܡܢܗ̇ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܫܢܝܐ̈ ܐܬ̣ܟܪܗ ܗ̣ܘ
Chron1234 ܂ ܕܠܐ ܐ̣ܙܠܬܝ ܒܬܪ ܥܠܝܡܐ̈ ܕܥܬܝܪܝܢ̈ ܐܘ
ThdrMops:ComGospJohn ܆ ܕܐܘܢܓܠܣܛܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐ̣ܡܪ ܠܥܠ ܆
PhiloxMab:epMonksSen ܆ ܘܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܗ̣ܘܐ ܐܝܟ ܡܐ
SynWestSyr . ܘܠܐ ¹0 ܒܬܪ ܡܣܪܚܢܘܬܐ . ܘܠܐ